English version of this page

Prosedyre for utarbeiding av Standard operasjonsprosedyre med risikovurdering (SOP)

Formål

Prosedyren skal sikre dokumentasjon av arbeidsoppgaver og risiko knyttet til disse i henhold til lovverk og UiO reglement. Dokumentasjonen skal også inkludere anbefalte risikoreduserende tiltak.

Prosedyren skal sikre at man på IBV jobber sikkert og benytter identifiserte risikoreduserende tiltak.

Virkeområde

Prosedyren er utarbeidet for Institutt for biovitenskap. Prosedyren gjelder når arbeidet er farlig og/eller kan innebære kjemikalier, varmt arbeid, biologiske faktorer, genmodifiserte organismer, forplantningsskadelige faktorer, støy, mekaniske vibrasjoner, strålekilder og manuelt arbeid med risiko for helseskade. Prosedyren gjelder ved arbeid i felt, drift, på verksted og laboratorium.

Ansvar

Leder har ansvaret for at risikovurdering gjennomføres, dokumenteres og for at tiltak etter risikovurdering gjennomføres.

Fremgangsmåte

Utarbeiding av SOP/risikovurdering

En skriftlig dokumentert risikovurdering er obligatorisk for alt lab-arbeid. På IBV oppmuntres det til at alle ansatte og studenter bør skrive en SOP hvis ingen av de tilgjenglige SOPene er relevante for det arbeid som skal utføres. Mal for SOP er tilgjengelig og skal følges.

Risikovurderingen skal ta høyde for kjemisk, biologisk og fysisk helsefare. 

Ulike typer SOPer

For å lette oversikt over SOP’ene er de delt inn tre kategorier:

 1. S-SOP: Prosedyrer for laging av løsninger og media
  Formål med S-SOP er på en enkelt måte beskrive hvordan man trygt arbeider med kjemikalier og stokkløsninger kjøpt fra leverandør samt kartlegge risiko forbundet med disse prosedyrene og nødvendige forebyggende tiltak. CAS.-nr skal spesifiseres. Det skal konkluderes om slutt produktet er merkepliktig i henhold til forordning (EF) 1272/2008. 

 2. P-SOP: Protokoller
  Formål med P-SOP er på en enkelt måte beskrive hvordan man trygt arbeider på laboratorier, samt kartlegge risiko forbundet med de ulike protokoller og nødvendige forebyggende tiltak. Henvisning til annen dokumentasjon som manualer foreslås der det er hensiktsmessig

 3. I-SOP: Prosedyrer for instrumenter
  Formål med I-SOP er på en enkelt måte beskrive bruk av instrumenter samt kartlegge risiko forbundet med denne prosedyrene og nødvendige forebyggende tiltak. Henvisning til annen dokumentasjon som manualer foreslås der det er hensiktsmessig.

Utarbeiding, godkjenning og publisering

Enhver bruker kan utarbeide en SOP, men den må godkjennes av en fast tilsatt. SOP’en iverksettes av HMS-team som ledd i det systematiske HMS arbeidet ved instituttet, som samtidig tilegner SOP nr.

SOP’er publiseres på instituttets HMS-hjemmesider.

 1. S-SOP: Prosedyrer for laging av løsninger og media

 2. P-SOP: Protokoller

 3. I-SOP: Prosedyrer for instrumenter

Vurdering av kjemisk, biologisk og fysisk helse på IBV

Ved å søke CAS-nr/navn på nettsidene til IBV finne man ut om kjemikalier som det arbeides med på en gitt lokasjon er risikovurdert. 

Referanser

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: IBVs HMS-team
 • Godkjent av: Instituttleder Finn-Eirik Johansen
 • Godkjenningsdato: xx.xx.2014
 • Utgave: 2
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2014/10179
Publisert 16. jan. 2015 13:30 - Sist endret 28. feb. 2020 10:34