Samling av kompendier - Matematisk institutt

Her finner du kompendier som er skrevet av instituttets ansatte og som ikke er utgitt i noen annen form.

Meningen er å gjøre kompendiene tilgjengelig for dem som kan ha interesse av dem. Kompendiene er til fri nedlastning til personlig bruk. All annen bruk må avklares med forfatteren.

Tittel

Fagfelt År Forfatter Omtale
Kort om differentialligninger Diff.ligninger 2010 Nils Henrik Risebro Elementær innføring i ordinære differensialligninger. Skrevet for MAT-BIO2100.
Viskositetsløsninger Diff.ligninger 2001 Nils Henrik Risebro Innføring i teorien for viskositetsløsninger av Hamilton-Jacobi-ligninger. Passer for studenter som begynner på master, eller andre som ønsker kjennskap til feltet.
Litt om evolusjonær spillteori Spillteori 2006 Nils Henrik Risebro Innføring i evolusjonær spillteori. Skrevet for et kurs i spillteori, gir en relativt fullstendig beskrivelse av teorien for evolusjonært stabile likevekter.
Litt matematikk som er nyttig for teorien bak spillteorien Spillteori 2006 Nils Henrik Risebro Skrevet for et kurs i spillteori. Fullstendige beviser for Neumanns min-max teorem og for eksistens av Nashlikevekter for generelle spill.  For å vise dette bevises også Brouwers og Kakutanis fikspunktteoremer.
Introduction to Computability Theory Logikk 2010 Dag Normann Pensumlitteratur i MAT4630.
Lambda-kalkyle og domeneteori Logikk 2005 Dag Normann Innføring i hvordan man lager matematiske modeller for programmeringspråk og algoritmer. Kompendiet prukes som pensumlitteratur i et fast spesialpensum, og ble første gang brukt i et ph.d.emne for i hovedsak informatikkstudenter i 2005.
Mathematical Logic II Logikk 2005 Dag Normann Pensumlitteratur i 15-poengsemnet med samme navn som nå er utgått. Det gir en innføring i beregnbarhetsteori og modellteori.
Logikk og Mengdelære Logikk 2005 Dag Normann Pensumlitteratur i Etter- og videreutdanningskurs 6 som nå er utgått. Det gir en innføring i utsagnslogikk og Boolsk mengdelære, litt om relasjoner, om induksjonsbevis og om resonnementsformer i matematikken.

Utvalgsaksiomet, velordningsprinsippet og Zorns Lemma - Norsk

The Axiom of Choice, the Well Ordering Principle and Zorn's Lemma - English

Logikk 2005 Dag Normann Tar for seg ekvivalensen til de tre prinsippene, og brukes som tilleggslitteratur i MAT4640.
Forelesningsnotater MAT2500 Geometri 2010 Jan Christophersen Kompendium for kurset MAT2500 ved UiO. Omhandler symmetri og isometri i det euklidske plan og rom, konvekse polyedre, affin og projektiv geometri. Med oppgaver.
Fourier Analysis Kompleks analyse 2001 Erik Løw og Ragnar Winther

Innføring i Fourierrekker, litt om sampling og signalbehandling, litt generelt om ortogonale funksjonssystemer (med Legendrepolynomer), konvergens av Fourierrekker.

Structure theory of manifolds Topologi 1971 Jon Reed og Per Holm  
Pålitelighetsanalyse med teknologiske anvendelser Statistikk 1998 Bent Natvig Hensikten med kompendiet er å gi det sannsynlighetsteoretiske grunnlag for å beregne påliteligheten til et system, dvs. sannsynligheten for at systemet funksjonerer når pålitelighetene til enkeltkomponenten systemet består av er kjent. Som motiverende eksempler på interessante systemer kan nevnes kjernekraftverk og oljerigger.
En introduksjon til Bayesiansk statistikk og beslutningsteori Statistikk 1997 Bent Natvig Hensikten med kompendiet er å gi en elementær innføring i Bayesiansk statistikk. En slik metodelære er ene og alene basert på sannsynlighetsregning og gjør det mulig å utnytte subjektive sannsynligheter fra eksperter i beslutninger under usikkerhet.
Geometri i planet Geometri 2011 Kristian Ranestad Laget til videreutdanningskurs for lærere, og brukes også i MAT2500. Det tar for seg Euklidsk plangeometri og leder til beviser av Pappos’ setning og Pascals setning. En rekke kjente setninger er vist underveis, med argumenter som i hovedsak bruker formlikhetssetningene.
Linear dynamical models, Kalman filtering and statistics Statistikk 1998 Erik Bølviken, Nils Christophersen, Geir Storvik Dynamiske lineære modeller, Kalmanfilter og klatter, kort om ikke-lineære modeller.
Noen konkrete anvendelser i Bayesiansk statistikk Statistikk 2006 Geir Storvik Kort innføring i Monte Carlo-metoder for beregning i Bayesianske modeller. Eksempler på bruk av Bayesianske metoder. Brukt av og til som tilleggsliteratur i STK4020.
Bootstrapping Statistikk 2011 Geir Storvik Kort innføring i bootstrapping. Støttelitteratur for STK2120.
Numerical optimization of likelihoods Statistikk 2011 Geir Storvik Kort innføring i numeriske metoder for å optimere likelihood funksjoner. Støttelitteratur for STK2120.
Supplementary notes for MAT4520 - De Rham Cohomology Topologi 2011 Bjørn Jahren De viktigste konstruksjonene, som kohomologi med og uten kompakt støtte, Mayer-Vietorisfølger, Poincaredualitet og produktstruktur.
Lectures on Optimal Control Theory Optimal kontrollteori 2012 Terje Sund Dekker variasjonsregningen og kontrollteorien i MAT2440.
Geometriske gløtt Geometri 1985 Per Holm og Jon Reed  
Hovedfagsforelesninger i kompleks funksjonsteori Kompleks analyse 1982 Otte Hustad  
Uniforme rom Topologi 1962 Jon Reed  
Usystematiske forelesninger i Matematisk systematikk (MA5), andre del   1962 Ingebrigt Johansson og Stål Aanderaa  
Usystematiske forelesninger i Matematisk systematikk (MA5), første del   1963 Ingebrigt Johansson og Stål Aanderaa  
Øvelsesoppgaver til Matematisk systematikk (MA5)   1964    
Forelesninger over Galois-teori   1958 Karl Egil Aubert  
Algebraic Topology   1970 Per Holm  

 

Publisert 23. apr. 2014 10:16 - Sist endret 2. jan. 2018 08:41