Prosedyre for arbeid med GMO-planter Fytotronen

Formål

GMO sonen er klassifisert basert på risikovurdering som S3. Denne prosedyren skal sikre at alt arbeid med innesluttet bruk av genmodifisert Vårskrinneblom (Arabidopsis) er i henhold til lovverket (Genteknologiloven med forskrifter- (lovdata: FOR-2001-12-21-1603).). I tillegg skal denne prosedyren sikre at arbeid GMO-S3 laboratorium skal tilrettelegges og innrettes slik at eksponering og risiko for å utvikle helseskader reduseres til et minimum
 

Virkeområde

Prosedyren er utarbeidet for Institutt for biovitenskap og gjelder for GMO S3 godkjente arealer i fytotron-anlegget ved IBV. Prosedyren gjelder for all forsknings- og undervisningsaktivitet med genmodifisert Arabidopsis ved instituttet.


GMO laboratoriet i Fytotronen består av klimarom 1-8, korridorer og et laboratorium. I plantegningene til UiO ligger de etasje UE i Kristine Bonnevies hus, Bygning 18, BL18, Blindern og er nummerert med U325, U330, U334, U335, U336, U337, U338, U339, U340, U341, U342 og U343 samt sluse i U328

Ansvar

Instituttleder har overordnet ansvar for at all innesluttet bruk av genmodifisert Arabidopsis thaliana ved IBV skjer på laboratorier som er søkt og godkjent til dette bruk av Helsedirektoratet. Likeledes at forsknings- og undervisningsaktiviteten ligger innenfor det som er meldt/søkt og godkjent av Helsedirektoratet.

Seksjonsleder og laboratorieansvarlig skal påse at den innesluttet bruken er innenfor de rammer som er meldt/søkt og godkjent av Helsedirektoratet. Alt arbeid med GMO-planter  skal være risikovurdert, vernetiltak skal være beskrevet og beredskapstiltak for uønskede hendelser/utslipp angitt. Ved all opplæring i arbeid i GMO arealene i fytotronen skal det informeres om denne prosedyren og en skal sikre at den er forstått.

Brukere er definert som alle ansatte og master studenter med prosjekter knyttet opp mot GMO planter som bruker fasilitetene.

Brukere er ansvarlig for å følge instituttets prosedyrer for innesluttet bruk av GMO og dermed sikre at bruken er i henhold til lovverket. All innesluttet bruk av GMO skal risikovurderes, vernetiltak skal være beskrevet og beredskapstiltak skal være formulert skriftlig (SOP). Alle uønskede hendelser med, eller utslipp av GMO-materiale skal meldes i henhold til Prosedyre for uønskede hendelser.

Besøkende er definert som bachelor studenter i kursaktivitet, service personell IT, håndverkere, vaktsentralen etc.

Fremgangsmåte

Denne prosedyren beskriver følgende:

 1. Risikovurdering
 2. Arbeidstøy og verneutstyr
 3. Generelle arbeidsrutiner
 4. Generelt om plante-dyrkning
 5. Kontroll av tekniske betingelser
 6. Målrettete helseundersøkelser
 7. Inn- og utslusing av planter, utstyr og materiale i innsluset område / renavdeling
 8. Inn- og utslusing av personer i innsluset område / renavdeling
 9. Vasking/renhold

Risikovurdering

Inneslutning av GMO

I Fytotrone genmodifiseres Vårskrinneblom Arabidopsis ved Agrobakterium mediert transformasjon. Dette krever inneslutningsnivået S3. Det vil si at plantene har moderat biologisk inneslutning og at de har evne til utendørs etablering og spredning. Agrobakterium er ikke kjent å gi sykdom hos mennesker eller dyr men er en plantepatogen. Agrobakterium benyttes kun til overføring av gener til planter.  Alt organisk materiale (både plante- og bakterielt materiale) autoklaveres eller avhendes som smitterisikoavfall. Dermed ansees risikoen for at virksomheten kan føre til skade eller sykdom liten eller ingen, samt at risikoen for utendørs etablering og spredning av genmodifiserte planter er liten eller ingen. Vårskrinneblom Arabidopsis brukes ikke i kommersielt landbruk. Blindern kampus hvor laboratoriet befinner seg er langt steder med kommersielt landbruk. Dermed  ansees virksomheten

Tiltak for å hindre spredning:

 • Alle sluses inn i laboratoriet gjennom en sluse.
 • Undertrykk i avdelingen. Filter på inn og utluft både på normal ventilasjon og avtrekkskap.
 • Må alle benytte labfrakk og sko/skoovertrekk.
 • Vaske hender før de forlater laboratoriet
 • Alt organisk materiale destrueres ved autoklavering før det avhendes.
 • Alt avløpsvann desinfiseres ved klorbehandling før det slippes ut.

