Riktig bruk av avtrekksskap

Hensikt

Etablere generelle basisregler for alt arbeid i avtrekkskap ved Farmasøytisk Institutt. Reglene skal bidra til høy sikkerhet på laboratoriet. Alle skal ha samme grunnregler å forholde seg til og de samme forventninger til hverandre om hvordan man arbeider og bruker avtrekkskap slik at uhell og skader forebygges.

Ansvar

Det er nærmeste linjeleder ved det enkelte laboratorium som er ansvarlig for at reglene for arbeid i avtrekk følges. Linjeleder er også ansvarlig for å påpeke og følge opp brudd på reglene.
Hver enkelt person som arbeider på et av instituttets laboratorier er ansvarlig for å sette seg inn i reglene for arbeid i avtrekk, og følge disse.
Avdelingsleder / linjeleder er ansvarlig for at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig

Prosedyre

Standard arbeidsrutine for arbeid i avtrekkskap

 • Personlig verneutstyr må benyttes etter behov.
 • Standard påkledning ved alt arbeid i laboratorier er laboratoriefrakk og personlige vernebriller.
 • Der hvor det er påkrevet skal også egnede hansker brukes.
 • Sørg for at avtrekkskapet er ryddet for unødvendig utstyr, flasker etc. før arbeidet begynner.
 • Flasker og utstyr ødelegger det laminære strømningsbildet i skapet og reduserer avtrekkseffekten.
 • Undersøk sikkerhetshøyden på luken. Normalt vil den være 25-30 cm. Når du arbeider skal ikke høyden være høyere. Dersom dette er aktuelt må luftmengden fra skapet økes utover det som er normalt. Enkelte skap har automatisk regulering av luftmengden (constant flow).
 • Velg arbeidsstilling (sittende eller stående) ut fra risiko for sprut av væsker og varighet av arbeidet. Bøy aldri hodet inn i skapet, men revurder arbeidsmetoden eller forsøksoppsettet.
 • Plasser arbeidet (flyktige væsker, materiale som støver etc.) mest mulig i sentrum av skapet. Her suger skapet som regel best. Arbeid med rolige bevegelser i skapet. Da skaper du ikke turbulens og slipper å få forurenset luft ut i pustesonen.

Orden og renhold i avtrekkskap

 • Rydd og vask etter arbeidet. skal ikke brukes til oppbevaring. Brannfarlige, etsende, irriterende væsker, kjemikalier o.l. settes tilbake i med avtrekk.

Adferd ved kjemikaliehåndtering

 • Utsett ikke de andre eller deg selv for unødig helsefare. Bruk Transport av kjemikalier mellom og må skje med minimal risiko for deg selv og andre på laboratoriet.
 • Ved forsøk som innebærer bruk av risikofylte kjemikalier skal kopi av HMS datablad være lett tilgjengelig på laboratoriet.
 • Ved forsøk som innebærer bruk av risikofylte kjemikalier skal arbeidsprosedyren utformes i henhold til dette, slik at det gjøres nødvendige tekniske kontroller av prosessutstyr og sikkerhetsutstyr på forhånd. Det skal sikres og dokumenteres at utstyr og materialer er hensiktsmessige, og at nødvendig sikkerhetsutstyr er tilgjengelig og fungerer.
 • Mengden av kjemikalier i begrenses til det som er nødvendig for det aktuelle arbeidet.
Publisert 23. feb. 2016 09:59 - Sist endret 6. des. 2019 09:03