Disputas: Tom Erik Grønhaug

Cand. pharm. Tom Erik Grønhaug ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Pectic polysaccharides with immunomodulating activities from Malian medicinal plants

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Wolfgang Blaschek, Department of Pharmaceutical Biology, Christian-Albrechts-University of Kiel
Professor Elin Soffia Ólafsdóttir, Faculty of Pharmacy, University of Iceland
Professor Gro Smistad, Avdeling for farmasi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Sverre Arne Sande

Veileder:  Berit Smestad Paulsen, Hilde Barsett og Marti Inngjerdingen

Sammendrag

Doktorgradsarbeidet er utført ved Avdeling for Farmasøytisk Kjemi, fagområde Farmakognosi, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin, Rikshospitalet, Department of Traditional Medicine, Mali og Kitasato University, Japan.

Formålet med prosjektet er å vurdere effekten av medisinplanter, brukt i tradisjonell medisin i Mali, mot immunrelaterte sykdommer. Doktorgradsarbeidet er en del av et større forskningsprosjekt i regi av Norsk Forskningsråds Global Helse program, der målet for prosjektet er å videreutvikle og kvalitetssikre effektive, ikke-giftige og billige medisiner til befolkningen i Mali.

Arbeidet inneholder etnofarmakologiske studier av syv medisinplanter fra to forskjellige områder (Siby og Dioila) i Mali. Denne studien viste at den tradisjonelle bruken av plantene stort sett bestod av vannekstrakt av ulike plantedeler. På bakgrunn av feltarbeidet ble det bestemt å fokusere på plantene Biophytum petersianum, Combretum glutinosum og Opilia celtidifolia. Disse plantene har lang tradisjonell bruk mot sykdommer som infiserte sår, hudlidelser, malaria etc, hvor immunsystemet er involvert.

Polysakkarider fra plantene ble isolert og deres kjemiske struktur bestemt. De immunmodulerende egenskapene til polysakkaridene ble studert i ulike biologiske testsystemer in vitro. De biologisk aktive polysakkaridene som ble isolert fra medisinplantene var av pektintype, men med ulik struktur.

Resultatene fra dette arbeidet støtter opp om den tradisjonelle bruken av plantene i Mali og kan brukes i utviklingen av forbedret tradisjonell medisin i Mali.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Halvor Aandal.

Publisert 19. feb. 2011 00:03