Protons vedtekter (med endring fra V15)

 

PROTONLOVA

VEDTEKTER AV
02. Februar 2012 nr. 2
med endringer fra generalforsamling høst 2013 og vår 2015

 

OM

PROTONS VIRKSOMHET, MÅL

OG

STYRINGSMÅTE

(PROTONLOVA)

Foreningens navn: PROTON.

Foreningens sete: Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.

 

 

 

 

Lov om Protons virksomhet, mål og styringsmåte (Protonlova)

Se tidligere vedtekter 25. november 1992. Sist endret 29. januar 2015. 

Innhold

Kapittel I. Lovens område og formål 

§1. (Formål) 

§2. (Virkeområde) 

§3. (Adgang for Protonstyret til å gi visse bestemmelser om lovens rekkevidde) 

Kapittel II. Medlemsbestemmelser 

§4. (Hvem kan være medlem) 

§5. (Medlemskontingent) 

§6. (Medlemskapets varighet og rettigheter som tilfaller medlemmer) 

§7. (Adgang for generalforsamlingen til å tildele æresmedlemskap) 

Kapittel III. Generalforsamling. 

§8. (Generalforsamling) 

§9. (Protonstyrets plikter for generalforsamling) 

§10. (Endring i Protonlova) 

§11. (Bestemmelser for oppløsning av foreningen) 

§12. (Ansvarsfrihet) 

Kapittel IV. Protonstyret 

§13. (Styret) 

§14. (Styremedlemmer) 

§15. (Internmedlem) 

§16. (Styremøter) 

§17. (Driften av Proton) 

§18. (Adgang for Protonstyret til å sette ned komitéer) 

§19. (Mulighet for Protonstyret til å avskjedige styremedlemmer) 

 

 

 

Kapittel I. Lovens område og formål

 

§1. (Formål)

       Formålet til Protons virke er å arrangere og fremme sosiale sammenkomster for studenter og andre kjemiinteresserte, for slik å styrke samholdet mellom studenter og øke trivselen på instituttet.

      

§2. (Virkeområde)

       Proton skal arrangere forskjellige sammenkomster etter studentenes og Protonstyrets ønsker, så sant det er mulig å gjennomføre.

       Dette innebærer

 1. arrangementer som har som formål å øke samholdet blant studenter uten spesielle faglige mål.
 2. arrangementer som har til formål å styrke den faglige kompetansen til studentene, som foredrag og ekskursjoner m.m.

 

§3. (Adgang for Protonstyret til å gi visse bestemmelser om lovens rekkevidde)

       Protonstyret kan med to tredels flertall velge å utvide bestemmelsene i § 2 dersom endringen ikke er til skade for lovens formål, eller direkte tilgodeser enkeltpersoner i eller utenfor styret.

 

Kapittel II. Medlemsbestemmelser

 

§4. (Hvem kan være medlem)

       Alle som ønsker å være medlem skal tildeles medlemskap ved betalt medlemskontingent.

 

§5. (Medlemskontingent)

       Kun generalforsamlingen har mulighet til å endre medlemskontingenten. Kontingenten skal ikke være av en slik størrelse at den er til hinder for dem som ønsker å bli medlem.

 

§6. (Medlemskapets varighet og rettigheter som tilfaller medlemmer)

       Kun generalforsamlingen har mulighet til å gjøre endringer i disse bestemmelsene. Endringer skal kun skje dersom dette er til gode for medlemmene.

       Bestemmelser for medlemmer:

 1. Medlemskapet gjelder for ett semester, fra generalforsmaling som holdes ved semesterstart frem til neste semesters generalforsamling. Denne bestemmelsen gjelder ikke ekstraordinær generalforsamlinger.
 2. Medlemskap fra foregående semester gir stemmerett ved generalforsamling. Også dem som melder seg inn ved generalforsamlingen skal bli gitt stemmerett.
 3. Protonstyret har mulighet til å gi særskilte goder ved åpne arrangementer som tilgodeser medlemmer.

 

§7. (Adgang for generalforsamlingen til å tildele æresmedlemskap)

       Protons generalforsamling har mulighet til å tildele æresmedlemskap til personer som ved lang og tro tjeneste for Proton eller som ansatt ved kjemisk institutt har vist særskilt innsats for å fremme Protons formål.

 1. Lang og tro tjeneste er minimum to perioder.
 2. Ansatte er alle som er tilsatt ved Kjemisk institutt
 3. Æresmedlemskapet varer livet ut.
 4. Æresmedlemmer påvirkes ikke av bestemmelsene i § 6 annet ledd bokstavene a-b. 

 

Kapittel III. Generalforsamling

 

§8. (Generalforsamling)

       Generalforsamlingen er Protons høyeste organ, og skal holdes en gang i semestret. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes dersom en femtedel av styret forlanger det, eller dersom 15 prosent av medlemmene eller minst 10 medlemmer krever det. Lavest antall medlemmer er gjeldende.

       Generalforsamlingen er vedtaksdyktig om 30 prosent av medlemmene eller minimum 20 medlemmer er til stede. Lavest antall medlemmer er gjeldende.

