BSc-, MSc- og PhD-oppgaver i hydrometallurgi

Studentprosjektene retter seg mot utvinning av verdifulle metaller fra malm eller gjennvinning fra avfall ("urban mining"). Spesielt arbeider vi med å finne mer effektive og mindre forurensende metoder enn det som benyttes i dag, samt å utnytte råstoff bedre ved å hente ut komponenter som ellers vil gå som avfall. Vi samarbeider tett med store norske industribedrifter og andre institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

I Oslo har vi spesialisert oss på to områder knyttet til metallutvinning: Analytisk kjemi og kjernekjemi. De to fagområdene jobber tett sammen og det er mulig å få prosjektoppgaver relatert til begge to eller man kan spesialisere seg på det ene området.

Hva er hydrometallurgi?

Dette er våtkjemiske metoder for metallutvinning. Utgangsmaterialer kan være mineraler, avrenning fra gruver, metallavfall og spesialavfall.

Metaller som er av stor interesse er nikkel, indium, kadmium, kvikksølv, platinametaller, sjeldne jordartsmetaller, kopper, sølv og gull, uran og thorium, vanadium, krom, litium….

"Urban mining"

Ettersom forekomstene blir brukt opp eller ikke lengre er drivbare er det nødvendig å i stadig større grad gjenvinne verdifulle metaller. Dette har også en positiv miljøgevinst. Deler av moderne hydrometallurgisk forskning fokuserer derfor på såkalt "urban mining".

Videre er det også stort potensiale for å hente ut verdifulle metaller fra prosesstrømmer i eksisterende industri, for eksempel sjeldne jordarter fra gjødselproduksjon.

Hvorfor er hydrometallurgisk kompetanse viktig?

Mange kostbare og/eller sjeldne metaller er sterkt etterspurt innenfor samfunnsviktige områder. Spesielt er de viktige for å kunne lage effektive elektromotorer og strømgeneratorer, noe som er helt nødvendig for det moderne teknologi-samfunnet, for eksempel elektriske tog og biler. Videre er det også helt nødvendig for moderne elektronikk, for eksempel LCD-skjermer og kommunikasjonsteknologi. Både i Norge og internasjonalt er man bekymret for fremtidig tilgang til mange av disse strategisk viktige metallene. Det er derfor spesielt viktig å utnytte alle ressursene vi har best mulig.

Norsk industri har spesielt bedt om at universitetene utdanner kandidater med hydrometallurgikompetanse, da personer med denne kompetansen er svært vanskelig å finne. Karrieremulighetene hos relevante industribedrifter burde derfor være svært gode for de som har utdannet seg i denne retningen.

Forslag til studieplan

4. semester Masteroppgave
3. semester

Spesialpensum*/

Relevant emne

Masteroppgave
2. semester KJM5922 Relevant emne

Spesialpensum*

Masteroppgave
1. semester** KJM4900*** KJM5912 KJM5903 KJM-MENA4030
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* Spesialpensum kan for eksempel være væske-væske-ekstraksjon eller hydrometallurgi, avhengig av valg av masteroppgave. Maksimalt 15 studiepoeng i løpet av graden.

** Obligatoriske HMS-emner inngår også i 1. semester.

*** Dersom KJM3900 ikke allerede er fullført som en del av bachelorgraden.

 

Eksempler på BSc,  MSc og PhD prosjekter

  • Fjerning av giftige og/eller uønskede metaller fra industriprosesser.
  • Oppløsning (dekomponering) av mineraler og metallskrap.
  • Ekstraksjon av biprodukter (metaller) fra eksisterende industriprosesser.
  • Utvikling av relevante metoder for karakterisering og analyser, inkludert radiokjemiske metoder.

Veiledere

Jon Petter Omtvedt

Dag Ø. Eriksen

Kontakt oss gjerne for mer informasjon og diskusjon om oppgavemuligheter!

Mer om hydrometallurgi

Visste du at...

I malm som brukes til metallutvinning er det som regel 5-8 forskjellige grunnstoff, men i elektronikkavfall (for eksempel gamle mobiltelefoner) kan det være så mye som 60-70 grunnstoff! Utfordringene ved å hente ut mest mulig av disse ofte svært verdifulle grunnstoffene er betydelige. Vil du være med å finne de beste løsningene?