Avfallshåndtering

Generelt

Ingeniør på faggruppe for legemiddelkjemi, Seksjon for farmasøytisk kjemi, er ansvarlig for kjemikaliehåndteringen og implementering av rutinene knyttet til kjemikaliehåndtering og -avfall.

Kjemikalieavfall som enkelt kan destrueres miljøvennlig og forsvarlig på den enkelte enhet, skal ikke leveres inn, men destrueres lokalt. Destruksjon på laboratoriet: Benytt prosedyrer som er beskrevet i f. eks. "Kjemiske stoffer", Vita data A/S, 1991, eller konferer med veileder eller ingeniør på legemiddelkjemigruppa.

Annet farlig kjemikalieavfall (som ikke kan inkluderes under "organisk løsemiddelavfall" eller "legemiddelavfall") skal leveres til kjemikalieavfallslageret i Farmasibygningens rom 025 (nøkkel lånes på ekspedisjonskontoret) og sorteres i fremsatte esker. Det er viktig at tungmetallholdige og reaktive kjemikalier kommer i riktig eske. Eskene skal være merket i henhold til gjeldende stoffkategorier (se nedenfor). Kjemikalieavfallet vil to ganger i året bli deklarert av ansvarlig for kjemikaliehåndteringen og sendt til godkjent spesialavfallsmottaker.

Organisk løsemiddelavfall

Organisk løsemiddelavfall som inneholder mindre enn 10 % vann skal helles på respektive restekanner for organisk løsemiddelavfall. (Lite vann gir enklere forbrenning).

HALOGENHOLDIGE LØSEMIDLER

Alle løsemidler som inneholder halogen tømmes i egne restekanner på hvert laboratorium. Disse kannene skal være merket ”Halogenholdige organiske løsemiddelrester”. Eksempler på slike stoffer er karbontetraklorid, kloroform, metylenklorid, trikloretylen, klorbenzen, etc.

IKKE-HALOGENHOLDIGE LØSEMIDLER

Rester av organiske løsemidler uten halogen tømmes i andre restekanner på hvert laboratorium. Disse kannene skal være merket ”Organiske løsemiddelrester uten halogen”. Eksempler på slike stoffer er metanol, etanol, toluen, dioksan, nitrobenzen, etc.

BENSIN, ETER, ETC. (FLYKTIGE ORGANISKE LØSEMIDDELRESTER)

Små mengder kan inndampes i avtrekk uten tilføring av varme eller utendørs på et frittliggende sted.

Når restekannene med organisk løsemiddelavfall er fulle, skal de tømmes i oppsamlingskummene i verkstedgården på Kjemisk institutt (se bildet). Kanner/flasker med ikke-halogenholdige løsemiddelrester tømmes på venstre kum. Kanner/flasker med halogenholdige løsemiddelrester tømmes på høyre kum. Husk å notere i bøker som finnes i skap ved kummene det du tømmer.  Bruk øyevern (finnes også i skapet).  Nøkkel til kummene lånes på Sentrallageret eller hos ingeniør på legemiddelkjemigruppa.

Dersom oppsamlingskummen for ikke-halogenholdig avfall er full, kan avfallet helles sammen med det halogenholdige avfallet. Halogenholdig avfall skal ALDRI helles i oppsamlingskummen for ikke-halogenholdig avfall.

Legemiddelavfall

Legemidler pakkes i riskavfallsesker og leveres til nærmeste ansvarlige ingeniør for kjemikaliehåndtering.

Ildsfarlig papiravfall

Tørkepapir og lignende som kan selvantenne må ufarliggjøres før det kastes. Papiret legges i avtrekkskap for avdamping.

Glassavfall

Glassavfall samles og bringes til spesiell container som finnes ved Kjemibygningens verkstedsgård, på rom 025 på FAI, og i ZEB-bygningen settes i ”avfallsrommet” ved siden av heisen i ZEB 2U.

Glassavfall skal leveres av hver enkelt bruker til glassavfallscontainerne.

NB! Kjemikalieflasker må være helt tomme og rengjort før de kastes. Meget viktig: Kun rent glass i denne containeren, ikke keramikk, ikke plast, ikke metall, ikke papir, ikke lysstoffrør.

