Rapporter og statistikk for 2018

Denne siden erstatter tidligere årsrapporter. Dersom du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte administrasjonen.

Undervisning 2014-2018

Antall emner og nivået på disse fordeler seg slik:

Nivå

2014

2015

2016

2017

2018

V

H

V

H

V

H

V

H

V H
1000-nivå 5 8 5 7 5 8 6 10 7 11
2000-nivå 5 2 6 3 6 3 6 3 7 6
3000-nivå 13 9 13 8 13 8 8 8 14 10
4000-nivå 3 13 10 13 6 7 7 5 19 16
5000-nivå 27 27 21 24 20 24 33 23 21 32
Totaltilbud 53 59 55 54 50 50 60 49 68 75

Emner på 1000-nivå er begynneremner, 2000-nivå er noe mer avansert, mens emner på 3000- og 4000-nivå kan brukes både på bachelor- og masternivå. Emner på 5000-nivå er mastergradsemner. Fra 2018 er ENT-emner tatt med. 9000-nivå (PhD.) og masteremner for studenter i IT og ledelse er ikke tatt med her.

Studiepoengproduksjon

Det var rekordstor studiepoengproduksjon i 2017 med totalt 66 936 sp. Samlet studiepoengproduksjon fordelt på vår og høst:

Vårsemesteret:

 

Studiepoeng-produksjon

Eksamens-kandidater

Totalt

Kvinne-andel

Totalt

Andel bestått

2018

37 424

27,2 %

1 996

89,2 %

2017

34 374

22,0 %

1 771

90,5 %

2016

29 770

20,0 %

1 599

89,0 %

2015

26 845

21,2 %

1 494

89,6 %

2014

25 727

19,5 %

1 431

90,2 %

Høstsemesteret

 

Studiepoeng-produksjon

Eksamens-kandidater

Totalt

Kvinne-andel

Totalt

Andel bestått

2018

45 550

30,1 %

2 768

91,4 %

2017

41 897

26,0 %

2 411

91,1 %

2016

37 171

22,5 %

2 357

89,3 %

2015

33 478

20,0 %

2 100

90,3 %

2014

29 356

19,78 %

1 893

87,7 %

Alle nivåer tatt med, gjentatte forsøk er utelatt, streng tolkning, FS581.003.

Fra 2018 er ENT-emner inkludert.

Uteksaminerte masterkandidater

Økonomi 2018

IFI hadde i 2018 en inntekt i basisvirksomheten på 224 mill. Netto resultatet for 2018 var et overskudd på 18 mill, mens det akkumulerte resultatet økte fra 29 til 47 mill.

Forbedringen i økonomien skyldes at instituttet er inne i en svært ekspansiv fase både på undervisnings- og forsknings-siden. I 2017 var det stor studenttilstrømming og KD bevilget nye studieplasser og effekten av den bevilgningen har vært synlig også i 2018. Forskningsaktiviteten har inntektsmessig holdt seg ganske stabilt sett i forhold til 2017, slik at omsetningen i den eksternt finansierte virksomheten var 136 mill. Samlet omsetning var 360 mill.

Publikasjoner 2018

Det var oppgang i antall publikasjoner (fra 347 til 376) og publikasjonspoeng (fra 272 til 323) fra 2017 til 2018.

PhD-produksjon

Det ble gjennomført 25 PhD-disputaser ved IFI i 2018. Ved utgangen av året var det 198 aktive Ph.D.-studenter med en kvinneandel på 27,8 %.

Annet