English version of this page

Mulige masteroppgaver for studenter ved Fysisk institutt

UiO er Norges største grunnforskningsinstitusjon, og det tilbys masteroppgaver innen et meget bredt spekter innen fysikk. Vi lister her opp en del aktuelle masteroppgaver, fordelt på studieprogram og studieretninger.

Velg studieprogram

Du finner prosjekter knyttet til de forskjellige masterprogram og studieretninger ved å følge lenkene nedenfor.

Om prosjektene

Det gis en overordnet beskrivelse av oppgavens faglige innhold sammen med personer du kan ta kontakt med for videre utdyping. Noen oppgaver kan være aktuelle i mer enn én studieretning.

En virkelig masteroppgave blir sjelden akkurat slik som beskrevet i vår opplistning. Vår beskrivelse gir en pekepinn om mulig innhold, og student og veileder(e) utformer i fellesskap et endelig masterprosjekt. I tilpasningen tas det blant annet hensyn til studentens interesser og faglige kvalifikasjoner. Veilederen avgjør selv om hen vil gi en spesiell oppgave til en gitt student. Selv om en oppgave finnes i listen, er det ikke gitt at den kan tilbys. Dette kommer blant annet an på veilederens kapasitet.

Listen vil kunne inneholde oppgaver som ikke lenger er tilgjengelige, og det vil også finnes mulige oppgaver som ikke ennå er lagt ut. Vi planlegger en opprydning av listen en gang i året. Hensikten med listen er først og fremst å gi et inntrykk av omtrentlig hva slags oppgaver som tilbys, og hvilke personer som kan veilede i disse oppgavene.

Vi har ingen mal for utforming av beskrivelsene av masteroppgaver. Beskrivelsene på våre her er derfor temmelig forskjellige i form og innhold. Noen er korte, noen lange. Noen er på norsk, noen på engelsk, og noen på begge språk. Det vitner om mangfoldet som finnes ved vårt institutt.