De nominerte

De nominerte i alfabetisk rekkefølge innenfor den enkelte valgkategori.

Avstemningen er avsluttet.

Fast vitenskapelig tilsatte:  
Trine Grønhaug Halvorsen Les mer om Trine
Marianne Hiorth Les mer om Marianne
Ragnhild E. Paulsen Les mer om Ragnhild
Ole Andreas Økstad Les mer om Ole Andreas
   
Midlertidig vitenskapelig tilsatte:  
Maren Christin Stillesby Levernæs Les mer om Maren
Angela Lupattelli Les mer om Angela
Anders Åsberg Les mer om Anders
   
Teknisk/administrativt tilsatte:  
Tom A. Caspersen Les mer om Tom
Kristin J. Grasmo Les mer om Kristin
Grete Hasvold Les mer om Grete
Camilla Stensrud Les mer om Camilla

 

 

Fast vitenskapelig tilsatte:

Førsteamanuensis Trine Grønhaug Halvorsen
Seksjon for farmasøytisk kjemi

Trine G. Halvorsen er utdannet farmasøyt fra UiO og tok sin Dr.scient i Legemiddelanalyse i 2003. Hun har arbeidet som forsker ved GE Healthcare i perioden 2005-2007 og som postdoktor ved instituttet i perioden 2007-2010, og har deretter vært ansatt som førsteamanuensis ved instituttet siden 2010.

Trine ønsker å stille som representant for de fastvitenskapelige i styret da hun synes det vil være spennende å delta aktivt i Farmasøytisk institutts utvikling fremover ikke minst med tanke på endringene som står foran med det nye livsvitenskapsbygget. I hennes arbeidshverdag er både undervisning og forskning viktig, og hun synes derfor det er viktig at instituttet har rammene på plass slik at alle har mulighet for både å utføre god undervisning og god forskning.

Trine sier at hvis hun blir valgt så skal hun være en god representant for alle fastvitenskapelige i styret. Trine er nå Seksjon for farmasøytisk kjemis representant i Programrådet for 1. avdeling og har tidligere blant annet vært medlem i Programrådet for masterstudiene i farmasi og Jevngodutvalget.

Trine er opptatt av at masterstudiet i farmasi ved universitetet i Oslo skal holde fokus på å utvikle god undervisning for kommende farmasøyter gjennom å gi studentene et solid og bredt faglig fundament. Hun mener det er mulig å gjøre dette samtidig som vi sørger for gode vilkår i forskningen for alle fastvitenskapelig.

Trine er nominert av Leon Reubsaet.

 

Professor Marianne Hiorth
Seksjon for farmasi

Marianne Hiorth er utdannet farmasøyt og tok sin Dr.scient i 2005. Siden 2006 har Marianne vært tilsatt ved instituttet, først som førsteamanuensis og deretter som professor.

Marianne har vært fast ansatt på instituttet i en årrekke. Hun kjenner virksomheten fra mange sider, og har samarbeidet med personer fra alle fagområder i ulike sammenhenger. Hun har vært en ivrig leder for profileringsutvalget, og har også erfaring fra eksterne styreverv.

Marianne er nominert av Sverre Arne Sande og Ragnhild Paulsen.

 

Professor Ragnhild E. Paulsen
Seksjon for farmasi

Ragnhild E. Paulsen har er Dr.philos fra UiO fra 1989. Hun har arbeidet som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og som førsteamanuensis og senere professor ved Farmasøytisk institutt siden 1995.

De som har nominert Ragnhild skriver følgende:

Vi fremmer med dette professor Ragnhild E. Paulsen som kandidat til instituttstyret ved Farmasøytisk institutt. Professor Paulsen har sittet en periode i det nåværende styret. Vi mener hun har representert de fast vitenskapelige ansatte på instituttet på en eksemplarisk måte og med et godt overblikk over hele instituttets arbeid. Ved gjenvalg vil hun representere kontinuitet i instituttstyret. Professor Paulsen deltar aktivt i god undervisning ved instituttet og er også medvirkende i en rekke tverrfaglige prosjekter rettet mot livsvitenskap hvor hun som farmasøyt bidrar aktivt. Denne kompetansen mener vi vil være svært nyttig i arbeidet fremover innen både forkning og undervisning i satsingen av UiO:Livsvitenskap og planlegging av VEV-bygget.

