Prosedyre for arbeid med biologiske faktorer

Formål

Prosedyren skal sikre at alt arbeid med biologiske faktorer ved instituttet er i henhold til lovverket (Arbeidsmiljøloven med forskrifter).

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder Institutt for biovitenskap og gjelder for alle arealer hvor det arbeides med biologiske faktorer. Prosedyren gjelder for all forsknings- og undervisningsaktivitet med biologiske faktorer.

Ansvar

Instituttleder har det overordnede ansvar for all laboratorievirksomhet ved IBV. All kommunikasjon til arbeidstilsynet skal signeres av instituttleder

Seksjonsleder/senterleder er ansvarlig for at alle laboratoriene i egen seksjon der det jobbes med biologiske faktorer kl. II er forhåndsgodkjent.

Fremgangsmåte

Denne prosedyren bygger på UiO's overordnede Prosedyre for laboratoriesikkerhet; styring av arbeid med kjemikalier, biologiske faktorer, genmodifiserte organismer og strålekilder. Sammen skal disse prosedyrene sikre at arbeid med biologiske faktorer skjer på en forsvarlig måte og er i henhold til regelverket.

Arbeid i omgivelse som kan medføre eksponering til biologiske faktorer:

 • Det kan kun arbeides med biologiske faktorer i smitterisikoklasse 2 i godkjente laboratorier.

 • Det skal ikke jobbes med biologiske faktorer kl. 3 eller 4 på Kristine Bonnevies hus. For arbeid med slike organismer må man søke tilgang til slike arealer.

 • Biologiske faktorer skal behandles med forsiktighet da de kan fremkalle sykdom hos mennesker. Derfor skal alt arbeid med Biologiske faktorer klasse 2 organismer til en hver tid ha en oppdatert risikovurdering, slik at man til en hver tid vurderer tiltak som reduserer eksponeringen til et lavest mulig nivå.

 • Biologiske faktorer, som bakterier og cellelinjer, skal oppbevares godt merket og forsvarlig lukket i egne inkubatorskap tilpasset formålet.

 • Hygiene og renhold:

  • Dedikerte håndvasker må finnes på alle laboratorier på instituttet der det arbeides med biologiske faktorer kl. 2.
  • Arbeidsbenker skal til enhver tid være rene.
  • Arbeidsflater rengjøres før arbeidet starter. En desinfiserer og rengjør etter bruk.
  • Arbeidsbenker og utstyr skal desinfiseres regelmessig med egnet kjemisk vaskemiddel eller UV-lys. Dette for å hindre overføring av smitte fra potensielt smittefarlig materiale, eller spredning av dette i miljøet.
    
 • Sørg for nødvendig helseundersøkelser og eventuell vaksinering.

Avhending av biologiske faktorer:

Se lokal prosedyre for avfallshåndtering.

Avvik og uhell:

 • Meldes som uønsket hendelse eller skade i følge UiOs rutiner.

Referanser

FOR-2011-12-06-1358 Arbeids- og sosialdepartementet

 

FOR-2011-12-06-1357 Arbeids- og sosialdepartementet

 

FOR-2011-12-06-1356 Arbeids- og sosialdepartementet

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: HMS-team ved IBV
 • Godkjent av: Instituttleder Finn-Eirik Johansen
 • Godkjenningsdato: 06.05.2014
 • Utgave: 1
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2014/10179
Publisert 16. jan. 2015 13:29 - Sist endret 28. feb. 2020 10:30