English version of this page

Tematiske samarbeidsprosjekter ledet av våre forskere

Flere av særprogrammene i EUs rammeprogram for forskning (Horizon 2020) utlyser midler til små og store tverrnasjonale prosjekter innen forskning, forskermobilitet og kunnskapsdeling. Prosjektlederen har hovedansvaret for gjennomføringen av prosjektet og fungerer som bindeledd mellom EU-kommisjonen og prosjektpartnerne. 

Se samarbeidsprosjekter ledet av våre forskere:

logo

PTAL

PTAL er et prosjekt under H2020-COMPET-2015 og er en analog datasamling  av utenomjordisk og  jordisk materiale. Målet er å lage og utforske en spektral  datasamling basert på  både kommersielle og spesielle romfartsinstrumenter, og å bruke denne til å karakterisere den mineralogiske og geologiske utviklingen til  jordliknende planeter og mindre legemer i solsystemet. PTAL-sammenslutningen består av Universitetet i Oslo (koordinator),  University Paris Sud og University of Valladolid. 

PTAL ledes av førsteamanuensis Stephanie Werner
Prosjektperiode: 01.01.2016 - 31.12.2020

 

MELODIC

MELODIC er et prosjekt under H2020-ICT-2016-1 og handler om "store data i nettskyen". Målsetningen til "Melodic" (Multi-cloud Execution-ware for Large-scale Optimised Data-Intensive Computing) er å utvikle et rammeverk som kan nyttiggjøre seg de ulike nettsky-service tilbyderne for derigjennom utvikle mest mulig effektive applikasjoner for håndtering av store datamengder i nettskyen. Ideen er at dette rammeverket selv skal kunne velge de kombinasjoner av service-tilbydere som best møter kravene til gjennomføring, sikkerhet, kostnad m.m. Hvis prosjektet lykkes, vil det føre til en forenkling i utviklingen av dataintensive applikasjoner og prosessering av store datasett - og det vil bedre bruken av tilgjengelige ressurser.

MELODIC ledes av seniorrådgiver Geir Horn
Prosjektperiode: 01.12.2016 - 31.11.2019

 

logo

MARmaED

MARmaED er et Marie Sklodowska-Curie European Training Network-prosjekt. Prosjektets mål er å studere marine økosystemendringer fra fysiske og biologiske effekter til økonomisk styrings implikasjoner. Nettverket består av forskningsgrupper ved universitetene i Hamburg, Helsinki, Bergen, Åbo, og Wageningen og DTU Aqua og Météo-France. Prosjektet består av 15 Ph.d.-kandidater med blant annet 2 ved UiO.

MARmaED ledes av Forsker Joël Durant
Prosjektperiode: 01.10.2015 – 30.09.2019

 

logo

NanoHeal

NanoHeal er et Marie Sklodowska-Curie European Training Network-prosjekt. Målet med NanoHeal er både å lage egne, og forstå naturlige, materialer som heler seg selv. Det viser seg nemlig at organiske molekyler kan påvirke hvordan mineralkorn binder seg sammen og reagerer. Nettverket består av forskningsgrupper ved Universitetet i Oslo (NO), Universitetet i København (DK), Imperial College London (UK) , Universitetet Claude Bernard Lyon 1 (FR), Friedrich Alexandar Universität i Erlangen Nürnberg (DE), Technion -  Israel Institute of Technology (IL), IRIS (NO), National Nuclear Laboratory (UK) og industripartnere som inkluderer verdens største sementprodusent Lafarge og oljeselskapet Total, i tillegg til Chemiplastica (IT).Totalt 15 ph.d.-kandidater vil bli utdannet i prosjektet, 3 av dem ved UiO.

NanoHeal ledes av Professor Dag Dysthe
Prosjektperiode: 01.01.2015 -31.12.2018

 

ZeoMorph

ZeoMorph er et Marie Skłodowska-Curie European Industrial Doctorate-prosjekt. Prosjektets mål er å komme frem til detaljerte struktur-egenskap-sammenhenger i hydrokarbon-konverteringsprosesser. Prosjektet består av 5 Ph.d.-kandidater, og med UiOs katalysegruppe og danske Haldor Topsø som fulle nettverkspartnere. Forskningsgrupper ved universitetene i Torino og Aarhus er assosierte partnere.

ZeoMorph ledes av professor Stian Svelle.
Prosjektperiode: 01.09.2013 – 31.08.2017

 

logo

ELECTRA

ELECTRAs mål er å utvikle skalerbar fremstilling av HTE-celler med proton-ledende elektrolytter.

