Fellesrutiner

Risikovurdering

Laboratorieforsøk skal risikovurderes og journalføres.

Risikovurdering: En systematisk vurdering for å finne ut hvilke uønskede hendelser som kan oppstå, hva som kan gjøres for å hindre disse og hva som må til for at konsekvensene skal bli minst mulige dersom noe likevel skjer. UiOs prosedyre for risikovurdering.

EcoOnline: Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek

Sikkerhetsdatablad skal leses før en åpner hver enkelt kjemikaliebeholder. Vær oppmerksom på at innholdet i en ny kjemikaliebeholder av et spesifikt produkt kan være mer reaktivt enn innholdet i en gammel.

Farmasøytisk institutt vil via en stoffkartotekansvarlig på hver seksjon vedlikeholde instituttets samling med elektroniske sikkerhetsdatablad, samt lokaliseringen av instituttets kjemikalier (EcoOnline stoffkartotek). Bruker må holde stoffkartotekansvarlig orientert om endring i kjemikaliebeholdningen.

Alle brukere er ansvarlige for å sjekke sikkerhetsdatablad før man tar kjemikalier og andre stoffer i bruk. Se instituttets stoffkartotek som beskriver faremomenter og forebyggende tiltak; http://ecoonline.no/

Se også UiOs prosedyre for stoffkartotek.

Gravide og personer i fertil alder

Da arbeidsmiljøet ved Farmasøytisk institutt ikke representerer noen særlig helsefare er det generelt sett trygt for alle å arbeide ved instituttet.

En skal likevel være oppmerksom på at noen kjemiske stoffer kan være skadelig for gravide og ammende samt personer i fertil alder. Dette gjelder særlig bly og blysalter og da spesielt organiske blyforbindelser. Kjemiske stoffer som kan være skadelige for forplantningsevnen er klassifisert og merket som reproduksjonsskadelige.

En skal være oppmerksom på at enkelte kjemiske forbindelser kan være skadelig for fosteret uten at stoffene er til skade for moren. Disse stoffene er også merket som reproduksjonsskadelige i datablad.

Det er vanskelig å generalisere tiltak for gravide og personer i fertil alder. Dette fordi det er svært ulike arbeidsoppgaver de tilsatte og studentene utfører, og det er ikke ofte en benytter disse kjemikaliene.

Dersom en ønsker mer informasjon se UiOs policy for gravide som er tilknyttet laboratorier eller ta kontakt med ledelsen ved instituttet eller med Bedriftshelsetjenesten ved UiO.

Se Arbeidstilsynets nettsider om temaet.

Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr skal være tilgjengelig på laboratoriet og brukes dersom forholdene tilsier det. Dvs. vernebriller, hansker og laboratoriefrakk. Vernebriller skal alltid brukes på laboratoriene. Studentene får ved starten av studiet utlevert et par vernebriller til personlig bruk. Ansatte på instituttet plikter å påse at studentene alltid bruker disse ved all laboratoriearbeid.

Ansiktsskjermer deles mellom laboratoriene etter behov. Annet personlig verneutstyr (f.eks. åndedrettsvern, hørselsvern mm) anskaffes ved behov. Bruk avtrekkskap, dersom arbeidet krever det. Kontaktlinser kan brukes, dersom de brukes i kombinasjon med vernebriller. Hørselsvern er påkrevet ved all aktivitet på enkelte laboratorier. Se oppslag på dørene til disse.

Førstehjelpsutstyr

Førstehjelpsutstyr skal være lett tilgjengelig på hvert enkelt laboratorium.

 1. Nøddusj bør være installert i eller like utenfor laboratoriet.
 2. Øyedusjer: Forskningslaboratorier: Minimum en pr person.
  (Kurslaboratorier: Minimum en pr 5 personer)
 3. Førstehjelpskap/skrin skal minimum inneholde:
  Plaster, saks, enkeltmannspakker, bandasjer, 1 flaske klorheksidin.
 4. Brannteppe: Minimum 1 stk brannteppe på hvert laboratorium.

Orden

Enhver er ansvarlig for orden på sitt eget laboratorium og for å rydde opp etter seg på andre rom. Laboratoriene skal til enhver tid holdes rene og ryddige. Ta kontakt med romansvarlig ved behov

Laboratoriene skal låses (og vinduer lukkes), når de forlates, slik at ikke uvedkommende får tilgang.
Normal arbeidstid i laboratoriet er kl. 8.00-16.00.

Navn på romansvarlig skal være oppslått på inngangsdørene til alle spesialrom. Romansvarlig har et spesielt ansvar for å følge opp aktivitetene i rommet og sørge for at brukerne rydder etter seg. Det er ikke romansvarliges oppgave å rydde etter andre.

Kjemikalier/utstyr skal ikke lånes/fjernes fra brukersted uten samtykke fra romansvarlig eller instrumentansvarlig. Instrument-/romansvarlig må orienteres om defekt utstyr.

Hvert laboratorium skal ha tilgang til relevante HMS-rutiner og prosedyrer, datablader og stoffkartoteket, kjemikalieskap med avtrekk (ved behov) for oppbevaring av farlige kjemikalier og avtrekkskap (ved behov) for å arbeide med disse kjemikaliene.

Brudd på HMS-reglene må meldes til ansvarlig person for rapportering/utbedring.

Samtlige påbud fra verneombud skal følges.

Uvedkommende

Meld fra til vaktsentralen, dersom ukjente personer oppdages på laboratoriet eller i andre lokaler der de ikke skal være. F.o.m. 01.10.2002 har tilsatte lov til å holde igjen/be om legitimasjon. NB! Mindreårige barn har ikke tilgang til laboratoriene.

Gass

Gassflasker skal være solid festet, slik at de ikke kan velte. Utsiden av laboratoriedøren skal være merket med advarselsskilt for gassflasker. Transport av gassflasker skal kun skje, når gassregulatoren er fjernet fra gassflasken. Gassflasken inneholder høyt trykk (vanlig maks trykk ca. 200 bar), som kan sende gassflasken som en rakett gjennom veggen, dersom gassflasken velter og gassregulatoren blir slått av.

NB Ved montering av gassregulatoren, skal ikke gjengene være satt inn med fett, da spesielt oksygen antenner fettet! Vær sikker på at alle ventiler er stengt/lukket før åpning av flasken.

 • Ventiler: Gassflaskens hovedventil = 1, Gassregulatorens hovedventil = 2.
 • Stenge gassflasken: Skru (1) med klokka (innover), skru (2) mot klokka (utover).
 • Åpne gassflasken: Skru (1) mot klokka (utover), skru (2) med klokka (innover).

Hvis ”rare” lyder høres fra en gassflaske med acetylen, kan det foregå en kjedereaksjon inne i flasken, som kan øke trykket, slik at flasken sprenges. Acetylen er en meget brennbar gass.

 • Evakuer bygningen.
 • Kontakt brannvesen.

Frakt av flytende nitrogen

Flytende nitrogen (N2) bestilles fra hver enkelt seksjon, og budsentralen setter forflyttningstanken tilbake i gangen utenfor informasjonen i 1.etg når den er fylt opp. Sørg for at tanken IKKE transporteres sammen med personer i heisen! Vedkommende som henter tanken må avtale med noen som kan ta ut beholderen i riktig etasje, evt henge på en lapp på tanken der det informeres om at ingen personer må gå inn så lenge tanken er i heisen, og selv ta trappen.

Publisert 11. mars 2016 13:49 - Sist endret 14. mars 2016 11:42