Risikovurderinger

Et av kravene arbeidsmiljøloven og forskrift om systematisk HMS-arbeid (internkontrollforskriften) stiller, er at risiko ved virksomheten skal vurderes. Med risiko menes sannsynligheten for at noe uønsket skjer og konsekvensen dette medfører.

Instituttet har foretatt en rekke risikovurderinger og disse er tilgjengelig for instituttets ansatte på fellesdisken eller ved å kontakte HMS-koordinator.

Risikovurdering – gravide på lab (både studenter og ansatte)

Det er foretatt en generell risikovurdering av arbeid på laboratorier for gravide, der kjemikalier og oppgaver som kan innebære risiko for den gravide og fosteret er kartlagt. Det skal i tillegg alltid gjennomføres en individuell risikovurdering for den gravide før arbeid på laboratoriet igangsettes. Emneleder skal oppfordre gravide studenter om å gi beskjed ved oppstart av emner med lab. Det er viktig at gravide ansatte og studenter tar kontakt med leder, emneleder eller underviser så tidlig som mulig i graviditeten (også før 12 uker) for å få avklart eventuelle risiki.

Rutine:

  • Med utgangspunkt i den generelle risikovurderingen av den enkelte lab/arbeidsprosess eller emne skal det foretas en individuell risikovurdering for den gravide studenten eller ansatte som skal foreta arbeidet.
  • Emneleder har ansvaret for å gjennomføre risikovurdering når det er emner og studenter, labansvarlig, romansvarlig eller den seksjonsleder peker ut har ansvaret for å gjennomføre risikovurdering når det er ansatte.
  • Vurderingen og konklusjonen av den individuelle risikovurderingen skrives inn i skjemaet og student/ansatt må signere på at de har lest og forstått.
  • Skjemaet sendes HMS-koordinator og arkiveres.
Publisert 7. nov. 2019 23:03 - Sist endret 6. des. 2019 09:04