Disputas: Karoline Fægri

Cand. pharm. Karoline Fægri ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Adaptive responses in Bacillus cereus group bacteria - microarray comparisons and follow-up studies

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Anne Moir, Dept. of Molecular Biology and Biotechnology, University of Sheffield
Professor Ingolf Nes, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø og biovitenskap
Professor Kirsten Skarstad, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet OUS

Leder av disputas:  Karen Marie Ulshagen

Veileder:  Anne-Brit Kolstø og Ole Andreas L. Økstad

Sammendrag

Bakterier i Bacillus cereus gruppen kan overleve i svært ulike biologiske nisjer ved å aktivere forskjellige mekanismer for å tilpasse seg endringer i omgivelsene. Vi har undersøkt hvilke andre gener som endrer uttrykk hvis vi ødelegger enkeltgener som styrer slik tilpasning. Forsøkene har gitt ny kunnskap om hva som skjer med cellene når tilpasningsmekanismene aktiveres, og viser at knapphet på næring får bakterien til å skille ut stoffer som bryter ned biologisk materiale i omgivelsene. Dette kan også øke forståelsen av hva som skjer når bakteriene tidvis fører til sykdom i mennesker, dyr eller insekter.

Den grunnleggende teknikken som har vært brukt, er mikromatriseanalyse, en metode som gjør det mulig å sammenligne uttrykket av mange gener samtidig. Resultatene er bekreftet og undersøkt videre ved hjelp av andre laboratorieteknikker.

Mikromatrisene har også vært utgangspunkt for å skaffe ny kunnskap om hva som skjer når Bacillus cereus svermer, en tilstand der lange bakteriekjeder beveger seg raskt over en overflate. Gener med mulig betydning for utvikling og kontroll av svermerceller er funnet, og dette kan brukes som et grunnlag for fremtidig forskning.
Avhandlingen er innenfor fagområdet molekylær mikrobiologi og arbeidet er utført ved Farmsøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Halvor Aandal.

Publisert 19. feb. 2011 00:00