English version of this page

Prosedyre for avhending av kjemikalier

Formål

Prosedyren skal sikre:

 • at avhending av kjemikalier og gass er i henhold til gjeldende lover og forskrifter
 • at gamle kjemikalier som ikke er i bruk blir avhendet
 • at kjemikalier til avhending er merket forsvarlig
 • riktig sortering av kjemikalieavfall på avhendingslageret (K 135) før deklarering

Virkeområde

Denne prosedyren er utarbeidet for Institutt for biovitenskap og gjelder for alle arealer der det arbeides med kjemikalier. Prosedyren gjelder for all forsknings- og undervisningsaktivitet hvor det arbeides med kjemikalier.

Ansvar

 • Eiendomsavdelingen er ansvarlig for avtale med renovatør
 • Instituttledelsen ved IBV har ansvar for å informere om prosedyren og formidle at alle er ansvarlige for å etterfølge denne
 • Alle ansatte og studenter har ansvar for å etterfølge prosedyren

Fremgangsmåte

Innsamling

På IBV er det en årlig innsamling av kjemikalier til destruering, vanligvis i løpet av vårsemesteret. Det sendes ut en e-post i god tid før innsamlingen. Kjemikalier til avhending leveres på avhendingslager (K 135) innen oppsatte tidsrammer. 

Alle kjemikalier bør avhendes i original emballasje.

Grunner for avhending

 • Kjemikalier med gammel merking (R-setninger) og oransje piktogrammer skal avhendes
 • Kjemikalier eldre enn utløpsdato skal avhendes
 • Kjemikalier uten oppdatert SDS skal avhendes. (artikkelnummer i sds må være likt artikkelnummer på emballasje)

Følg instruksjoner gitt i datablad (SDS)

For de aller fleste kjemikalier og løsninger vi kjøper står det i databladet at man skal «Tilby overskudds-og ikke gjennvinnbare oppløsninger til et etablert destruksjonsfirma.» 

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, dokument, papirprodukt.Dette betyr at ingen ting (unntatt vann) kan helles i vasken. Dette gjelder også løsninger som ikke er merkepliktige eller produkter fra ikke merkepliktige kjemikalier.

ECOonline

Kjemikalier som er levert til avhending settes som utgått i ECOonline

Store mengder løsemidler/løsninger

Dersom du produserer store mengder løsmidler/løsniger som ikke kan håndteres gjennom våre daglige avfallsrutiner, må det utarbeides plasspesifikke oppsamlingsrutiner. Disse rutinene må beskrives i en SOP. Løsemidlene/løsningene skal sorteres slik:

 • Organisk løsemiddelavfall skal sorteres i kategoriene nedenforAvfallet skal samles på egnede kanner/flasker. Beholderne må merkes tydelig med innhold.
  • Hydrokarbonrester (usubstituerte som toluen, xylen, benzen, parafin, cyklohexan)
  • Halogener (karbontetraklorid, kloroform, metylenklorid, trikloretylen, nitrobenzen, klorbenzen)
  • Alkoholer, ketoner og andre vannløselige løsningsmidler (aceton, metanol, acetonitril, dimetylformamid, dimetylsulfoxid, dioxan)
 • Andre (uorganiske) løsninger skal også leveres til destruksjon på egnede kanner/flasker. Beholderne må være tydelig merket med innhold

Gass

Større gassflasker: kontakt Nippon Gases Norge AS for avhending

Engangsgass-bokser med rester (Propan, butan eller metan): Kastes i merket beholder for dette i bakgården på KB-hus. (MERK: bokser med giftig, etsende eller oksiderende stoff skal avhendes som kjemikalieavfall).

Referanser

UiO; Farlig avfall

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: HMS-team ved IBV
 • Godkjent av: Instituttleder Finn-Eirik Johansen
 • Godkjenningsdato: 5. juni 2015 10:26:01
 • Utgave: 2
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: Avhending av kjemikalier
Publisert 16. jan. 2015 13:32 - Sist endret 12. mars 2020 14:17