Medisinsk bildeanalyse

Teksturanalyse er et felt innen bildebehandling som er mye benyttet til tolkning og analyse av digitale bilder, for eksempel innen fjernmåling, industriell inspeksjon og medisinsk diagnostikk.

    Normal cellekjerne

Teksturanalyse innen kreftforskning

Anvendelsen av teksturanalyse er ofte knyttet opp til overvåkning og kvalitetskontroll, men også til forskning. Intensjonen i det siste tilfellet kan være å finne forskjeller som er vanskelig å detektere for det menneskelige øye, som for eksempel organiseringen av arvestoffet (DNA) i cellekjerner. Teksturanalyse går ut på å karakterisere overflatestrukturen til et objekt som f.eks. en kreftcelle og måle blant annet hvor regulært eller kornete mønsteret er og hvor mye kontrast det er i bildet.

Tilsynelatende like krefttyper viser varierende grad av aggressivitet i forskjellige pasienter. I dag finnes det få pålitelige metoder som kan skille disse pasientene, og det er ofte umulig å vite om en pasient tilhører en gruppe med god eller dårlig prognose. Dette har mange alvorlige konsekvenser. Pasienter med god prognose får for mye behandling og pasienter med dårlig prognose får ikke tilstrekkelig behandling.

DNA-strukturen i cellen endrer seg når kreft utvikles, og analyse av DNA-strukturen har derfor en viktig rolle innen kreftforskning. Ved å benytte teksturanalyse til å måle DNA-strukturen i cellen kan vi finne målbare endringer i cellen ved kreftutvikling.

Syk cellekjerne Syk cellekjerne

En studie av prostatakreft viser at slik teksturanalyse kan benyttes til å skille pasienter med god og dårlig prognose.

Figurene viser to cellekjerner, en normal og en kreft-cellekjerne.


Emneord: bildeanalyse, cellekjerne, kreft, teksturanalyse, prognose
Publisert 11. feb. 2011 15:19 - Sist endret 17. mars 2011 15:50