Rapporter og statistikk for 2017

Denne siden erstatter tidligere årsrapporter. Dersom du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte administrasjonen.

Undervisning 2013-2017

Antall emner og nivået på disse fordeler seg slik:

Nivå

2013

2014

2015

2016

2017

V

H

V

H

V

H

V

H

V H
1000-nivå 7 7 5 8 5 7 5 8 6 10
2000-nivå 5 3 5 2 6 3 6 3 6 3
3000-nivå 13 9 13 9 13 8 13 8 8 8
4000-nivå 3 11 3 13 10 13 6 7 7 5
5000-nivå 31 29 27 27 21 24 20 24 33 23
Totaltilbud 59 59 53 59 55 54 50 50 60 49

Emner på 1000-nivå er begynneremner, 2000-nivå er noe mer avansert, mens emner på 3000- og 4000-nivå kan brukes både på bachelor- og masternivå. Emner på 5000-nivå er mastergradsemner. 9000-nivå (PhD.) og masteremner for studenter i IT og ledelse er ikke tatt med her.

Studiepoengproduksjon

Det var rekordstor studiepoengproduksjon i 2017 med totalt 66 936 sp. Samlet studiepoengproduksjon fordelt på vår og høst:

Vårsemesteret:

 

Studiepoeng-produksjon

Eksamens-kandidater

Totalt

Kvinne-andel

Totalt

Andel bestått

2017

29 770

20,1 %

1 599

89,0 %

2016

29 766

20,0 %

1 598

89,0 %

2015

26 845

21,2 %

1 494

89,6 %

2014

25 727

19,5 %

1 431

90,2 %

2013

22 045

20,7 %

1 278

90,8 %

Høstsemesteret

 

Studiepoeng-produksjon

Eksamens-kandidater

Totalt

Kvinne-andel

Totalt

Andel bestått

2017

37 166

22,5 %

2356

89,3 %

2016

37 109

22,4 %

2 352

89,2 %

2015

33 478

20,0 %

2 100

90,3 %

2014

29 356

19,78 %

1 893

87,7 %

2013

26 665

20,2 %

1 750

89,4 %

Alle nivåer tatt med, gjentatte forsøk er utelatt, streng tolkning, FS581.003.

Uteksaminerte masterkandidater

Økonomi 2017

IFI hadde i 2017 en inntekt i basisvirksomheten på 186 mill. Resultatet var et overskudd på 22 mill, det akkumulerte resultatet økte fra 2 til 24 mill.

Forbedringen i økonomien skyldes at instituttet er inne i en svært ekspansiv fase både på undervisnings- og forsknings-siden. I 2017 var det stor studenttilstrømming og KD bevilget nye studieplasser. Forskningsaktiviteten økte også, spesielt den eksternt finansierte virksomheten. Omsetningen i den eksternt finansierte virksomheten var 140 mill. slik at samlet omsetning var 316 mill.

Fra 2018 vil Senter for entreprenørskap slås sammen med instituttet, noe som vil øke det akkumulerte resultatet til 29 mill.

Publikasjoner 2017

Det var svak nedgang i antall publikasjoner (fra 347 til 328) og publikasjonspoeng (fra 283,5 til 272) fra 2016 til 2017.

PhD-produksjon

Det ble gjennomført 36 PhD-disputaser ved IFI I 2017.  Ved utgangen av året var det 214 aktive Ph.D.-studenter med en kvinneandel ¨på 30 %.

Annet