Programrådet for 1.-7. semester

Programrådet for 1. - 7. semester skal sørge for at undervisningen til enhver tid blir gitt i samsvar med gjeldende studieplan, programplan og læringsmål.


  Møter

  Medlemmer

  Representanter Vara
  Trine Grønhaug Halvorsen (leder, fast vitenskapelig) Kari Tvete Inngjerdingen
  Ragnhild Elisabeth Paulsen (vara for leder, fast vitenskapelig) Ida Robertsen
  Massimilliano Pio Di Cagno (fast vitenskapelig ansatt) Marianne Hiorth
  Martina Tzanova (midlertidig ansatte) Åsmund Kaupang
  Beata Mohebi (teknisk ansatte) Ivar Grove
  Nina Woldene (studieadministrasjonen) Øystein Gjermshusengen
  Emilie Eriksen Anne-Lise Doan
  Marthe Lislevand Anne-Lise Doan

  Programrådets sammensetning og funksjonstid

  • 1 programrådsleder
  • 2 fastvitenskapelig ansatte
  • 1 midlertidig vitenskapelig ansatt (stipendiat/postdoc/førstelektor)
  • 1 ansatt i teknisk stilling
  • 1 representant fra studieadministrasjonen (koordinator)
  • 2 studentrepresentanter

  De fast ansatte representantene oppnevnes for en periode på fire år. De tre seksjonene skal være representert med hver sin fastvitenskapelige representant som oppnevnes etter forslag fra seksjonsleder. Programrådsleder skal være fastvitenskapelig ansatt og oppnevnes av instituttleder etter innstilling fra utvalget. Studentene og de midlertidig ansatte oppnevnes for ett år. Disse representantene kan ikke sitte sammenhengene i rådet i mer enn to perioder. Representant fra studieadministrasjonen sitter så lenge det er en del av arbeidsoppgavene. Programrådet utpeker stedfortreder for programrådsleder blant de øvrige fast vitenskapelige ansatte.

  Mandat for programrådet

  Kontakt

  Koordinator:
  Nina Woldene

  Vara for koordinator:
  Øystein Gjermshusengen

  Møteplan 2021