English version of this page

Rekonstruksjon av økologisk status og stedegne referanseforhold i marine bløtbunnsområder (PES) (avsluttet)

Bilder fra arbeid i felt. Foto: PES Prosjektet

Bilder fra arbeid i felt. Foto: PES Prosjektet

Om prosjektet

I følge det europeiske rammedirektivet for vann, skal vurderinger av økologisk status i kystfarvann baseres på sammenlikninger med referanse- (bakgrunns-) forholdene. Bløtbunns invertebrater (makrofauna) representerer et av de biologiske kvalitetselementene som skal legges til grunn for vurderingene. På grunn av mangel på lange biologiske tidsserier, finnes det imidlertid ingen overvåkningsprogrammer som inkluderer adekvate metoder til å definere de påkrevde biologiske referanseforholdene.

Prosjektet arbeider med å utvikle nye, kostnadseffektive, retrospektive metoder for å bestemme den stedegne økologiske status langt tilbake i tid (for eksempel ti til flere hundre år) i marine kystnære strøk.

Les mer om prosjektet på de engelske websidene til prosjektet.

Formål

Rekonstruksjon av økologisk status og stedegne referanseforhold i marine bløtbunnsområder: kalibrering av data for bentiske foraminiferer, makrofauna og hydrografi.

Formålet med PES prosjektet er å utvikle paleoøkologisk baserte metoder for å rekonstruere økologisk status, inkludert referanseforhold, i kystfarvann.

Finansiering

Prosjektet fikk støtte fra Norsk Forskningsråd i en tidligere fase av prosjektperioden (2008-2011) .

Prosjektpartnere

Les mer om prosjektet på engelsk.

Publisert 9. feb. 2011 10:18 - Sist endret 4. aug. 2016 13:50

Kontakt