Dekanvalget 2020: Kristensen-dekanatet

Teamet til dekankandidat Solveig Kristensen presenterer sitt program for valgperioden 2021–2024. Hennes medkandidat er Bjørn Jamtveit.

to personer står utenfor en bygning, ser i kamera

Foto: UiO/Anna Valberg.

Dersom vi blir valgt blir Bjørn fakultetets prodekan for forskning og fakultetets nestleder. Videre vil, dersom vi blir valgt, peke ut professor i matematikk Knut Mørken som prodekan med ansvar for utdanning. Knut fungerer i dette vervet i dag, der han leder fakultetets utdanningssatsing InterAct. Med Knut som studiedekan sikrer vi kontinuitet i ledelse av fakultetets store, pågående utdanningsprosjekt.

Vi bygger vår plattform på fakultetets strategi fra 2019: Kunnskapsutvikling for en verden i endring. Realfag og teknologi mot 2030.

Vår visjon

Vi vil aktivt hegne om universitetets og den enkelte forskers frie rolle i samfunnet.

Universitetet er samfunnets viktigste kunnskapsbærende enhet, med lange historiske røtter og kontinuerlig utvikling av ny kunnskap. Fri forskning og utvikling av unge talenter er våre kjerneaktiviteter, uløselig knyttet i hverandre. Vår visjon er å bevare Universitetet i Oslo (UiO) som et forskningsintensivt universitet og videreutvikle og heve vårt fakultet ytterligere som et ledende europeisk forskningsfakultet med utdanning på høyt internasjonalt nivå. Basert på dette skal vi styrke og tydeliggjøre vår rolle som en sentral samfunnsaktør og være en attraktiv samarbeidspartner for næringsliv og offentlig sektor.

Fri forskning er vårt fundament

Fri forskning og utvikling av nye forskertalenter er blant universitetets viktigste kjerneoppgaver og vil stå sentralt i vårt arbeid. Fremragende forskning skal danne grunnlaget for utdanning på høyt internasjonalt nivå og bidra til innovasjon, formidling og øvrig kommunikasjon med det samfunnet vi er en del av. 

Høy kvalitet i et bredt spektrum av fagdisipliner er en forutsetning for å opprettholde utvikling av toppforskningsmiljøer. I dag oppstår også mange nyskapende forskningsprosjekter i grenseflatene mellom disiplinene som et resultat av økt tverrfaglig samarbeid. Vi vil legge til rette både for disiplinbaserte og tverrfaglige miljøer ved å støtte etablering og utviklingen av spissforskningsmiljøer og samtidig sørge for fakultære incentiver som støtter tematisk og tverrfaglig forskning. Vi vil jobbe for at fakultetets forskningsmiljøer skal lykkes godt både innen eksellens-virkemidler og tematiske programmer i EU og Norges forskningsråd. Det er et mål for oss at flere miljøer lykkes med både status som Senter for fremragende forskning (SFF) og Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og vi vil sørge for støtte og incentiver i dette arbeidet. I denne sammenheng er forskningsinfrastruktur særdeles viktig, og vi vil jobbe for at våre forskningsmiljøer har god tilgang til «state of the art» infrastruktur ved å sikre UiOs posisjonering og strategiske nasjonale og internasjonale samarbeid. Senterdannelse skal videreføres som virkemiddel for å skape dynamikk i forskningsorganisasjonen og tilrettelegge for tverrfaglighet. 

Menneskene er vår viktigste ressurs

Alle ansatte ved vårt fakultet skal ha et godt arbeidsmiljø som er inkluderende og legger til rette for mangfold. Støttefunksjoner og sikkerhetsnett skal styrkes, og seksjonslederne har en nøkkelrolle som vi vil satse på og videreutvikle. En prioritert oppgave er å redusere midlertidighet blant våre ansatte.

Vi vil ha et særlig fokus på forebygging av trakassering, særlig blant studentene. Alle studenter skal ha et godt og inkluderende miljø ved vårt fakultet. Vi vil jobbe for dette ved å videreføre fakultetets læringsmiljøsatsing og utvikle gode systemer for å følge opp uheldige episoder i det sosiale miljøet ved fakultetet. Vi vil videreutvikle det gode samarbeidet mellom ansatte og studenter, og legge til rette for medstudenter som viktige læringspartnere. I dette arbeidet har utdanningslederne og samarbeidet via Studieutvalget en særlig viktig rolle som vi vil videreføre.

Vi er svært opptatt av fakultetets unge talenter og deres karriereutvikling, med fokus på forskerutdanningen og oppfølging av postdoktorene. Videre vil vi følge opp nye nasjonale forskriftsfestede krav for professoropprykk ved å utvikle gode tilbud til våre førsteamanuenser.

Fakultetet har en stor og kompetent teknisk-administrativ stab. Vi vil sørge for at fakultetet er en attraktiv arbeidsplass for et teknisk-administrativt karriereløp, ved individbaserte tilbud og god personaloppfølging. En god kobling til den faglige virksomheten er et prioritert område der vi vil legge vekt på samhandling på tvers av grupper av ansatte. Vi vil arbeide for å forenkle administrative rutiner og for at nye rutiner blir enkle. Kontorsjefene har i alt dette en viktig lederrolle som vi ønsker å videreutvikle.

Vi vil satse på målrettet vitenskapelig rekruttering internasjonalt og nasjonalt, og bruke innstegsstillinger der dette er formålstjenlig. Våre rekrutteringsprosesser skal ha som mål å ansette toppkandidater og samtidig sikte mot å skape bedre kjønnsbalanse.

