Inger Nordal

Faglige interesser

Min forskning har siden begynnelsen av 1970-tallet dreid seg om plantenes evolusjon, fylogeni, populasjonsbiologi og taksonomi, både i tropiske (Afrika sør for Sahara) og også i arktisk-alpine strøk.

Gjennom Afrika-studiene har min forskningsgruppe kartlagt evolusjon og fylogeni spesielt innen grupper av enfrøbladete planter (liljer i videste forstand). Dette har medført at vi har kunnet identifisere evolusjonære ”hot spots”, det vil si områder der økologiske og historiske betingelser har lagt til rette for rask evolusjon. Slike områder er det viktig å identifisere med tanke på bevaringsbiologiske strategier. Som ”spin-off” av disse studiene har vi publisert diverse plantefamilier (bl.a. Amaryllidaceae, Anthericaceae, Asphodelaceae, og Hypoxidaceae) for en rekke regionale vitenskapelige floraer: Flora of Ethiopia and Eritrea, Flora of Somalia, Flora of Tropical East Africa (som dekker Kenya, Tanzania og Uganda), Flore du Cameroun, Flore du Gabon og Flora Zambesiaca (som dekker Botswana, Mocambique, Zimbabwe, Zambia og Malawi). I øyeblikket utvider vi området også til å omfatte Namibia. Per dags dato er nærmere 50 nye arter i tropisk Afrika oppdaget og beskrevet som nye for vitenskapen av min gruppe. Også som ”spin-off” har vi samlet informasjon om lokal bruk av disse planteressursene.

I studiene fra nordlige strøk har vi kunnet gå dypere inn i populasjonsbiologi, og analysert  populasjonsgenetikk, demografi, reproduksjonsbiologi og økofysiologi (spesielt med fokus på tungmetaller og nitrogen). Feltundersøkelser har omfattet Grønland, Island, Svalbard, Nord-Norge og sør-norske fjellområder. Disse studiene bidrar til å forstå evolusjon i områder med korte og kalde somre og spiller en rolle i diskusjonen rundt ”Nunatak-teori” – har plantene ”overvintret” istidene i nordiske fjellområder eller har de vandret inn etter siste istid? Planteslekter vi studerer er blant andre: Cochlearia (skjørbuksurt), Papaver (fjellvalmuer) og Viscaria (tjæreblom). Ellers er vi i gang med å analysere arktisk frøbank (nettopp en viktig strategi for å forstå planters tilpasninger til ugusntige vekstsesonger).

Jeg deltar også i populasjonsbiologiske studier av sjeldne og sårbare planter i Oslofjordområdet – prosjekt med stor bevaringsbiologisk relevans,. Her er det Centaurium (tusengylden), Crambe (strandkål), Glaucium (hornvalmue), Mertensia (Østersurt) som står i sentrum.

Jeg har ønsket å utnytte min kunnskap om evolusjonsbiologi og reproduksjonsbiologi i problemer med direkte samfunnsmessig relevans. Derfor har jeg engasjert meg i ”sosiobiologidebatten” når det gjelder menneske, og også i debatten om utsetting av genmodifiserte organismer i naturen.

      

Undervisning

BIO 1000 – Grunnkurs i biologi

BIO 1200 – Biologisk mangfold

 

Emneord: Artsdannelse, Biodiversitet, Evolusjon, Fylogeografi, Plantesystematikk, Populasjonsgenetikk, Systematikk, Biogeografi, Fylogeni, Taxonomi, Enfrøbladet evolusjon, Afrikansk flora, Nordisk flora, NUFU Water Sciences project, Nunatakk-teori
Publisert 3. nov. 2010 15:31 - Sist endret 1. sep. 2021 10:45