ELECTRA ledes av Professor Truls Norby
Prosjektperiode: 03.03.2014 – 02.03.2017

 

logoOptique - Scalable End-user Access to Big Data

Scalable End-user Access to Big Data (Optique) er et storskala-prosjekt under Kommisjonens 8. ICT-utlysning. Det har som mål å løse en av vår tids store industrielle utfordringer, å signifikant redusere tiden det tar å hente ut relevant informasjon fra store datalagre/datastrømmer.

Optique ledes av professor Arild Waaler.
Prosjektperiode: 01.11.2012 – 30.10.2016

 

logo

ENVISAGE - Engineering Virtualized Services

Engineering Virtualized Services (ENVISAGE) er et samarbeidsprosjekt under Kommisjonens 10. ICT-utlysning og har som hovedmål å lette utviklingen av såkalte virtualiserte tjenester.

ENVISAGE ledes av professor Einar Broch Johnsen.
Prosjektperiode: 01.10.2013 – 31.09.2016

 

logoMulti-disciplinary University Traditional Health Initiative

Multi-disciplinary University Traditional Health Initiative (MUTHI): Building Sustainable Research Capacity on Plants for Better Public Health in Africa. MUTHI er et koordinasjons- og støtteprosjekt under temaet Helse. Prosjektets overordnede mål er å skape bærekraftige forskningssystemer og -nettverk mellom de afrikanske prosjektpartnerne, omkringliggende samarbeidsinstitusjoner og prosjektets europeiske deltakere, for å fasilitere bedre helse i Afrika i sin helhet. Det primære studieobjektet er tradisjonell medisin.

MUTHI ledes av professor Berit Smestad Paulsen.
Prosjektperiode: 01.01.2011 - 31.12.2014

 

logoMetastatic Tumours Facilitated by Hypoxic Tumour Micro-environment

Metastatic Tumours Facilitated by Hypoxic Tumour Micro-environment (METOXIA) er et stort samarbeidsprosjekt under temaet Helse. Prosjektet omhandler kreftforskning og har 21 partnerorganisasjoner i 11 europeiske land. METOXIAs målsetning er å øke kunnskapen rundt metastaser i oksygenfattige mikro-miljøer, for således å utvikle nye strategier for bedre biomarkører innen diagnose, og samtidig forbedre strålebehandling og kjemoterapi.

METOXIA ledes av professor Erik O. Pettersen.
Prosjektperiode: 01.02.2009-31.07.2014

 

logoEFFIcient and robust fuel cell with novel ceramic PROton conducting electrolyte

EFFIcient and robust fuel cell with novel ceramic PROton conducting electrolyte (EFFIPRO) er et samarbeidsprosjekt under temaet Energi. Prosjektets mål er å utvikle stabile og robuste elektrolytter og elektroder for protonledende brenselsceller. Prosjektet sikter mot å gjøre protonledende keramiske brenselceller tilgjengelige innen 2020 og å utvikle en dominerende teknologi innen slike celler.

EFFIPRO ledes av professor Truls Norby.
Prosjektperiode: 01.05.2009 - 30.04.2012.

 

logoIRIS - Interests and Recruitment in Science

Interests and Recruitment in Science (IRIS) er et samarbeidsprosjekt innen særprogrammet Kapasitet. Hovedmålsetningen i IRIS er å forstå hva som fører til at få unge (spesielt jenter) velger realfaglig og teknologisk utdanning. Prosjektet ser på hvilke faktorer som påvirker rekruttering, gjennomføring og kjønnsbalanse innen naturvitenskap, teknologi og matematikk i høyere utdanning.

IRIS ledes av førsteamanuensis Ellen Karoline Henriksen.
Prosjektperiode: 01.05.2009 – 30.04.2012

 

logo

MAterials for High Energy Accumulators in Traction and Tools

MAterials for High Energy Accumulators in Traction and Tools (MAHEATT) er et samarbeidsprosjekt under temaet Energi/NMP. Prosjektets sikter mot å øke effektiviteten i Li-ion-batterier. MAHEATT skal utvikle prototyper for neste generasjon Li-ion-batterier med et spesielt fokus på applikasjoner innen transportteknologi og håndholdte apparater.

MAHEATT ledes av professor Helmer Fjellvåg.
Prosjektperiode: 01.04.2009. - 31.03.2012

Publisert 13. mars 2011 08:23 - Sist endret 5. sep. 2019 09:40