Ta en bachelor eller master oppgave i Jord- og vannkjemi!

Anvendt, Tverrfaglig og Internasjonal forskning

Alt er kjemi, og kjemi er en fellesnevner i alle naturvitenskaper. Kjemi spiller derfor en sentral rolle i all tverrfaglig forskning på hva som skjer med forurensinger i naturen og hvilken effekt de har på miljøet.

Vi studerer de komplekse biogeokjemiske likevektene som foregår innenfor og mellom luft, vann, jord og biota, hvordan mennesker påvirker dette systemet, og hvordan vi best kan redusere negative effekter av menneskeskapte påvirkninger.

Vi benytter kjemiske analysemetoder for å generere miljødata. For å klare å forstå mekanismene som styrer mobilitet, transport og hva som skjer med forurensinger i miljøet må vi kunne bestemme i hvilken form stoffene befinner seg i. Derfor utfører vi fraksjonering- og spesieringsanalyser som setter store krav til separasjon og deteksjon.

Bildet kan inneholde: jord, tre.

Jordprøvetaking i Tanzania i forbindelse med et masterprosjekt.

Miljøkjemi er studiet av komplekse biogeokjemiske likevekter som foregår innenfor og mellom luft, vann, jord og biota, hvordan mennesker påvirker dette systemet, og hvordan vi best kan redusere de negative effektene av menneskeskapte påvirkninger.

Dybde og bredde

For å forstå samspillet i naturen er det nødvendig med kunnskap om de viktige kjemiske reaksjonene som styrer de biogeokjemiske prosessene i miljøet. For å skaffe oss denne forståelsen innen konkrete miljøfaglige problemstillinger benytter vi en kombinasjon av feltarbeid, laboratorieforsøk, kjemiske rutine analyser og mer spesifikke spesierings og fraksjoneringsmetoder. Til å tolke data benytter vi statistiske programmer for å studere empiriske sammenhenger og spesieringsprogrammer for å studere likevekter. Vår forskning foregår i nært samarbeid med forskere i seksjonen, og kolleger fra andre realfagsfagområder som for eksempel biologi, geologi, limnologi og hydrologi. Vi bruker også mye statistikk og modellering.

Forståelsen av hvordan miljøet fungerer er nødvendig for en kunnskapsbasert forvaltning av våre naturressurser. Vi jobber defor tett opp mot miljøøkonomer og samfunnsvitere for å sikre oss at kunnskapen vi produserer er relevant for forvaltningen. Samarbeidet opp mot samfunnsfagene er også nyttig for å forstå bedre sammenhengen mellom arealbruk og de aktiviteter som foregår i et studie område og de kjemiske målinger vi gjør. 

Internasjonalt engasjement

Hvordan land i sterk vekst, og spesielt Kina, møter deres miljøutfordringer vil ha stor innvirkning på vårt miljø på grunn av økt internationalisering og våre globale miljøproblemer.

Mye av vår forskning er derfor gjennomført i utviklingsland i Fjerne Østen, Sentral-Asia og Afrika.

Biogeokjemi er en vitenskapelig disiplin der miljøspørsmål står i fokus. Vi bruker kjemi som et verktøy for å studere naturlige kjemiske prosesser i miljøet og effekter av forurensning på naturen.
En miljøkjemiker arbeider tverrfaglig, utforsker grenselandet mellom andre fagområder.

Eksempler på forskningsområder er: 

 1. Integrert tilnærming til miljøproblemene
  • Overgjødsling
  • Effekten av klimaendringer på vannkvalitet
  • Tungmetaller
 2. Miljøproblemer i utviklingsland
  • Kvikksølv og sur nedbør i Kina
  • Tungmetaller i Sentral-Asia, Polen og Afrika
  • Vannforvaltning i Afrika
 3. Løst naturlig organisk materiale
  • Variasjon i tid og rom i mengde og egenskaper
 4. Effekt av klimaendringer på økosystemtjenester
 5. Mobilisering og transport mekanismer av forurensinger i miljøet

Utdanning med et fremtidig

Det moderne samfunnet trenger pålitelige risikovurderinger, og en bærekraftig løsning på alle miljøproblemer. Dette krever en inngående kjennskap til Miljøkjemi for å finne fram til de beste løsningene og formidle dem til samfunnet.

Yrkesmuligheter

Master i Miljøanalyse gir deg muligheten til å skilte med en allsidig erfaring i kjemisk analyse og kompetanse i tolking av miljødata 

Spesielt egnet for
 • Forskning
 • Forvaltning
 • Analytiske laboratorier
 • Miljørådgivning
 • Industri

Våre tidligere studenter er nå holder fremtredende posisjoner i et bredt spekter av arbeidsplasser, f.eks

 • Forskningsinstitutter: NIVA, NILU, CICERO, NIBIO, SINTEF
 • Universitet, Høyskoler og videregående: UiO, NMBU, UiA, USN, NTNU
 • Forvaltning: KLIF, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Statistisk sentralbyrå, Mattilsynet, vannlaboratorier, STAMI, Folkehelseinstituttet, vannverk, Met.no, NVE, FFI, Kripos, Det norske strålevern
 • NGOer: Nordisk Miljømerking
 • Rådgivning: Sweco, Cowi
 • Industri: Shell, NOHA

Det er generelt gode jobbmuligheter for våre kandidater på grunn av mangel på forskere med relevant utdanning

Kontakt

Oppgave med fokus på Miljøkjemi: Professor Rolf D. Vogt

Oppgave med fokus på NMR: Professor Eddy Walter Hansen

Les mer

Last ned informasjon om å ta en Master i Miljøkjemi:

 

 

  Publisert 20. jan. 2016 10:08 - Sist endret 11. des. 2020 11:13