      

§9. (Protonstyrets plikter for generalforsamling)

      Protonstyret plikter å avholde generalforsamling innen en måned etter semesterstart, eller senest en måned etter at krav om ekstraordinær generalforsamling er lagt frem etter § 8 første ledd. Innkallelse skal publiseres minst to uker før generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling avholdes, og må vise til forslag til dagsorden.

       På generalforsamlingen skal Protonstyret legge frem periodeberetning og regnskap for forrige periode, samt periodeplan og budsjettforslag for inneværende periode. Generalforsamlingen skal deretter godkjenne regnskap for forrige periode og vedta budsjett for inneværende periode.

 

§10. (Endring i Protonlova)

       Foreningens lov kan kun endres under ordinær vedtaksdyktig generalforsamling, med minst to tredels flertall.

 1. Forslag om lovendringer må legges frem for styret minst en uke før generalforsamling.
 2. Protonstyret plikter å offentliggjøre forslag om lovendringer minst tre dager før generalforsamling.
 3. Forslag til endring av lovendringsforslag må fremmes innen møtestart.
 4. Eventuelle endringer trer i kraft umiddelbart etter generalforsamling.

 

§11. (Bestemmelser for oppløsning av foreningen)

       Oppløsning av foreningen kan bare skje med minst fire femtedeler flertall i generalforsamling. Eventuelle midler som foreningen da sitter på skal da gå til å fremme kjemistudentenes interesser.

 

§12. (Ansvarsfrihet)

       Protons avtroppende styremedlemmer kan be om ansvarsfrihet etter at bestemmelsen i § 9 annet ledd er oppfylt og godkjent av generalforsamlingen.

       Bestemmelsen gjelder ikke dersom det er vist grov uaktsomhet eller overlegg vedrørende Protons drift.

 

Kapittel IV. Protonstyret

 

§13. (Styret)

       Protonstyret består av fem til ni styremedlemmer der minimum halvparten av styrets medlemmer er studenter tilknyttet Kjemisk institutt. Styret konstituerer seg selv. I tillegg kan styret tilknytte seg interne etter behov.

       Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær og én til fem ordinære styremedlemmer. Styret velges ved preferansevalg av generalforsamlingen. Leder, nestleder, økonomiansvarlig og sekretær velges separat.

 

 

 

§14. (Styremedlemmer)

       Styret skal selv delegere oppgaver til styrets medlemmer. Som medlem av styret er man forpliktet til å gjennomføre tildelte oppgaver så langt det lar seg gjøre. Dette gjelder ikke dersom

 1. oppgaven strider mot Protons formål.
 2. oppgaven er urimelig etter allmenn oppfatning.

 

§15. (Internmedlem)

       Internmedlem er medlemmer som ønsker å bidra til Protons virke. Som intern har man talerett i styremøter, men ikke stemmerett.

      Både styret og enkeltmedlemmer i styret kan delegere oppgaver til interne som angår Protons virke. Bestemmelsene i § 14 a-b gjelder også her.

 

§16. (Styremøter)

      Vedtak fattes normalt med simpelt flertall. For å være vedtaksdyktige må minst to tredjedeler av styrets styremedlemmer være tilstede.

      Protons styremøter skal være åpne for alle som ønsker å overvære møtene. Alle referater skal være tilgjengelige for allmenheten.

      Dersom Protonstyret anser det som nødvendig kan det avholdes lukkede styremøter.

 

§17. (Driften av Proton)

      Avgjørelser vedrørende driften av Proton gjøres av styret. Mindre viktige dagligdagse avgjørelser kan gjøres av et underutvalg bestående av leder, nestleder og økonomiansvarlig. Avgjørelsen skal da oppgis som referansesak på neste ordinære styremøte. Dersom det på ordinært møte blir lagt fram påklage av flertallet, skal avgjørelsen omgjøres dersom dette er mulig innen rimelige rammer.

      Økonomiske avgjørelser mellom ordinære møter kan fattes av underutvalget innen rammer som er fastsatt på generalforsamling.

 

§18. (Adgang for Protonstyret til å sette ned komitéer)

      Protonstyret har mulighet til å sette ned komitéer for å lette styres arbeidsmengde. Komitéens arbeidsområdet må dekkes av bestemmelsene i §§1-3.

      Komitéer skal ledes av et styremedlem eller internmedlem. Forøvrig trenger igjen annen i komitéen å ha tilknytning til Protonstyret.

 

§19. (Mulighet for Protonstyret til å avskjedige styremedlemmer)

      Dersom et styremedlem vanskjøtter sitt verv, kan styret med to tredjedels flertall avskjedige vedkommende fra styret.

      Ved avskjedigelse av leder skal det umiddelbart kalles inn til ekstraordinær generalforsamling. Nestleder fungerer som leder frem til ekstraordinær generalforsamling. Ved avskjedigelse av øvrige styremedlemmer skal styret rekonstituere seg selv.

      Dersom rekonstitueringen er mislykket skal det umiddelbart innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

Publisert 6. nov. 2013 13:57 - Sist endret 11. des. 2020 10:56