Disputas: Anne Bee Hegge

Cand. pharm. Anne Bee Hegge ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Formulation of a hydrophobic photosensitizer for topical photodynamic therapy. Application of alginate and cyclodextrins

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor, Ph.D Thorsteinn Loftsson, Faculty of Pharmacy, University of Iceland
Ph.D. Edvar Onsøyen, AlgiPharma AS
Professor, Ph.D Ragnhild E. Paulsen, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Karen Marie Ulshagen

Veileder:  Professor Hanne Hjorth Tønnesen og Professor Solveig Kristensen

Sammendrag

Doktorgraden er utført i perioden 2006 til 2010 ved Avdeling for farmasi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo innenfor fagområdet Galenisk farmasi. Doktorgradsarbeidet beskriver et farmasøytisk skum som gir antibakteriell effekt når det reagerer med lys. Den lysaktiverbare komponenten i skummet kalles kurkumin og er et ikke vannløselig naturstoff som finnes i krydderet gurkemeie. Kurkumin reagerer med lys fra for eksempel en lampe og danner reaktive oksygenderivater som kan inaktivere bakterier. En mulig bruk av dette skummet er til desinfeksjon av lokaliserte, infiserte og væskende sår. Når skummet kommer i kontakt med sårsekret, vil det aktive stoffet frisettes fra skummet og trenge inn i såret. Bakteriene som forårsaker infeksjonen, vil deretter kunne drepes ved at kurkumin aktiveres med synlig lys. Også bakterier som er resistente mot vanlig antibiotika, vil kunne inaktiveres med dette prinsippet som kalles antimikrobiell fotodynamisk terapi. Effektiviteten av behandlingen er avhengig av at tilstrekkelig lys når bakteriene, og at kurkumin leveres til bakteriene i en lysaktiverbar form. For å oppnå dette er kurkumin gjort løselig i sårsekretet ved hjelp av spesielle sukkermolekyler som kalles cyclodekstriner. Både kurkumin og cyclodekstriner tolereres svært godt av humant vev. Selve skummstukturen er laget av alginat som er en naturlig polymer utvunnet fra brunalge. Skummet kan enten fjernes fra såret eller forbli i såret og brytes ned av kroppen. Bivirkningene kan minimaliseres ved at bare det infiserte området (dvs. såret) bestråles med lys. Kurkumin vil derfor bare virke lokalt. Det farmasøytiske skummet kan steriliseres og brukes direkte på åpne sår. Foreløpig er ikke slikt lysaktiverbart skum testet ut på dyr eller mennesker.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Halvor Aandal.

Publisert 19. feb. 2011 00:03