Følgende regnes ikke som glassavfall: brukt silica, TLC-plater/Aluminium, kjemikalierester, plastkorker og lysstoffrør. Disse skal leveres som farlig avfall (se nedenfor), og kontaminert glass skal pakkes godt inn og kastes i riskavfallsesker (se nedenfor).

Sprøytespisser med løsemiddelrester mv.

Dette has i spesielle dispenserbokser (fås fra Ragn Sells, e-post : 08899@ragnsells.no  med kopi til  mads.amundsen@ragnsells.no    og  budsentralen@admin.uio.no).

Dersom sprøytespissene ikke inneholder farlige stoffer, kan boksene korkes forsvarlig og kastes i vanlig avfall.  Ellers kastes de i Riskavfallsesker som hentes av firma som kjører det til direkte forbrenning.

Normalavfall/restavfall

Kun ufarlig avfall håndtert uten hansker: Plastavfall, matavfall, skittent papir ol.
Normalavfall skal ikke inneholde skarpe gjenstander o.l., som kan skade renholdspersonalet.

Store kolli plast og/eller isopor bringes til utendørs restavfallscontainer av bruker.
Det resterende normalavfallet hentes av renholdspersonalet.

Farlig avfall

Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker, dyr, fugl og fisk. F.eks. kjemikalierester. Håndteres som beskrevet i pkt 5.13.

Radioaktivt avfall

Klargjøring: avfallet skal være pakket i tette beholdere som holder på innholdet. Gamle glassflasker kan benyttes. Beholderne skal pakkes slik at de er beskyttet mot støt. Avfallet skal merkes tydelig med hva innholdet er (både kjemiske, biologiske og nukleære data).

EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall)

Avfall i form av hvitevarer, kabler og ledninger, datautstyr, kontormaskiner, måleinstrumenter, medisinsk utstyr, kretskort, skjermer, m.v. skal settes i EE-avfallscontainer (må bestilles) etter avtale med lokal utstyrsansvarlig. IT-ansvarlig skal informeres ved levering av datautstyr.

Risikoavfall – Biologisk

Biologisk avfall og forurenset engangsutstyr pakkes esker merket risikoavfall (pappesker med tilhørende tykk plastsekk). Skarpe gjenstander skal emballeres godt før de legges i plastsekken. Infisert materiale av alle slag, små mengder løsemiddel i lukkede beholdere og geler med toksiske stoffer kan kastes. Eskene pakkes som angitt og settes på rom 025. Sprøytespisser/skalpeller skal pakkes i lukkede plastbokser, som samles opp og pakkes i store gule plastesker (ca. 40 L). Når eskene er fulle skal de lukkes skikkelig, og hver plasteske skal merkes med etikett med referanse nummer på esken- det samme som på deklarasjonsskjema. I ZEB-bygningen settes riskavfallseskene i avfallsrommet ved siden av heisen i ZEB 2U. Riskavfallseskene vil deretter bli sendt til forbrenning. NB! Organiske løsemidler bør ikke plasseres i riskavfallseskene, da de kan forårsake ukontrollerbar forbrenning. Egen avtale for henting.

Levering til mottaksstasjon

Farlig avfall

NB ! Eksplosive, selvantennende, smittefarlige, radioaktive stoffer eller organiske peroksider mottas ikke. Slikt avfall må håndteres enkeltvis og separat.

Pakking og sortering

Sortering må først foretas av ansvarlig for kjemikalierutinen på Farmasøytisk institutt slik Ragn Sells  har angitt på sine skjemaer. Skjema og veiledning må bestilles hos Ragn Sells AS. Her er de mest brukte stoffkategoriene med EAL-kode som er benyttet ved Farmasøytisk institutt:

Stoffnr. Avfallskategori EAL-kode
7041 Organiske løsemidler med halogen 140602
7042 Organiske løsemidler uten halogen 140603
7043 Maling lim lakk løsemiddelbasert 080111
7053 Maling lim lakk vannbasert 080111
7055 Spraybokser 160504
7081 Kvikksølvholdig avfall 060404
7083 Kadmiumholdig avfall 060405
7091 Uorganiske salter som inneholder tungmetall 060313
7092 Blyakkumulatorer 160601
7122 Sterkt reaktivt stoff 160506
7123 Organiske peroksider 160508
7131 Syrer uorganiske 200114
7132 Baser, uorganiske 200115
7133 Rengjøringsmidler 200129
7134 Surt organisk avfall 160508
7151 Organisk avfall med halogen 160508
7152 Organisk avfall uten halogen 160508
7220 Fotokjemikalier 200117
7250 Asbest isolasjon 170601
7091 Uorganiske kjemikalierester 160507
7030 Oljeemulsjoner 120109