Ragnhild er nominert av Hanne Winther-Larsen, Ole Andreas Økstad, Trond Vidar Hansen, Tor Gjøen, Hedvig Nordeng og Marianne Hiorth.

 

Professor Ole Andreas Økstad
Seksjon for farmasi

Ole Andreas Økstad har sin utdanning fra UiO og tok sin Dr.scient i 2002, etterfulgt av tilsetting som postdoktor ved instituttet. Siden 2005 har Ole Andreas vært tilsatt som førsteamanuensis og deretter professor.

De som har nominert Ole Andreas skriver følgende:

Vi fremmer med dette Professor Ole Andreas Økstad som kandidat til instituttstyret ved Farmasøytsik  institutt. Professor Økstad har tidligere møtt en periode som vara i det forrige styret. Vi mener at han har godt overblikk over hele instituttets arbeid. Professor Økstad deltar aktivt i god undervisning ved instituttet og er også medvirkende i en rekke tverrfaglige prosjekter rettet mot livsvitenskap (bl.a. i endringsmiljøet CIME). Han har også arbeidet mye med å planlegge VEV. Denne kompetansen mener vi vil være svært nyttig i arbeidet fremover innen både forskning og undervisning i satsingen av UiO:Livsvitenskap og videre planleggeing av VEV-bygget.

Ole Andreas er nominert av Hanne Winther-Larsen, Ragnhild Paulsen, Tor Gjøen og Marianne Hiorth.

 

Midlertidig vitenskapelig tilsatte:

Stipendiat Maren Christin Stillesby Levernæs
Seksjon for farmasøytisk kjemi

Maren Levernæs tok en master i farmasi ved UiO i 2013 og ble tilsatt som stipendiat ved instituttet i 2014.

Maren har et klart engasjement for instituttets fremtid.

Videre så vil hun på en svært god måte kunne representere flertallet av de midlertidig ansattes saker og meninger, og vil i tillegg være åpen for innspill fra sine kollegaer.

Maren er nominert av Jenny Lund og Ngoc Lunde.

 

Postdoktor Angela Lupattelli
Seksjon for farmasi

Angela Lupattelli har en master i farmasi fra University of Siena, en post-graduate spesialisering i Hospital Pharmacy, og disputerte for sin PhD i samfunnfarmasi og farmakoepidemiologi ved UiO i 2015 og ble tilsatt som postdoktor ved instituttet 1/1-2016. Hun har i tidligere arbeidet som sykehusfarmasøyt i Italia og med legemiddelsikkerhet for et privat firma i Norge.

Hennes faglige interesser er sikkerhet ved bruk av medisiner i svangerskapet, antidepressiva i svangerskapet, farmakoepidemiologi, og psykisk helse under svangerskapet.

Angela har uttrykt at hun gjerne stiller til valg og hun er nominert fordi hun er en god forsker, hun kjenner instituttet, og hun har den rette personligheten for et slikt verv.

Angela er nominert av Gerd Harris og Anna Frank.

 

Professor II Anders Åsberg
Seksjon for farmasøytisk biovitenskap

Cand.pharm. (1995) og Dr.scient (1999), Farmakologi, Farmasøytisk institutt, UiO.  

Anders Åsberg har siden hovedfag (1994) forsket tverrfakultært mellom MatNat og MedFak knyttet til PK-gruppen ved Farmasøytisk institutt og Nyrefysiologisk laboratorium ved Rikshospitalet. Forskningsfokus har hele tiden vært individualisert legemiddelterapi med tyngdepunkt på farmakokinetikk. Hovedsakelig har forskningen vært klinisk rettet, og Anders har derfor god erfaring med å drive kliniske studier, alt fra små studier på et senter til å lede store internasjonale multisenterstudier.

Anders har vært ansatt ved Farmasøytisk institutt siden januar 2004, og har bred erfaring fra undervisning ved instituttet. Han har vært emneansvarlig for en rekke emner og nestleder i Programrådet en periode. Før ansettelse ved Farmasøytisk institutt var han i en periode på drøyt 3 år ansatt som medisinsk sjef på Roche Norge AS. Siden høsten 2013 har Anders vært ansatt som laboratoriesjef ved Nyrefysiologisk laboratorium, Rikshospitalet, og er også daglig leder for Norsk Nyreregister, et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.

