English version of this page

Valg til Instituttstyret for 2021-2024

Valg av representanter til instituttstyret

Det skal i høst gjennomføres valg av representanter til instituttstyret for IBV for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024. 

Instituttstyret har 9 medlemmer som fordeler seg slik:

Instituttleder                                                               1

Fast vitenskapelig tilsatte                                           2  (+2 vararepresentanter)

Midlertidig vitenskapelig tilsatte                                 2  (+2 vararepresentanter)

Teknisk/administrativt tilsatte                                     1  (+1 vararepresentant)

Studenter                                                                   2  (+2 vararepresentanter)

Eksterne                                                                    1

 

For hver av gruppene fast vitenskapelig tilsatte, midlertidig vitenskapelig tilsatte og studenter skal det velges to vararepresentanter. For teknisk/administrativt tilsatte skal det velges 1 vararepresentant.

Instituttleder er ikke på valg. Nestleder, som utpekes av instituttleder, er vararepresentant for instituttleder.

Gjennomføring av valget

Eksterne representanter oppnevnes av fakultetsstyret etter forslag fra instituttstyret.

Fast vitenskapelig tilsatte, midlertidig vitenskapelig tilsatte, teknisk/administrativt tilsatte og studenter velger i separate grupper.  Valgperioden for midlertidig vitenskapelig tilsatte og  studentene er ett år, for fast vitenskapelige og teknisk/administrative ansatte fire år.

For fast vitenskapelige tilsatte, midlertidig vitenskapelig tilsatte og studenter (alle gruppene har 2 representanter) gjelder kravet om kjønnsmessig balanse, slik at det skal velges en av hvert kjønn fra disse gruppen. Kravet om kjønnsmessig balanse gjelder også for vararepresentantene til fast og midlertidig vitenskapelig personale samt teknisk/administrativt personale. Kontorsjef og seksjonssjefer er ikke valgbare til instituttstyret.

Valg av medlemmer til instituttstyret skal hovedsakelig skje som elektronisk valg. Studentene organiserer imidlertid valget selv. Valget av representanter for de tilsatte gjennomføres som preferansevalg. Valgstyret vi senere gi en nærmere orientering om gjennomføringen av det elektroniske valget, se også www.valg.uio.no.

Tilsatte i minst halv stilling ved instituttet samt professor II og førsteamanuensis II (20%) har stemmerett. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet på valgdagen(e). Stemmerett har likevel ikke den som er tilsatt for mindre enn ett år, dersom ikke vedkommende har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved universitetet i minst ett år når valget holdes. Stemmerett faller bort for den som har permisjon fra sin stilling for å arbeide utenfor universitetet. For studentene er stemmerett betinget av at de er registrert ved instituttet.

Kandidatforslag

Enhver som har stemmerett, kan fremme forslag på kandidater til instituttstyret.

Forslag på kandidater for fast og midlertidig tilsatt vitenskapelig personale og teknisk/ administrativt personale leveres valgstyret (ibv-valg@ibv.uio.no), innen 30.11.16 kl. 12.00. For å være valgbar må man være tiltrådt relevant stillingskategori på valgdagen, og være i et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden. Ellers gjelder de samme reglene som gjelder for stemmerett (bortsett fra at professor II og førsteamanuensis II (20%) ikke er valgbar).

Forslag til kandidater skal være underskrevet av minst like mange som det antall kandidater forslaget inneholder.  For hver kandidat bør det innleveres en presentasjon på inntil en A4 side. Presentasjonene vil bli gjort tilgjengelig elektronisk på instituttets hjemmeside.

Forslag til studentrepresentanter bes sendt til fagutvalget (send mail til maridk@student.ibv.uio.no) som står for den praktiske gjennomføringen av valget for studentene.

Alle som skal stille til valg må beherske norsk, da mye av sakspapirene kun foreligger på norsk.

Tidsplan for valgene for vitenskapelige og teknisk/administrative

  • Frist for å fremme forslag på kandidater                                             30.11 kl. 12.00
  • Kandidatene presenteres på instituttets hjemmeside                         30.11 kl. 14.00
  • Valget åpner                                                                                         7.12 kl. 12.00
  • Frist for å avgi stemme                                                                       14.12 kl. 12.00
  • Kunngjøring av valgresultatet                                                             17.12 kl. 15.00

 

Med vennlig hilsen
Valgstyret