Fare for å utvikle allergi og astma

Arbeid i IBVs GMO lab skal tilrettelegges og innrettes slik at eksponering og risiko for å utvikle helseskader reduseres til et minimum. Den hyppigste helseskaden forbundet med å arbeide med GMO planter er utvikling av allergi. Allergi antas å utvikles særlig ved eksponering av planter med muggsopp. Mer alvorlige helseskader er kronisk astma og anafylaktisk sjokk. Risikoen for å utvikle arbeidsrelatert helseskade i forbindelse med arbeid i GMO laboratoriet reduseres betraktelig når arbeidet tilrettelegges fornuftig, arbeidsplassen innrettes hensiktsmessig og når den enkelte med personlig hygiene, bruk av arbeidstøy, hansker og andre vernemidler passer på seg selv og følger de rutiner som beskrives for den aktuelle enhet. Alle forsøk som skal utføres i GMO laboratoriet skal risikovurderes. Allergen problematikken beskrives også i avsnitt; Arbeidstøy, Inn og utslusing, Renhold, Behandling av avfall og utskifting av ventilasjonsfiltre.

Allergener kan betraktes som en biologisk faktor slik at forholdsregler som tas for biologiske faktorer kl. 2 også er relevante for allergen eksponering i forhold til muggsopp. Se prosedyre for biologiske faktorer .

Avtrekkskap og sikkerhetsbenker beskrives og kan brukes som verneutstyr for arbeid med infiserte planter og reduserer eksponering for allergener. Se prosedyre dette.

Arbeidstøy og verneutstyr

Hvilket arbeidstøy som skal brukes skal velges ut fra en vurdering av risiko for eksponering

 • Generelt gjelder: Påbudt arbeidstøy lab-frakk og lab-sko eller sko-overtrekk. Behov for annet verneutstyr beskrives i SOP.
 • Personalet bruker egnet utstyr som overall, hodeplagg og sko reservert for arbeidet i området. Beskyttelsesklær henges igjen i luftslusen etter bruk
 • Ved sprøyting (som utføres kun av kvalifisert personal) benyttes fullt verneutstyr– heldekkende drakt og maske. Hele avdelingen stenges i minst 16 timer etter behandling.
 • Ved høsting av frø: Anbefalt arbeidstøy er frakk, P3 maske, egnete hansker, vernebriller og hårnett og egne sko eller sko-overtrekk.
 • Det kan brukes engangstøy som destrueres der det er formålstjenlig.

Generelle arbeidsrutiner

Alle planter skal være merket, enkeltvis eller som populasjon.med navn på bruker- og artsnavn eller navn på plantelinje .

Alt avfall skal kastes i autoklavposer.

Ved høsting av frø og ved arbeid med planter med muggsopp skal P3 maske benyttes

Slusen og området utenfor slusen støvsuges jevnlig.

Avdelingene skal være adgangsbegrenset.

Generelt om plante-dyrkning

Plantehelse

Det er viktig med god plantehelse for at plante ikke skal infiseres med muggsopp. Det skal tilrettelegges for god plantehelse primært, før sprøyting vurderes. Følgende tiltak prioriteres:

 • Planter i ulike livssykluser skilles slik at man unngår spredning av muggsopp fra gamle til unge planter.
 • Arbeid med infiserte planter skjer kun på dedikerte arbeidsplasser for dette.
 • Stress unngås ved regelmessig vanning og jevne vekstbetingelser.
 • Biotisk stress, insekter og insektlarver bekjempes primært ved tiltak nevnt ovenfor og mekanisk bekjempelse (feller) – eventuelt kjemisk bekjempelse hvis nødvendig.
 • Avstand mellom planter bør være tilstrekkelig for å minimere muggdannelse

Det er viktig med god plante helse for at plante ikke skal infiseres med muggsopp

Livssyklus – flytting av planter mellom rom:

Hver arbeidsgruppe disponerer 2 rom (P & B) til plantedyrking og ett felles rom (M) for modne plante og frømodning. Nypriklede planter settes inn på rom P, og det roteres til rom B når plantene begynner å blomstre. Når eksperimenter er avsluttet skal det vurderes om frø skal høstes fra plantene og aktuelle planter flyttes til rom M. Her kan de stå og tørke til de er høsteklare. Det er ofte i gamle planter at man vil få flest infeksjoner. Derfor skal alle plantene høstes med en gang man har nok modne skulper.

I utgangspunktet er materialet som går inn i rom P sterilisert og infeksjon av planter i rom P kommer fra rom B og M. Nødvendigheten av å holde hver plante i rom B og M skal derfor vurderes ukentlig.

Aracons eller oppbinding av plantene skal gjøres med én gang det er behov for det (dette gjelder også wt). Planter som er sådd ut med tanke på transformasjon, som ikke blir brukt, skal kastes så fort de er blitt for gamle til å kunne transformeres.

Høsting:

Høsting av planter skal skje inne på rom M. Etter høsting skal bordet støvsuges med håndstøvsuger og vaskes med 70% EtOH. Brukte bakker og pottebrett rengjøres grundig. Potter kastes.

Frø skal oppbevares i frøposer eller eppendorfør og fryses ned til -20 ved langtidslagring. Etter at man har jobbet inne på labben, skal man støvsuge benker for å fjerne skulpevev og/eller frø, deretter vaske benker med 70% EtOH, evt. også støvsuge og vaske gulv om dette er nødvendig.