PAKKING:

Kjemikaliene pakkes i esker. Esken må først forsynes med en solid plastpose. Kun kjemikalier som tilhører samme stoffnummer i hver eske. Flaskene/beholderne må være godt korket og pakkes stående.  Esker m/plastposer (Avfallsbeholder for risikoavfall), kan skaffes fra Ragn Sells, (lav form m/pose 50 L, tillatt vekt 12,5 kg), e-post: 08899@ragnsells.no  med kopi til  mads.amundsen@ragnsells.no    og  budsentralen@admin.uio.no

Oppgi i e-posten hvilket driftsområde, bygningsnavn og leveringsadresse samt kontakt person ved bestilling.

Disse er det Eiendomsavdelingen (EA) som skal betale. Man kan pakke flere lag med småflasker i hver kartong, men man må ha i et pulver som er nøytraliserende samtidig som det absorberer væske og støt. Man kan benytte Perlite som kan kjøpes i sekker av Ragn Sells. Man har først litt Perlite i bunnen av esken, så strør man litt mellom hvert lag av småflasker og litt på toppen før man lukker.  NB! Ikke bland kjemikalier som kan reagere med hverandre og utvikle giftige gasser, skrekkeksempelet er syre og cyanidsalter som kan utvikle blåsyre hvis innholdet i esken blir knust.

DEKLARERING:

Skjema ”Deklarasjon av farlig avfall og radioaktivt avfall” bestilles fra Ragn Sells, e-post : 08899@ragnsells.no  med kopi til  mads.amundsen@ragnsells.no    og  budsentralen@admin.uio.no

Oppgi i e-posten hvilket driftsområde, bygningsnavn og leveringsadresse samt kontakt person ved bestilling.

Faktura betales av Eiendomsavdelingen (EA) IKKE av instituttet.

UiOs organisasjonsnummer er 971035854.

Antall kilo/liter utfylles enten av ansvarlig for kjemikaliehåndteringen.

Antall kolli: Antall med samme stoffnummer som dette deklarasjonsskjemaet omfatter. Merk eskene med deklarasjonsnummeret som finnes øverst til høyre på skjemaet.

Nærmere beskrivelse:

Eksempel 1: ”Rester av sterke syrer fra kjemilaboratorium” eller ”kvikksølvtermometre og andre kvikksølvrester fra laboratorier” eller tilsvarende beskrivelser.

Eksempel 2:

TRANSPORT TIL MOTTAKER

Avfallet med unntaket av radioaktivt avfall må nå leveres og plasseres i containeren som står i bakgården på kjemisk institutt, og det må alltid fylles ut et deklarasjonsskjema som legges ved. Nøkkel lånes på ekspedisjonskontoret.

Bestilling av henting av radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall skal leveres til Institutt for energiteknikk (IFE) årlig. Ved behov kan avfall leveres oftere.

Kontaktperson på IFE er Trond Bøe, telefon  60806294. Han kontaktes for veiledning i utfylling av skjemaer og avtale om henting av avfallet.

Har du spørsmål om kostnads føring for avhending, kan du kontakte Budsentralen eller se linken: http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/stralevern/radioaktivt-avfall/

Annet

Leder har ansvar for at det utvikles lokale prosedyrer for håndtering av radioaktivt avfall på laboratoriene.

Rapportering

Leder har ansvar for at mengde generert avfall (nukleide, vekt, aktivitet) rapporteres hvert år innen 15. februar til HMS-stab som har ansvar for å rapportere videre til Statens strålevern. Dataene skal være oppsummert pr. institutt/museum.

Leder har ansvar for at avhending av kapslede radioaktive kilder som er meldepliktige etter strålevernforskriften rapporteres fortløpende til HMS-stab.

Revisjon

Denne rutinen skal revideres ved behov.

Publisert 23. feb. 2016 09:58 - Sist endret 14. mars 2016 11:41