Fakultetets størrelse og vitenskapelige posisjon kombinert med gjensidig forpliktende samarbeid og koordinering mellom instituttene gir kraft og et stort handlingsrom som vi vil utvikle og benytte aktivt. En viktig del av dette vil være å videreføre og videreutvikle instituttledermøtet som et kollegialt lederfellesskap for fakultetet, der alle viktige saker tas opp til diskusjon som grunnlag for retningsvalg og nødvendige prioritering. 

Utdanning for fremtiden

Utdanning av unge kandidater med høy og etterspurt kompetanse innen realfag og teknologi er en kjerneoppgave for vårt fakultet. Vi ønsker i større grad å måle oss internasjonalt innen utdanningsfeltet, og vil bidra aktivt i det europeiske utdanningssamarbeidet som utvikles ved UiO.

Fakultetet skal kjennetegnes ved å være nyskapende og nasjonalt førende innen utdanning. Vi vil videreføre utviklingen av våre nylig etablerte studieprogrammer ved utdanningssatsingen InterAct, og legge til rette for dristige nyetableringer. Større grad av sammenheng mellom fag og emner og fokus på et mangfold av generiske ferdigheter må bygges på et solid fundament av disiplinfaglig dybdekunnskap. Vi ønsker å utvikle det beregningsorienterte fokuset videre, men vi vi vil også løfte fram og utvikle det eksperimentelle tilbudet vi gir våre studenter.

Vi opplever stor etterspørsel etter tilbud om livslang læring, fra politisk hold, næringsliv og offentlig sektor. Muligheten til å studere mindre moduler og enkeltemner ved vårt fakultet er et viktig bidrag til allmenndannelsen som vi vil hegne om. Med utgangspunkt i dette vil vi utvikle vårt tilbud innen etter- og videreutdanning (EVU) strategisk for å styrke fakultetet som en attraktiv samarbeidspartner med næringsliv og offentlig sektor.

Vi vil tilrettelegge for videre utvikling av det kollegiale fellesskapet rundt utdanning og undervisning, som utgangspunkt for en forskningsorientert tilnærming til arbeidet med læringsformer og vurdering. Grunnlaget for dette er et fortsatt tydelig fokus på studentenes læringsmiljø.

Nytt bygg gir nye muligheter

I 2024 skal store deler av fakultetets virksomhet overføres til det nye livsvitenskapsbygget. Flytting av ansatte, studenter og utstyr blir et stort og viktig område for dekanatet. Fakultetet skal videreføre det tunge bidraget innen livsvitenskapssatsingen ved UiO. Da må vi skape mekanismer slik at livsvitenskapsbygget bidrar til å styrke livsvitenskapsfeltet i bredden av fakultetet og UiO, med styrket posisjonering nasjonalt og internasjonalt.

Ved flyttingen til livsvitenskapsbygget vil store lokaler på nedre Blindern tømmes. Vi vil involvere oss tungt i utviklingen av disse arealene, sammen med Eiendomsavdelingen og ledelsen ved UiO.

Vårt bidrag til en bærekraftig utvikling

Realfag og teknologi er avgjørende for en bærekraftig utvikling innen grunnleggende områder som miljø og klima, produksjon av energi, drikkevann og mat, diagnostikk og behandling av sykdom, og ikke minst digitalisering av hele samfunnet. Fremragende forskning innen fakultetets fagområder bidrar til kunnskapsgrunnlaget som verdenssamfunnet trenger. Våre kandidater på alle nivåer er sentrale aktører i den videre utviklingen. Vi vil bidra til økt kommunikasjon og synliggjøring av den verdiskaping fakultetet i hele sin bredde bidrar til for en bærekraftig samfunnsutvikling. I tillegg vil vi legge vekt på å utvikle fakultetet i en miljøvennlig retning når det gjelder drift og valg av nye klimavennlige løsninger. Bærekraft skal danne et viktig grunnlag for alle prioriteringer ved fakultetet.

Fakultetet skal bidra til fremtidige innovasjoner ved utdanning og opplæring av unge kandidater som bruker sitt talent og sin kompetanse til nyskapende virksomhet i eller utenfor akademia, og ved at forskningsresultater bringes over i innovasjonsaktivitet. Vi vil legge godt til rette for innovasjonsaktivitet blant våre unge talenter, og ha fokus på å ta ut en større del av innovasjonspotensialet som ligger i fakultetets forskningsaktivitet.

Kristensen-dekanatet er foreslått av følgende:

 • Professor Arne Bang Huseby, Matematisk institutt
 • Professor Kristin Braa, Institutt for informatikk
 • Førsteamanuensis Andreas Carlson, Matematisk institutt
 • Professor Mats Carlsson, Institutt for teoretisk astrofysikk
 • Professor Hege Christensen, Farmasøytisk institutt
 • Professor Trygve Helgaker, Kjemisk institutt
 • Professor Kjetill Jakobsen, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES)
 • Professor Øivind Kure, Institutt for teknologisystemer
 • Professor Anders Malthe-Sørenssen, Centre for Computing in Science Education (CCSE)
 • Professor Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt
 • Professor Inger Sandlie, Institutt for biovitenskap
 • Professor Trude Storelvmo, Institutt for geofag
 • Professor Trond Torsvik, Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 
 • Professor Susanne Viefers, Fysisk institutt 

 

Publisert 25. mars 2020 22:31 - Sist endra 26. mars 2020 12:33