English version of this page

Prosedyre for bruk av avtrekkskap og punktavsug

Prosedyren skal sikre at alle avtrekkskap og punktavsug på laboratorier ved IBV blir brukt riktig.

Prosedyren gjelder for alle laboratoriearealer med forsknings- og undervisningsaktivitet hvor det arbeides med kjemikalier.

Fremgangsmåte

Generelle regler

  1. Maksimal lukeåpning er markert på skapene
  2. Bruk aldri større lukeåpning enn angitt på skapet.
  3. Unngå store oppstillinger. Dette hinder luftgjennomstrømning
  4. Plasser arbeidsoppstillinger så nærme bakveggen som mulig - aldri langs sideveggene.
  5. Hold skapet ryddig og rent
  6. Bruk ikke skapet til oppbevaring
  7. Bruk hensiktsmessig arbeidstøy
  8. Konstateres det feil eller alarmen går, skal arbeidet avbrytes øyeblikkelig. Luken lukkes og ansvarlig person kontaktes.
  9. Lukk alltid luken etter bruk; dette reduserer energiforbruket samtidig som sikkerheten ivaretas.

Avtrekkskap fra 1970; oppgradert i 1990-årene

 

Bildet kan inneholde: veggplate, teknologi, elektronisk apparat. Bryter (C) Kontroller alarmen ved å presse lampetestbryteren i 3-4 sek. Lampen skal lyse, ikke meld fra!
  MAX/MIN

Før bruk slås bryter til posisjon max.
Etter bruk settes slås bryter til posisjon min.

Bildet kan inneholde: vindu, av, displayetui, glass, rom. Lampe (A) Rødt blinkende lys:
- ved oppstart: indikerer test av ventilasjon
- ved bruk: indikerer for lav lufthastighet eller for stor lukeåpning – LUKK LUKEN. Meld fra

Klistremerke (B)

Indikerer maksimal lukeåpning ved optimal bruk

Avtrekkskap fra Labflex

Nye avtrekkskap fra Labflex (EnergySaver) har alarm og automatisk styring av luftstrøm og lukenåpning. Alle LABFLEX avtrekksskap er utstyrt med LAB-VENT Kontrollpanel

Drift Avtrekkskapet kan IKKE slås av.
Grønt lys: Riktig lufthastighet
Max Gult lys: Maksimum drift uansett lukens posisjon
Alarm

Rød blink + lyd: Indikerer for lav lufthastighet eller for stor lukeåpning – LUKK LUKEN
Rødt lys + lyd: Rød lampe lyser konstant, lyd avgis i 30 sekunder; strømsvikt – LUKK LUKEN
Skru av lyd: trykk på knappen. Alarmen vil fortsatt være aktiv dersom problemet ikke er løst.

Avtrekkskap fra Kilab

Alle Kilab avtrekksskap er utstyrt med Pheonix kontrollpanel

Normal drift (B) Lyser ved standard luftgjennomstrømning.
Redusert drift (C) Lyser ved lav luftgjennomstrømning (active only with a ZPS).
Alarm (D) Lyser når skapet ikke er trygt å jobbe i pga lav luftgjennomstrømning.
Lydalarm AV (E) Press knapp får å slå av lyd på alarm. Alarmen vil fortsatt lyse inntil luftgjennommstrømningen er normal igjen.
Nødventilasjon (F) Aktiverer nødluftgjennomstrømning. Alarmen vil lyde og LED ved nødventilasjon vil lyse. I denne innstillingen vil skapet gå på maksimal av kapasitet. Press knapp igjen for å slå av.

Oppslag avtrekkskap

Bruk av styringspanel beskrives i oppslagene.

Avtrekkskap anno 1971- 1990

Avtrekkskap Kilab

Avtrekkskap Labflex

Bruk av punktavsug

Punktavsug skal brukes dersom arbeidet ikke kan utføres i avtrekkskap og det benyttes kjemikalier med krav til bruk av avtrekkskap eller åndedrettsvern.

Punktavsug kan ikke erstatte avtrekkskap. Ved langvarig bruk av punktavsug bør åndedrettsvern vurderes.

Ansvar

Instituttleder har ansvar for at enheten er utstyrt med tilstrekkelig antall avtrekkskap som fungerer forskriftsmessig.

Eiendomsavdelingen (EA) er ansvarlig for vedlikehold og utbedring av feil og mangler. EA er ansvarlig for kontroll av luftstrøm.

Seksjonene er ansvarlig for rutinemessig måling av luftstrøm i enhetens avtrekkskap.

Laboratorieansvarlig er ansvarlig for å kontrollere at rutinemessig kontroll av luftstrøm i avtrekkskap blir gjennomført.

Bruker har ansvar for å tilegne seg kunnskap og bruke avtrekkskapene korrekt.

Referanser

 

Publisert 9. jan. 2015 13:48 - Sist endret 23. mars 2020 13:43