Administrasjonsreglement for IBV

Administrasjonsreglementet for Institutt for biovitenskap er utformet på grunnlag av normalreglene, vedtatt av Universitetsstyre 8. september 2003, og ligger i sin helhet innenfor disse reglene.

Lenkene her gir mere informasjon om normalreglene, vedtatt av Universitetsstyre 8. september 2003, og UiO's regler for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter.

Instituttets organer, instituttstyret, valg, instituttleder, stedfortreder for instituttleder, kontorsjef, undervisningsleder, allminnelige bestemmelser, andre råd og utvalg ved instituttet, de viktigste reglementene som regulerer arbeidet til våre organer og utvalg.

Generelt

Normalreglene tar utgangspunkt i følgende lov-, avtale- og regelverk: universitets- og høgskoleloven, Hovedavtalen i staten, tjenestemannsloven og UiOs personalreglement, valgregler og prosedyreregler for valg eller tilsetting av instituttleder.

1 Instituttets organer

Instituttet skal ha:

 1. Et styre
 2. Ansatt instituttleder (eventuelt valgt instituttleder)
 3. En administrasjon ledet av kontorsjef

2 Instituttstyret

2.1 Myndighetsområde

Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret.

 • Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret.

Instituttstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

 • Årsplan og budsjett
 • Instituttets interne organisering; forskningsprogrammer og infrastruktur, innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ

Instituttstyret har ansvar for oppfølging gjennom:

 • Godkjenning av regnskap og årsrapport

For øvrig skal instituttstyret:

 • legge fram for fakultetet forslag til valgkomité for utpeking av instituttleder, og fremme forslag til innstilling ved eventuell tilsetting av instituttleder
 • innstille i vitenskapelige stillinger hvor fakultetet er tilsettingsmyndighet

Alle beslutninger i instituttstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret.

2.2 Sammensetning

Instituttstyret ledes av instituttleder med instituttleders stedfortreder som nestleder, og skal ha ni medlemmer. Instituttstyret har følgende sammensetning:

 • Instituttleder
 • 2 faste vitenskaplig ansatte
 • 1 midlertidig vitenskaplig ansatt
 • 1 teknisk-administrativt personell
 • 2 studenter
 • 1 ekstern representant

Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av UiOs valgregler

Vitenskapelige tilsatte og representanter for det teknisk-administrative personalet velges av de grupper de utgår fra, i samsvar med nærmere fastsatte regler.

Eksterne representanter oppnevnes av fakultetsstyret.

3 Styreperioden

Styreperioden til instituttstyret er fire år for representanter for henholdsvis de vitenskapelige tilsatte, de teknisk- og administrative tilsatte og eksterne representanter. For representantene for midlertidig vitenskapelig ansatte og studentrepresentantene er funksjonstiden ett år.

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til instituttet opphører.

4 Instituttleder

Instituttlederen er instituttets øverste leder, og leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttlederen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt instituttstyrets myndighetsområde, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.

Instituttlederen er leder av instituttstyret. Instituttlederen har ansvar for å utarbeide saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under instituttstyrets myndighetsområde (jf. § 2). Instituttlederen har ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av instituttstyret.

Instituttlederen har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Instituttlederen kan pålegges oppgaver for fakultetet.

5 Stedfortreder for instituttleder

Instituttleder oppnevner en stedfortreder som overtar instituttlederens oppgaver og myndighet når denne har lengre fravær.

6 Kontorsjef

Kontorsjef ivaretar ledelsen av instituttets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på skriftlig delegasjon fra instituttlederen.

7 Utdanningsleder

Instituttleder oppnevner utdanningsleder. Vedkommenes arbeidsoppgaver skjer i samråd med og på skriftlig delegasjon fra instituttleder.

Alminnelige bestemmelser

8 Ikrafttreden

Dette reglement trer i kraft 01.01.2013

Andre råd og utvalg ved instituttet

 • LAMU: Det lokale arbeidsmiljøutvalget
 • Undervisningsutvalget
 • Programstyret for PhD-studiet
 • Tilsettingsutvalget for stipendiatstillinger
 • Ledermøte. Møtes ukentlig (evnt hver annen uke) og består av Instituttleder, nestleder, kontorsjef, HR-rådgiver, HMS-rådgiver, undervisningsleder(e) og seksjonsledere.

De viktigste reglementene som regulerer arbeidet til våre organer og utvalg

Publisert 17. feb. 2011 12:10 - Sist endret 21. juni 2019 14:30