Disputas: Nina Pettersen Hessvik

Cand. pharm. Nina Pettersen Hessvik ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Regulation of lipid and glucose metabolism in skeletal muscle cells: Metabolic switching, mitochondrial function and the roles of LXRs

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Bente E. Kiens, Institut for Idræt, Københavns Universitet
Seniorforsker, Dr. Scient Kristin Hollung, Nofima Mat
Professor Harald Thidemann Johansen, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Tor Gjøen

Veileder:  Arild Chr. Rustan og G. Hege Thoresen

Sammendrag

Farmasøyt og stipendiat Nina Pettersen Hessvik har sammen med veiledere Arild Chr. Rustan og G. Hege Thoresen ved Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, forsket på regulering av omsetning av fettstoffer og glukose i skjelettmuskelceller. I avhandlingen ”Regulation of lipid and glucose metabolism in skeletal muscle cells: Metabolic switching, mitochondrial function and the roles of LXRs” har Hessvik studert muskelcellenes evne til å skifte mellom bruk av glukose og fett som energikilde, og hvordan dette påvirkes av endringer i ekstracellulært miljø. Hessvik fant at muskelceller som blir eksponert for omega-3 fettsyrer blir mer fleksible med hensyn på bytte av energikilde, mens eksponering for høy konsentrasjon glukose over tid førte til det motsatte. Evnen til å forbruke fettstoffer var redusert i muskelceller isolert fra pasienter med type 2 diabetes i forhold til friske forsøkspersoner. Forbruket av intracellulære fettstoffer ble funnet å være avhengig av mengden ekstracellulære fettstoffer og mitokondriefunksjonen til muskelcellene.

Videre har Hessvik studert rollen til kjernereseptoren LXR som regulerer uttrykket av sentrale gener i sukker- og fettstoffomsetningen i muskel. Hessvik viste at LXRβ er den dominerende subtypen som regulerer fettsyntese, kolesteroltransport og glukoseopptak i muskel. Hessvik og kollegaer undersøkte effekter av LXR-modulatoren 22(S)-hydroksykolesterol i ulike humane cellemodeller og viste at stoffet reduserer fettsyntese i muskel- og leverceller. LXR er et mulig nytt angrepspunkt for legemidler og 22(S)-hydroksykolesterol har blitt foreslått som et potensielt nytt legemiddel mot type 2 diabetes.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Halvor Aandal.

Publisert 19. feb. 2011 00:03