Annet

Forsøk med og dyrking av genmodifiserte planter utføres slik at ukontrollert krysning og spredning unngås

Ingen bakker og bord kan flyttes fra rom B&M til P og/eller fra M til B.

og det undersøkes om det forekommer levedyktige organismer fra prosessen utenfor den primære fysiske inneslutning

Kontroll av tekniske betingelser

Tekniske betingelser (lys, temperatur, luftfuktighet) sjekkes daglig. Avvik fra normalbetingelsene rapporteres og brukerne informeres. Rommene er tilknyttet alarmsentralen.

Målrettete helseundersøkelser

Alle ansatte og studenter for tilbud om målrettethelseundersøkelse. Alle ansatte og studenter skal ha en null prøve som danner grunnlag for videre undersøkelse av Bedriftshelsetjenesten, så raskt som mulig og helst før arbeidet starter. Deretter testes de ved behov.

Inn- og utslusing av planter, utstyr og materiale i innsluset område

Slusing ut av interne soner med inneslutningskrav (GMO sone)

 • Alt plante materiale som tas ut av GMO sone skal forsegles i autoklav poser. Alt avfall autoklaveres før det behandles som normal avfall.
 • Avfall, beskyttelsesklær, utstyr m.m. som ikke steriliseres på stedet, transporteres i lufttette, uknuselige beholdere for sterilisering og eventuell deponering.
 • Alt laboratorieavfall avhendes som smitterisikovavfall i guleforseglete dunker. 
 • For alt annet utstyr/materiale må det gjøres en vurdering om det skal desinfiseres.
 • Avfall og levende plantemateriale som føres ut av området, skal transporteres i uknuselige og lufttette beholdere.

Inn- og utslusing av personer i innsluset område

Slusen har en dør inn i innesluttet område og en dør ut til ikke innesluttet området. Disse dørene skal ikke være åpne samtidig. Den ytre døren er låst utenom arbeidstid. Arbeidstid er 07:00 – 20:00.

Alle brukere av avdelingen skal skifte klær i sluse før de går inn i avdelingen. Det må skiftes hver gang man går ut og inn på avdelingen for å unngå spredning av GMO. Slusen er delt i en sone for sko og tøy som brukes i avdelingen. Frakk og sko skal alltid oppbevares på dedikert plass i slusen. Dette er tiltak for å hindre at frø kommer ut av den innesluttete sonen.

Handvask: Vask hender nøye før man forlater slusen.

Slusing inn av personer interne soner med inneslutningskrav (GMO sone)

Skrive seg inn i boken med navn, klokkeslett og formål.

Kun autorisert personale har adgang til området. Besøkende følges av disse. Besøkende registreres i loggbok

Sørg for at alt arbeid med plantene føres i egen journal. Loggføringen av frø som er sådd ut og hvilke medier som er brukt, bidrar til å dokumentere virksomheten for brukere og kontrollerende instanser. Det føres forsøksprotokoll som inkluderer alle organismer som føres inn i eller ut av det innesluttede området.

Slusing ut av personer interne soner med inneslutningskrav (GMO sone)

Hendene vaskes og desinfiseres.

Generelt renhold og service

Etter at man har jobbet inne på labben, skal man støvsuge benker for å fjerne skulpevev og/eller frø, deretter vaske benker med 70% EtOH, evt. også støvsuge og vaske gulv om dette er nødvendig.

Det skal til enhver tid være rent inne på labben, vaskerommet og slusen. Vi må forhindre at det fyker skulper og frø rundt om. Alt søl av jord eller plantemateriale på benker og gulvflater skal alltid fjernes. Gulv og ryddige benkeplater støvesuges og vaskes daglig.

Nedvasking av rom skal utføres regelmessig.

Filterskifte skal utføres regelmessig. Brukte filtre autoklaveres, desinfisers eller avhendes som risk avfall.

Renhold utføres av renholdspersonale med opplæring. Renhold har eget vaskeutstyr for avdelingen. Området støvsuges før det moppvaskes. Avfall fra renhold hastes som riskavfall. Moppene vaskes i renholds egen vaskemaskin på 90C. Transport av møkkete mopper skjer i en lukket beholder/pose for å hindre spredning av GMO.

Rapportering

Rapport fra gjennomførte målrettede helseundersøkerlser arikivers i ephorte. Leder informerer LAMU og styret informeres i gjennomledelsensgjennomgang

Arkivering

-

Referanser

For mer informasjon om risikovurdering se nettsidene til:

 • Arbeidstilsynet
 • Helsedirektoratet

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Solveig H Engebretsen, Ingrid Johansen, Marit Langrekken og Kathrine Schou
 • Godkjent av: Seksjonsleder Paul Grini  (per epost)
 • Godkjenningsdato: 15.9.2016
 • Utgave: 1
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte:
Publisert 21. sep. 2016 09:32 - Sist endret 8. nov. 2017 10:14