English version of this page

Prosedyre for gjester ved IBV

Prosedyren skal sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for gjester på IBV. 

Prosedyren gjelder alle gjester som har sitt arbeid på IBV.

Fremgangsmåte

All informasjon om HMS på IBV finnes på IBVs nettsider. Det er viktig at alle gjester gis en innføring i HMS relevant for arbeidet de skal utføre; bygningsforhold ved KB-hus, prosedyrer, SOP'er og risikovurdering.

HMS-opplæring

Alle gjester skal som et minimum få nødvendig opplæring i henhold til "Generell HMS-opplæring på IBV" uavhengig av type arbeid som skal utføres.

For arbeid på lab og i felt i regi av UiO kreves grunnleggende innføring i laboratoriesikkerhet og feltarbeid, både generelt og lokalt. Hvis gjesten skal ha et lengre opphold på IBV (ut over 6 måneder) bør det vurderes om gjesten skal ha HMS opplæring på lik linje med andre ansatte/studenter på UiO.

All opplæring registreres elektronisk i nettskjema. Tilgang til kontor og laboratorier vil bli gitt etter mottak av skjema.

Krav til risikovurdering for tilgang på lab

Alt arbeid på laboratorier på IBV skal være risikovurdert. Risikovurderingen skal være publisert på HMS-nettsidene. Gjester skal ikke utføre arbeid utover det som er beskrevet her.

Spesielle regler for enkelte grupper gjester:

  • Videregående elever skal ikke benytte kjemikalier merket med:

GHS06/Giftig: Akutt giftig, små mengder kan forårsake livsfarlig forgiftning eller død.

GHS08/Kronisk helsefare: Kan forårsake kroniske skader.

  • Ingen gjester skal benytte radioaktive kilder uten UiOs sikkerhetskurs.

Krav til forsikringsordning for tilgang på lab og medvirkning i felt

Det er viktig at man sjekker gjestens forsikringsordning. Denne dokumentasjonen sendes/oppbevares av kontorsjef i nettskjema.

Alle gjester med tilknytning til andre institusjoner i Norge hvor institusjonen bekrefter studie/tilsetningsforhold og at gjesten har yrkesskadeforsikring, har tilgang på lab og feltarbeid på lik linje med ansatte og studenter ved IBV.

Alle gjester uten tilknytning til institusjoner i Norge, men med dokumentasjon på utvidet reiseforsikring som dekker skade på lab og i felt, alternativt tilsvarende dokumentasjon fra gjestens institusjon, har tilgang på lab og feltarbeid på lik inje som ansatte og studenter.

Gjester uten dokumentert forsikringsordning kan ikke arbeide på laboratoriene på IBV eller i felt.

Aldersrestriksjoner i felt og på laboratorier

Ingen personer under 18 år skal arbeide på laboratoriene på Kristine Bonnevies hus, eller skal ut i felt i regi av IBV. Unntaksvis kan personer med studieplass i den videregående skolen i Norge arbeide på lab og bli med på feltarbeid under oppsyn.  Dette betyr at veileder eller annen kompetent person skal arbeide sammen med eleven. Eleven må dermed aldri oppholde seg alene på lab eller i felt.

Krav til risikovurdering av feltarbeid og utfylling av feltkort for deltager

Alt arbeid i felt i regi av IBV skal være risikovurdert, i tillegg skal det fylles ut feltkort av feltansvarlig og deltagere. Prosedyre for feltarbeid gjelder også for gjester. Som for alt feltarbeid i regi i IBV skal feltansvarlig skal gjøre rede for risikoen til alle deltagere før feltet starter.

Ansvar

Nærmeste leder har ansvaret for at prosedyre følges.

Referanser

Publisert 1. sep. 2015 10:50 - Sist endret 17. mars 2020 10:24