GenAP: Nasjonal analyse- og lagringsplattform for DNA-sekvensdata i helsevesenet (avsluttet)

Målet for prosjektet er å utvikle en IKT-infrastruktur for sikker lagring, analyse og deling av humane genomdata. Denne infrastrukturen skal ivareta brukernes krav til funksjonalitet, samt lovens krav til personvern, pasientrettigheter og informasjonssikkerhet. Innenfor USITs tungregnemiljø utvikles det en sikker datalagrings- og analyse løsning for sekvensdata, inkludert godkjente mekanismer for regulert, sikker tilgang til og overføring av data. Prosjektet utvikler også løsninger som bidrar til at helsepesonell får lett tilgang til relevant genetisk informasjon om sine pasienter.

Bakgrunn

Genetikk er sannsynligvis det fagfeltet innen medisin som har gjennomgått den raskeste teknologiske og faglige utviklingen i løpet av de siste par tiår. Den raske kunnskapsøkningen innen fagfeltet er nå på full fart inn i medisinsk diagnostikk til glede for pasienter. Vi står foran en massiv økning i storskala genetiske undersøkelser (genomsekvensering) av store deler av befolkningen. Per i dag har vi ikke en egnet IKT-infrastruktur til å håndtere denne utviklingen.

Det er mange ting som tilsier at dataene om enkeltpersoners DNA molekyler bør lagres sentralisert for enkelt å kunne gjenbrukes, og dette gir behov for utvikling av en nasjonal løsning for lagring med mulighet for desentralisert bruk av dataene. Genomdata om enkeltpersoner er sensitive, og det er derfor helt nødvendig at IKT infrastrukturen har optimal sikkerhet samtidig som den har den nødvendige funksjonalitet for dataanalyse og datadistribusjon.

Hensikten med dette prosjektet er å identifisere utfordringer dette gir IKT-teknisk og personvernmessig, samt mulige løsninger på utfordringene vi står overfor, og å utvikle en egnet IKT infrastruktur for dette formålet.

Prosjektet startet i september 2011 og skal gå ut 2015.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Norges Forskningsråds VERDIKT-program, som et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Det er også en betydelig grad av egenfinansiering fra de deltagende miljøene.

Samarbeid

Prosjektet ledes av professor Dag Undlien, Avdeling for Medisinsk Genetikk ved Oslo Universitetssykehus. Universitetet i Oslo bidrar gjennom USIT (gruppen for vitenskapelig databehandling) og Institutt for Informatikk (GI-gruppen).

Les mer...

 

Publisert 22. mars 2012 16:06 - Sist endret 14. okt. 2016 13:09