Rapporter og statistikk for 2016

Denne siden erstatter tidligere årsrapporter. Dersom du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte administrasjonen.

Undervisning 2012-2016

Antall emner og nivået på disse fordeler seg slik:

Nivå

2012

2013

2014

2015

2016

V

H

V

H

V

H

V

H

V H

1000-nivå

5

8

7

7

5

8

5

7

5 8

2000-nivå

5

2

5

3

5

2

6

3

6 3

3000-nivå

13

9

13

9

13

9

13

8

13 8

4000-nivå

3

13

3

11

3

13

10

13

6 7

5000-nivå

27

27

31

29

27

27

21

24

20 24

Totaltilbud

53

59

59

59

53

59

55

54

50 50

Emner på 1000-nivå er begynneremner, 2000-nivå er noe mer avansert, mens emner på 3000- og 4000-nivå kan brukes både på bachelor- og masternivå. Emner på 5000-nivå er mastergradsemner. 9000-nivå (PhD.) og masteremner for studenter i IT og ledelse er ikke tatt med her.

Studiepoengproduksjon

Det var rekordstor studiepoengproduksjon i 2016 med totalt 66 875 sp. Samlet studiepoengproduksjon fordelt på vår og høst:

Vårsemesteret:

 

Studiepoeng-produksjon

Eksamens-kandidater

Totalt

Kvinne-andel

Totalt

Andel bestått

2016

29 766

20,0 %

1 598

89,0 %

2015

26 845

21,2 %

1 494

89,6 %

2014

25 727

19,5 %

1 431

90,2 %

2013

22 045

20,7 %

1 278

90,8 %

2012

19 724

19,9 %

1 149

91,4 %

2011

17 448

18,8 %

1 074

89,3 %

Høstsemesteret

 

Studiepoeng-produksjon

Eksamens-kandidater

Totalt

Kvinne-andel

Totalt

Andel bestått

2016

37 109

22,4 %

2 352

89,2 %

2015

33 478

20,0 %

2 100

90,3 %

2014

29 356

19,78 %

1 893

87,7 %

2013

26 665

20,2 %

1 750

89,4 %

2012

25 463

21,2 %

1 610

88,7 %

2011

22 632

17,6 %

1 477

88,2 %

Alle nivåer tatt med, gjentatte forsøk er utelatt, streng tolkning, FS581.003.

Uteksaminerte masterkandidater

Økonomi 2016

Økonomi: 283 millioner

Akkumulert resultat for 2016 er et overskudd på 2,2 millioner (opp fra et akkumulert underskudd på 3,6 millioner i 2015). Instituttet hadde i 2016 et overskudd på 5,8 millioner. Forbedringen i økonomien skyldes økt produksjonen både på undervisnings- og forskningssiden, blant annet vekst i antall studenter og økt andel prosjektfinansiering.

Publikasjoner 2016

Det var stor oppgang i antall publikasjoner (26%) og publikasjonspoeng (19%) fra 2015 til 2016.

PhD-produksjon

Det vil bli lagt ut lenke til egen PhD-årsrapport når denne foreligger.

Annet