VindRein-prosjektet (avsluttet)

VindRein- prosjektet ble startet opp i 2005 og ble slått sammen med KraftRein-prosjektet i regi av  Norges miljø- og biovitenskaplige universitet i 2009. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Statens naturoppsyn avdeling Setesdal, samt reindriftsutøverne innenfor Fosen- Vannøy, Sørøy, Olggut Corgas og Rákkonjárga reinbeitedistrikter er også viktige samarbeidspartnere. Prosjektet omhandler kort fortalt effekter av menneskelig aktivitet, vindparkutbygginger og kraftledninger på tamrein og villrein. Hovedfokus har vært på arealbruk, men også dyrenes bevegelsesadferd har blitt studert.  Prosjektleder er Jonathan E. Colman, mens Sindre Eftestøl, Diress Alemu og Kjetil Flydal er prosjektmedarbeidere. De siste årene har prosjektet totalt hatt en gjennomsnittlig bemanning på ca. 1,9 årsverk.

Prosjektet har blitt støttet av både kraftutbyggere og forvaltningsmyndigheter. Spesifikt har følgende bidragsytere vært med på hele eller deler av prosjektperioden: Norges vassdrags og Energidirektorat (NVE), Reindriftsforvaltningen, Norges Reindriftslag (NRL), Agder Energi, Fred Olsen Renewables, Narvik Energi, Nordkraft Vind, SAE-Vind, Statkraft, Statnett, Statoil, Statskog, Troms kraft, Varanger Kraft og Vindkraft Nord.

Hovedresultatene så langt viser at det er det menneskelige aktivitetsnivået forbundet med utbyggingene som i stor grad bestemmer effektene av disse, og ikke installasjonene i seg selv. VindRein- og KraftRein prosjektet publiserte en felles sluttrapport i april 2014 for de delprosjektene som nå er sluttført og tilgjengelig under. Sluttrapporten er på norsk, men sammendraget er også på engelsk. En fullstendig liste over relevante publiseringer til prosjektmedarbeidere er også tilgjengelig under.

 

Sluttrapport fra prosjektet

Vedlegg til rapporten

Publisert 29. mai 2014 08:37 - Sist endret 15. okt. 2019 10:35