REACH: Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services (avsluttet)

Nye web-baserte og mobile teknologier kan gjøre det mulig for helsevesenet å tilby helsetjenester på nye måter. Dette prosjektet vil studere utfordringene og muligheten knyttet til hvordan disse nye teknologiene spiller sammen med den eksisterende informasjonsinfrastrukturen i helsesektoren.

(English web: http://www.mn.uio.no/ifi/reach )

Om prosjektet

Hvordan vil disse nye teknologiene passe inn med den eksisterende informasjonsinfrastrukturen i helsesektoren? Hvilke nye tjenester kan oppstå, og hvem driver dem fram? I hvilken grad er det mulig å tilpasse de eksisterende IKT-løsningene og organisasjonsrutinene til de nye plattformene? Dette er noen av spørsmålene vi vil forfølge i dette prosjektet.

Det er ikke gitt at det blir lett å ta i bruk nye teknologier. Å gi pasienter tilgang til å legge inn eller hente informasjon inne i sykehusenes IT-systemer kan komme i konflikt med sikkerhets-arkitektur og -lovgiving. Tar pasientene initiativet til kommunikasjon ut fra sine behov, vil det kunne komme i konflikt med hvordan sykehuset pleier å organisere arbeidet sitt, med forhåndsplanlagte pasientmøter. I tillegg vil takstsystemet (som styrer hvordan sykehuset får betalt) ikke nødvendigvis dekke nye tjenester og nye typer av kommunikasjon og samhandling mellom helsepersonell og pasienter.

I prosjektet vil vi studere slike spenninger, basert på en tverrfaglig teoretisk tilnærming fra feltene informasjonssystemer, organisasjonsteori, og innovasjonsteori. Vi vil gjennomføre flere kvalitative case-studier av prosjekter ved Oslo universitetssykehus og Sunnaas sykehus, hvor slike teknologier blir brukt. Vi ønsker gjennom dette å bidra til en bedre forståelse for hva som må til å å utnytte forandringspotensialet til disse nye teknologiene.

 

Mål

Vi søker først og fremst å skape tverrfaglig kunnskap om hva som må til for å skape "responsive arkitekturer", dvs. teknologiske, økonomiske, administrative og økonomiske strukturer som kan ta imot, støtte og stimulere til innovative helsetjenester.

Dette gjør vi gjennom flere kvalitative case-studier som gir oss:

a) kunnskap om faktiske erfaringer med å utnytte web-baserte og mobile teknologier i helse;

b) dokumentasjon på utfordringene og mulighetene som gis av de eksisterende teknologiske infrastrukturene, organisatoriske former og økonomiske modeller når nye teknologier introduseres;

c) strategisk innsikt omkring ønskede kvaliteter ved "responsive arkitekturer" og gode styringsmodeller.

 

Resultater

Bakgrunn

Institutt for Informatikk, UiO, BI Handelshøyskolen, Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus.

Finansiering

Prosjektet finansieres gjennom VERDIKT-programmet i Norges Forskningsråd. http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Prosjekt&cid=1253970547295&pagename=verdikt/Hovedsidemal&p=1226993814962

Samarbeid

Internasjonale partnere:

Utstyr

 

 

Publisert 18. feb. 2012 19:48 - Sist endret 6. apr. 2017 11:49