Petroleum-related regional studies of the Barents Sea region (PETROBAR) (avsluttet)

Petroleum-related regional studies of the Barents Sea Region (PetroBar) har hatt som formål å øke forståelsen for grunnleggende stor-skala prosesser som styrer dannelsen av sedimentære bassenger og uviklingen av Barentshavet, og effektene på petroleumssystemene.

Målet med prosjektet er å øke forståelsen av grunnleggende, storskala prosesser som er aktive i utviklingen av sedimentasjonsbassenger, disse prosessenes betydning for utviklingen av de sedimentære bassengene i Barentshav-regionen og deres innflytelse på petroleumssystemene i området. Det fokuseres spesielt på de regionale tektoniske prosessene i området og sammenhengen mellom dype prosesser i jordskorpen og mantelen og de overflatenære effektene av disse.

Hovedproblemstillingene kan deles inn i følgende kategorier:
1) Detaljert kartlegging av sedimentasjonsbassengenes arkitektur og deres tilknytning til prosesser i de dype delene av jordskorpen og øvre mantel, og
2) studier av disse prosessene ved hjelp av numerisk modellering.

Disse studiene vil bli utført i flere nøkkelområder som er utvalgt med henblikk på forskjellige grunnleggende problemstillinger: Bassengintitiering og utvikling med spesielt fokus på det østlige og sørvestlige Barentshav, Arktisk magmatisme og Kenozoisk strukturering og hevning/erosjon.

PetroBar-prosjektet er et tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd og Statoil under Petromaks-programmet. En rekke norske og utenlandske akademiske institusjoner og institutter deltar foruten Institutt for geofag og Physics of Geological Processes (PGP) ved UiO, også Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen, International Research Institute of Stavanger (IRIS); Norge geologiske undersøkelse (NGU); og Volcanic Basin Petroleum Research (VBPR). Data fra norsk og russisk side vil være tilgjengelige i studiet. Prosjektet har betydelige tverrfaglige og tverrinstitusjonelle elementer og det forventes at det blir utviklet ny forståelse og metodikk som vil ha prinsipiell betydning for forståelsen av bassengutvikling og tektono-magmatiske prosesser i slike bassenger.

Les mer om prosjektet på engelsk.

Publisert 7. mars 2011 16:04 - Sist endret 2. mars 2022 16:07