English version of this page

Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi (AQUA)

Seksjonen for akvatisk biologi og toksikologi fokuserer på ferskvann og marine økosystemer. Forskning på toksikologi inkluderer også terrestriske systemer og undervisning i human toksikologi.  

Seksjonen for akvatisk biologi og toksikologi (AQUA) fokuserer på ferskvann og marine økosystemer. Forskning på toksikologi inkluderer også terrestriske organismer og human toksikologi. Vi tar for oss prosesser fra molekylært- og cellenivå, til hele populasjoner og økosystemer. Dette inkluderer også hvordan organismer og økosystemer er påvirket av ulike former for forurensning og menneskelig påvirkning. 

Vi forsker på et bredt spekter av organismer: bentiske alger, fytoplankton, sjøgress, dyreplankton, fisk, sjøfugler og sjøpattedyr. Spørsmålene vi søker å få svar på er knyttet til teksonomi, økologi, adferd, toksikologi og sammenhenger i næringskjeden. Forskningen utføres både lokalt og globalt, og strekker seg fra habitater fra Arktis til Antarktis, i tillegg til tropiske farvann.    

For mer informasjon gå til den engelske siden.

Publisert 29. okt. 2014 15:42 - Sist endret 31. aug. 2021 12:19