English version of this page

Fakultetsstyrevalg

Valget av ny representant for de midlertidig vitenskapelig tilsatte til fakultetsstyret for 2020 er åpent fram til 3. mars kl. 12:00. Les om kandidatene og avgi din stemme. 

For denne gruppen er valgperioden ett år. I tillegg til én representant skal det velges to vararepresentanter. Les mer om fakultetsstyret, mandatet og medlemmer. Årets første møte i fakultetsstyret holdes 23. mars.

Valget vil bli gjennomført elektronisk og som preferansevalg.  

Hvem kan stemme

Vitenskapelig midlertidig ansatte i minst 50 prosent stilling ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, samt professorer II, kan stemme ved dette valget. Les mer om stemmerett i universitetets valgreglement

Gi din stemme

Forslag på kandidater

Nils-Jørgen Knudsen Dal

Jeg er stipendiat ved Institutt for biovitenskap, seksjon for fysiologi og cellebiologi. Jeg startet i denne stillingen august 2018 og er på en fire år lang kontrakt. Kort oppsummert handler min forskning om tuberkulosebehandling og nanomedisin. Jeg sitter også i styret ved mitt institutt der jeg representerer ansatte i midlertidige stillinger. 

Jeg har et sterkt engasjement for midlertidig ansatte, deres arbeidsdag og rettigheter. Jeg har involvert meg dypt i den pågående saken angående lønnsnivå blandt ph.d.-kandidater og postdoktorer, og har adressert dette via både fagforeninger og instituttstyret. Min hovedfilosofi er at engasjement og handling på alle nivåer er nødvendig for gjennomslag. Min motivasjon er å representere alle midlertidige ansatte, adressere saker som har betydning for vår hverdag, samt ivareta og forbedre våre rettigheter.

Turid Katrine Gjerstad Torheim

Eg jobbar som postdok ved Institutt for Informatikk og ved Oslo Universitetssykehus, med eit prosjekt som fokuserer på kunstig inteligens i kreftdiagnostikk. Eg var ferdig med ein doktorgrad om biletanalyse ved NMBU i 2016. Etter eit par år som postdok i England flytta eg tilbake til Noreg og kom til Institutt for informatikk i 2018. 

Så kva kan eg bidra med i fakultetsstyret? For det første har eg noko styreerfaring frå tidlegare, då eg sat to år som representant for stipendiatar og postdoks i instituttstyret ved Institutt for matematiske realfag og teknologi ved NMBU då eg var stipendiat der. I tillegg kjenner eg fakultetet også som student, ettersom eg tok fleire kurs ved Fysisk institutt som ein del av doktorgraden. Og sjølv om eg er norsk, har eg kjennskap til dei utfordringane ein møter som internasjonal student/tilsett, sidan eg sjølv har jobba to år i eit anna land. Eg håpar difor at eg kan vere ei stemme som representerer alle.

Kristian Breivik Kvamme

Jeg er ansatt som stipendiat med undervisningsplikt ved kjemisk institutt, og har hatt denne posisjonen i 3 år. Jeg har mesteparten av utdanningen min herfra. Inn i fakultetsstyret vil jeg ta med min bakgrunn som stipendiat, student og midlertidig ansatt ved UiO. Forrige periode satt jeg som vara-representant for de midlertidige ansatte i fakultetsstyret. Denne gangen har jeg lyst til å sitte som representant.

Utenfor akademia har jeg tidligere jobbet i både midlertidige og faste stillinger, samt hatt et lederverv. Jeg har også sittet FAU-styret i min sønns barnehage. Alle disse erfaringene vil jeg ta med meg inn i fakultetsstyret og bruke etter beste evne.

Det å være midlertidig vitenskapelig ansatt innebærer ofte stor grad av selvstendighet i ofte veldig langsiktige prosjekter. I tillegg kommer veiledning og undervisning og bryter opp arbeidsdagen. God planlegging og forutsigbare dager er viktig for å prestere på høyt vitenskapelig nivå. For å ha god forutsigbarhet kreves klare retningslinjer og god kommunikasjon mellom administrasjon og ansatt. Jeg vil jobbe for forbedringer innen forutsigbarheten for ansatte, med klare og tilgjengelige retningslinjer for alle aspekter av arbeidshverdagen.

Luca Eva Gazdag

Jeg startet nylig min ph.d. ved Matematisk institutt. Forskningen min dreier seg om teoretiske aspekter ved kunstig intelligens, mer spesifikt dyp læring. Jeg fullførte både bachelor- og mastergraden ved UiO og har derfor allerede god kjennskap til strukturen og oppbyggningen av Matematisk institutt og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved universitetet. 

Som student var jeg i perioden 2015 til 2017 medlem av Matematisk fagutvalg, gjennom dette vervet har jeg sittet som studentrepresentant i både instituttstyret til Matematisk institutt og i matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU). Jeg synes det har vært utrolig interessant å få et innblikk i hvordan større avgjørelser tas, hvilke mål som settes og hvordan studenter kan påvirke disse avgjørelsene. Generelt føler jeg at studenter og midlertidig ansatte har for lite kunnskap om sine påvirkningsmuligheter. Dette ønsker jeg å hjelpe. Jeg vil bidra til at flere får kunnskap om hvordan avgjørelser som angår dem tas og hvordan de kan påvirke dette. 

På fritiden klatrer jeg og jeg er nestleder i OSI klatring. Jeg håper jeg kan få tilliten til å sitte som representant i fakultetsstyret.
 

Tidsplan for valget

 • 20. februar
  kl. 12.00

  • Frist for å fremme kandidatforslag
 • 24. februar
   

  • Kandidatenes presentasjoner legges på fakultetets nettsider
 • 25. februar
  kl. 12:00

  • Elektronisk valg åpner
 • 3. mars
  kl. 12:00

  • Elektronisk valg stenger
    
 • 3. mars
  kl. 16:00

  • Valgresultatet kunngjøres

 

Publisert 4. feb. 2020 11:07 - Sist endra 25. feb. 2020 11:48