English version of this page

Optimalisert lagring av CO2 i skrå akviferer (Upslope)

Det er stort potensiale for å lagre CO2 i hellende eller skrå akviferer, hvor CO2 fanges under migrasjon. CO2-Upslope prosjektet har som hovedmål å forbedre geologisk reservoarkarakterisering slik at kjemisk og fysisk innfangning av CO2 under lagring kan optimaliseres. Vi bruker koblede numeriske modeller (ECLIPSE/MRST/PHREEQ-C) for å estimere immobilisering av CO2 i fysiske feller, oppløst i vann og bundet i mineraler. Videre brukes modelleringen til å designe trygge lagringskonsepter i åpne akviferer.

Logo for Upslope, GEO, UiO

Dette prosjektet har sine hovedsider med mer informasjon om forskning og mål på engelsk.

Les mer om prosjektet på engelske websider.

Finansiering

CO2 Upslope er et forskerprosjekt finansiert gjennom CLIMIT-programmet.

Prosjektet har NFR prosjektnummer 268512.

Samarbeid

Upslope prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og SUCCESS FME-senteret, Sintef i Oslo og GEUS i Danmark.

Populærvitenskapelig framstilling

En effektiv måte å forhindre industrielle CO2-utslipp fra å nå atmosfæren, er å injisere CO2-gass inn i porøse, vannfylte sandsteiner flere kilometer under havbunnen. For å sikre at gass som har blitt lagret på denne måten aldri slipper slipper ut igjen, samarbeider geologer, kjemikere og fysikere om å lage 3-dimensjonale datamodeller for å forutsi hvordan injisert gass vil oppføre seg i undergrunnen. Noen reservoarer er skrå lag av sandstein, hvor èn ende ligger dypere nede under havbunnen enn den andre. Denne typen reservoarer kalles av geologer hellende akviferer. Dersom man injiserer CO2 i den dypeste enden, vil CO2 begynne å bevege seg oppover på grunn av oppdrift (gass er lettere enn vann). Etter hvert vil CO2, under høyt trykk, begynne å løses kjemisk i vann (akkurat som i Farris) og dermed også reagere med mineralene i reservoaret. På denne måten vil CO2 fanges i vannfasen og bli innlemmet i utfelte mineraler. Slik blir det med tiden mindre CO2-gass som kan stikke av oppover mot havbunnen. Kjemisk bundet CO2 er en meget trygg lagringsmetode, og det er behov for å kvantifisere hvor mye CO2 som kan lagres på denne måten.

CO2-Upslope prosjektet har som mål å undersøke potensialet for å lagre CO2 på best mulig måte I hellende akviferer på den norske kontinentalsokkelen. Den såkalte Gassum-formasjonen er en sandstein utenfor kysten av sørlandet som ser ut til å være meget godt egent. Ved å studere dette og andre reservoarer vil man også lære mer om fysisk og kjemisk CO2-oppførsel generelt.

Norge har ratifisert Paris-avtalen av 2016, og myndighetene har forpliktet seg til å redusere nasjonale CO2-utslipp med 40% innen år 2030, I tråd med EU’s mål. For å oppnå dette ambisiøse målet, må flere tiltak settes i verk, og CO2-fangst og lagring (CCS) er en viktig og gjennomførbar metode som har stort potensiale i Norge.

Prosjektbeskrivelse: NFRs prosjektbank: https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#/project/NFR/268512

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Andersen, Odd & Sundal, Anja (2019). Using 2D seismic line data to estimate impact of caprock morphology on CO2 migration in the Gassum formation. Fulltekst i vitenarkiv
  • Gregersen, Ulrik; Baig, Irfan; Sundal, Anja; Nielsen, Lars Henrik; Olivarius, Mette & Weibel, Rikke (2018). Seismic interpretation of a slopping offshore potential CO2 aquifer; the Gassum Formation in Skagerrak between Norway and Denmark.
  • Gregersen, Ulrik; Baig, Irfan; Sundal, Anja; Nielsen, Lars-Henrik; Olivarius, Mette & Weibel, Rikke (2018). Seismic interpretation of a potential CO2 reservoir; the Gassum Formation, a sloping aquifer in Skagerrak between Norway and Denmark.
  • Olivarius, Mette; Sundal, Anja; Gregersen, Ulrik; Thomsen, T.B.; Weibel, Rikke & Nielsen, Lars-Henrik (2018). Using petrography and provenance data to assess the CO2 trapping potential in sloping sandstones in the Skagerrak Strait. EAGE extended abstracts. doi: 10.3997/2214-4609.201801148.
  • Sacco, Tatiana; Sundal, Anja & Hellevang, Helge (2018). Mass estimation of CO2 trapping potential in the Smeaheia reservoir.
  • Sundal, Anja; Hellevang, Helge; Olivarius, Mette; Miri, Rohaldin; Nielsen, Lars-Henrik & Gregersen, Ulrik [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Geological Constraints on the immobilization potential for CO2 in the Gassum Fm. (Skagerrak, Norway).
  • Andersen, Odd & Sundal, Anja (2017). Slik kan vi lagre CO2 under havbunnen for alltid. Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033. Fulltekst i vitenarkiv
  • Sundal, Anja (2017). KARBONLAGRING: Undergrunn + CO2 = trygt.
  • Sundal, Anja; Hellevang, Helge & Sacco, Tatiana (2018). CO2 trapping in the Smeaheia reservoir - time mass estimation using geochemical models. University of Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. okt. 2017 12:15 - Sist endret 27. juni 2022 11:27