Rapporter og statistikk for 2019

Denne siden erstatter tidligere årsrapporter. Dersom du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte administrasjonen.

Undervisning 2015-2019

Antall emner og nivået på disse fordeler seg slik:

Nivå

2015

2016

2017 2018

2019

V

H

V

H

V

H

V

H

V H
1000-nivå 5 7 5 8 6 10 7 11 8 10
2000-nivå 6 3 6 3 6 3 7 6 6 7
3000-nivå 13 8 13 8 8 8 14 10 11 9
4000-nivå 10 13 6 7 7 5 19 16 18 14
5000-nivå 21 24 20 24 33 23 21 32 22 28
Totaltilbud 55 54 50 50 60 49 68 75 65 68

Emner på 1000-nivå er begynneremner, 2000-nivå er noe mer avansert, mens emner på 3000- og 4000-nivå kan brukes både på bachelor- og masternivå. Emner på 5000-nivå er mastergradsemner. Fra 2018 er ENT-emner tatt med. 9000-nivå (PhD.) og masteremner for studenter i IT og ledelse er ikke tatt med her.

Studiepoengproduksjon

Det var rekordstor studiepoengproduksjon i 2017 med totalt 66 936 sp. Samlet studiepoengproduksjon fordelt på vår og høst:

Vårsemesteret:

 

Studiepoeng-produksjon

Eksamens-kandidater

Totalt

Kvinne-andel

Totalt

Andel bestått

2019

40 924

30,6 %

1 958

90,9 %

2018

37 424

27,2 %

1 996

89,2 %

2017

34 374

22,0 %

1 771

90,5 %

2016

29 770

20,0 %

1 599

89,0 %

2015

26 845

21,2 %

1 494

89,6 %

Høstsemesteret:

 

Studiepoeng-produksjon

Eksamens-kandidater

Totalt

Kvinne-andel

Totalt

Andel bestått

2019 50 303 30,9 % 2 746 92,0 %

2018

45 550

30,1 %

2 768

91,4 %

2017

41 897

26,0 %

2 411

91,1 %

2016

37 171

22,5 %

2 357

89,3 %

2015

33 478

20,0 %

2 100

90,3 %

Alle nivåer tatt med, gjentatte forsøk er utelatt, streng tolkning, FS581.003.

Fra 2018 er ENT-emner inkludert.

Uteksaminerte masterkandidater

Økonomi 2019

IFI hadde i 2019 en inntekt i basisvirksomheten på 237 mill mens netto resultat var et overskudd på 23 mill. Det akkumulerte resultatet har dermed økt fra 47 mill til 70 mill.

Forbedringen i økonomien skyldes at instituttet er fortsatt inne i en svært ekspansiv fase både på undervisnings- og forsknings-siden. I 2017 var det stor studenttilstrømming og KD bevilget nye studieplasser, effekten av den bevilgningen var synlig også i 2019. Forskningsaktiviteten har inntektsmessig økt sett i forhold til 2018, slik at omsetningen i den eksternt finansierte virksomheten var 170 mill. Samlet omsetning var 407 mill.

Publikasjoner 2019

Antall publikasjoner var 417 (opp fra 376 i 2018) og antall publiseringspoeng ble 343,5 (opp fra 323,4 i 2018).

PhD-produksjon

Det ble gjennomført 36 PhD-disputaser ved IFI i 2019. Det var 38 som fikk opptak i 2019 med en kvinneandel på 36,8 %.

Annet