Med Anders sin erfaring fra tid i legemiddelindustrien, ved universitetet og nå i helsesektoren har han fått et godt innblikk i farmasøyters ulike roller i arbeidslivet, og han har innsikt i hvilke krav som stilles til farmasøytens kvalifikasjoner. Det er derfor ingen tvil om at Anders besitter både kunnskap og erfaring som kan komme til nytte i styret ved Farmasøytisk institutt. I tillegg ønsker han at Farmasøytisk institutt fortsetter å holde fokus på forskning på legemidler.

Anders er nominert av Ida Robertsen.

 

Teknisk/administrativt tilsatte:

Studiekonsulent Tom A. Caspersen
Administrasjonen

Tom A. Caspersen har vært tilsatt ved UiO siden 1997 innen flere forskjellige administrative områder og har vært studiekonsulent ved instituttet siden 2008.

I løpet av sin tid ved UiO har Tom innehatt en rekke verv i forskjellige råd og utvalg og har gjennom dette skaffet seg bred kjennskap til instituttets, fakultetets og UiOs virksomhet. Dette gir ham et godt grunnlag for å gjøre god jobb i instituttstyret.

Tom er nominert av Yonathan Samuel.

 

Studiekonsulent Kristin J. Grasmo
Administrasjonen

Kristin J. Grasmo er utdannet Cand.scient ved UiO. Hun har innehatt forskjellige stillinger, deriblant som vitenskapelig assistent og som stipendiat, og hun har innehatt forskjellige administrative stillinger ved en rekke institutter, samt fakultetet. Kristin har arbeidet som studiekonsulent ved Farmasøytisk institutt siden 2008.

Kristin er en dyktig og samvittighetsfull studiekonsulent og har en bakgrunn som har gitt henne grundig kjennskap til både forskning, undervisning og administrasjon. Hennes ulike roller i hennes karriereløp har gitt henne bred kjennskap til instituttets virksomhet, hun har godt innblikk i både faglige og administrative prosedyrer og aktiviteter og hun vil kunne ivareta hele instituttets interesser i instituttstyret på en god måte.  

Kristin er nominert av Solfrid Odnes.

 

Overingeniør Grete Hasvold
Seksjon for farmasøytisk biovitenskap

Grete Hasvold har en doktograd innen strålingsbiologi fra UiO. Hun har tidligere arbeid som ingeniør ved Folkehelseinstituttet før hun ble stipendiat og senere postdoktor ved Radiumhospitalet. Grete begynte som overingeniør ved instituttet i 2015.

Grete har ikke vært ansatt ved instituttet lenge, men hun har mange års erfaring fra akademia og kjenner institusjonen godt. Det kan også være positivt for instituttstyret å ha en representant med et ferskt perspektiv fra både intern og ekstern virksomhet på samme tid. Hun har i tillegg den unike bakgrunnen fra å være både vitenskapelig og teknisk tilsatt, noe som gir henne en bred forståelse av virksomhetens aktiviteter. Grete er en entusiastisk og engasjert person som vi er overbevist om at vil gjøre en veldig god jobb i styret.

Grete er nominert av Kristin J. Grasmo og Solfrid Odnes.

 

Overingeniør Camilla Stensrud
Seksjon for farmasøytisk biovitenskap

Camilla Stensrud har en master i bioteknologi retning celle- og molekylærbiologi fra NTNU og har vært tilsatt ved instituttet siden 2009.

Camilla deler sin stilling 50/50 som overingeniør og HMS-koordinator for instituttet. Camilla har tidligere sittet som teknisk-/administrativ representant i programrådet ved instituttet. Camilla er person man kan ha tillit til, hun er en samvittighetsfull person som alltid er godt forberedt, og hun vil kunne gjøre en god jobb i instituttstyret.

Camilla er nominert av Halvor Aandal.

 

 

 

 

Publisert 17. okt. 2016 09:38 - Sist endret 18. des. 2019 08:16