Prosedyre for arbeid med GMO planter

Prosedyren skal sikre at alt arbeid med innesluttet bruk av genmodifiserte planter er i henhold til gjeldende lovverk. Prosedyren skal også sikre at arbeid i GMO sonen tilrettelegges og innrettes slik at eksponering og risiko for å utvikle helseskader reduseres til et minimum

Prosedyren gjelder for all forsknings- og undervisningsaktivitet med genmodifiserte planter i GMO S3 godkjent areal i plantelab.

Ansvar

Instituttleder har overordnet ansvar for at all innesluttet bruk av genmodifiserte planter kun skjer på laboratorier som er søkt og godkjent til dette bruk av Helsedirektoratet. Likeledes at typen forsknings- og undervisningsaktivitet som utføres ligger innenfor det som er meldt/søkt og godkjent av Helsedirektoratet.

Seksjonsleder skal påse at den innesluttet bruken er innenfor de rammer som er meldt/søkt og godkjent av Helsedirektoratet. Sekjsonsleder skal påse at alle brukere av disse fasilitetene får nødvendig opplæring.

Laboratorieansvarlig skal påse at brukere får nødvendig opplæring før tilgang til fasilitetene godkjennes. Opplæringen skal dokumenteres.

Bruker (ansatt/student) er ansvarlig for å følge instituttets prosedyrer for innesluttet bruk av GMO og dermed sikre at arbeidet er i henhold til lovverket. Alt arbeid med GMO-planter skal være risikovurdert i form av en SOP. Alle uønskede hendelser med, eller utslipp av GMO-materiale skal meldes i Si fra!

Fremgangsmåte

Denne prosedyren beskriver følgende:

 1. Risikovurdering
 2. Arbeidstøy og verneutstyr
 3. Inn- og utslusing av planter, utstyr og materiale
 4. Inn- og utslusing av personer
 5. Arbeidsrelaterte helseplager og målrettete helseundersøkelser
 6. Renhold som utføres av bruker
 7. Vedlikehold

1. Risikovurdering

I følge godkjenningen fra Helsedirektoratet, genmodifiseres Vårskrinneblom (Arabidopsis sp.) ved Agrobakterium-mediert transformasjon. Dette krever inneslutningsnivået S3. All annen metode for genmodifisering eller bruk av andre plantearter eller plantepatogener må søkes til Helsedirektoratet. Ta kontakt med laboratorieansvarlig.

For full oversikt over risikovurdering godkjent av Helsedirektoratet henvises det til Plantelaboratoriet sine nettsider.

Tiltak for å hindre spredning:

 • Det er et undertrykk i avdelingen og all inn- og utluft filtereres.
 • Brukere og utstyr sluses inn/ut av laboratoriet.
 • Alle må benytte labfrakk og sko/skoovertrekk.
 • Alt avfall, både organisk og labavfall, avhendes som risikoavfall i lukkede beholdere, som sendes rett til forbrenning.
 • Vaske hender før de forlater laboratoriet
 • Alt avløpsvann desinfiseres ved klorbehandling før det slippes ut.

2. Arbeidstøy og verneutstyr

Påbudt arbeidstøy er engangslabfrakk og labsko/sko-overtrekk. Arbeidstøy henges igjen i luftslusen etter bruk. Ved behov avhendes labfrakk i riskavfallsbeholder.
Behov for annet verneutstyr er beskrevet i den enkelte i SOP.

Etter sprøyting (beskrevet i egen SOP)  stenges avdelingen i minst 16 timer. Dette vil alltid bli skiltet.

3. Inn- og utslusing av planter, utstyr og materiale

 • Utstyr som har vært i bruk utenfor GMO sonen må desinfiseres før det tas med inn i GMO sonen. Dette er for å hindre spredning av skadedyr.
 • Nytt utstyr kan tas inn uten at det desinifiseres. Det er lurt å ta det ut av eskene i slusen, så ikke det blir så mye avfall som må fjernes fra GMO sonen.
 • Utstyr som skal tas ut av GMO sonen må vaskes og/eller desinfiseres før det tas ut av slusen.
 • Alt laboratorieavfall og labfrakker avhendes som smitterisikovavfall i gule, forseglete dunker. 
 • Levende plantemateriale som føres ut av området, skal transporteres i uknuselige og lufttette beholdere.

4. Inn- og utslusing av personer

Det er adgangskontroll inn til GMO sonen. Alle må ha gjennomgått nødvending opplæring for å få tilgang til GMO sonen. Dørene inn og ut av slusen skal ikke være åpne samtidig.

Brukere og gjester skal ta på arbeidsklær i sluse før de går inn i avdelingen. Følg anvisninger på gulvet i slusen. Slusen er delt i en sone for sko og tøy som brukes i avdelingen. Frakk og sko skal alltid oppbevares på dedikert plass. Dette er tiltak for å hindre at frø kommer ut av innesluttet sone.

Viktige punkter:

 • Skrive seg inn i boken med navn, klokkeslett og formål.
 • Kun autorisert personale har adgang til området. Besøkende følges av disse. Besøkende registreres i loggbok
 • I likhet med all annen forskning på UiO, er det krav om at alt labarbeid dokumenteres i labjournal. Denne loggføringen bidrar til å dokumentere virksomheten for brukere og kontrollerende instanser. Det skal føres forsøksprotokoll som inkluderer alle organismer som føres inn i eller ut av det innesluttede området.
 • Vask hender nøye før man forlater slusen.

5. Arbeidsrelaterte helseplager og målrettete helseundersøkelser

Den hyppigste helseskaden forbundet med arbeid med GMO planter er utvikling av allergi, særlig ved eksponering av planter med muggsopp. Mer alvorlige helseskader er kronisk astma og anafylaktisk sjokk. Risikoen for å utvikle arbeidsrelatert helseskade i forbindelse med arbeid i GMO laboratoriet reduseres betraktelig når hver enkelt følger generelle og spesifikke vernetilitak spesifisert i SOP'er.  

Allergener kan betraktes som en biologisk faktor slik at forholdsregler som tas for biologiske faktorer kl. 2, også er relevante for allergeneksponering i forhold til muggsopp. Se prosedyre for biologiske faktorer .

Målrettete helseundersøkelser

Alle ansatte og studenter i GMO avdelingen får tilbud om målrettet helseundersøkelse. Alle ansatte og studenter skal ha en nullprøve som danner grunnlag for videre undersøkelse av Bedriftshelsetjenesten, så raskt som mulig og helst før arbeidet starter. Deretter testes de ved behov.

6. Renhold som utføres av bruker

Det skal til enhver tid være rent inne i GMO sonen og i slusen. Alt søl av jord eller plantemateriale på benker og gulvflater skal fjernes. Gulv og ryddige benkeplater støvsuges og vaskes daglig.

7. Vedlikehold

Nedvasking  av rom og filterskifte utføres regelmessig. Dette blir gjort av de ansatte i plantelab og avtales med brukerne på forhånd.

Referanser

For mer informasjon om risikovurdering se nettsidene til:

 • Arbeidstilsynet
 • Helsedirektoratet
Publisert 21. sep. 2016 09:32 - Sist endret 26. apr. 2021 14:10