Valg til instituttstyret for perioden 2021 - 2024

Instituttleder oppnevner nestleder og eksterne representanter. 

Ekstern rep. skal godkjennes av MN-fak.styret. Øvrige representanter velges. Åremålsrepresentanten velges for ett år av gangen.

Styret

Einar Uggerud, instituttleder

 

Instituttleder er styrets leder.
Kontorsjefen er sekretær uten stemmerett.

 

Under hver kategori vil du se kandidatene som stiller til valg i de ulike kategoriene.

Vitenskapelige kandidater til valg, 2 representanter og tre vararepresenanter:

Unni Olsbye

Unni Olsbye er professor i katalysegruppa, og er en av instiuttets mest profilerte ansatte. Hun har bred erfaring fra styrearbeid, bl.a. fra styret i Det Norske Videnskaps-Akademi, styret for Hylleraassenteret og vårt eget instituttstyre, der hun også har vært nestleder. Unni har vært senterleder for et senter for forskningsbasert innovasjon og deltar som strategisk rådgiver for flere internasjonale forskningssentre ved bl.a. Max Planck Institut i Mülheim, Danmarks tekniske universitet, det kinesiske vitenskapsakademiet og på nasjonalt nivå i Nederland. Hun har dermed bred erfaring med og et skarpt blikk for strategiske prosesser.

Mats Tilset

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, hake, panne, eldre.Noen enkle ord om min motivasjon/vyer:

  •   Å benytte enhver anledning til å skryte opp KJEMI som en hedersbetegnelse på vårt fag
  •  Å bevare KI som ett institutt. Kan vi finne et nytt "lim" som gir instituttet en felles identitet, og faglig og sosialt fellesskap og tilhørighet?
  • Å bevare et faglig mangfold, som favne også det som faller utenfor de til enhver tid rådende og hurtig skiftende satsingsområder
  • Å ta vare på og utvikle mulighetene for "blue sky research" = nysgjerrighetsdrevet grunnforskning, også ut over til enhver tid rådende satsningsområder
  •  Å arbeide for økt kontroll fra instituttnivå på hvor KD-stipendiatene settes inn, bl.a. for å muliggjøre punktene over, for å vareta undervisningens behov, og for å kunne tilby våre beste studenter bedre muligheter for videre utvikling. Det muliggjør også bedre kontinuitet for løpende prosjekter i fagmiljøene.

Jon Petter Omtvedt

Jeg har ikke noen hjertesaker som jeg brenner for å kjøre gjennom om jeg skulle bli valgt til å sitte i styret. Personlig er jeg sterkt opptatt å finne en fremtid for kjernekjemi som jo er nedleggingstruet fordi vi ikke får lov til å være med til det nye bygget, men det er jo ikke så mye en generell kjemisak. Utover det så mener jeg det er viktig å få frem det beste på instituttet og bygge opp sterke og bæredyktige forskningsgrupper/seksjoner som skal bidra til at Ki forblir det viktigste forsknings- og utdanningsinstituttet i Norge - både før og etter flytting. Jeg synes også at en viktig oppgave er å styrke samhold og følelse av fellesskap på instituttet. Vi er på mange måter svært fragmentert, noe som er uheldig. På undervisningssiden så er jeg lite glad for at enkeltforskere "eier" kurs, jeg synes at kursporteføljen bør bygges opp for å danne den best mulige og helhetlige utdanningen i kjemi, ikke være et utstillingsvindu for individuelle forskere. Kort sagt så ønsker jeg at instituttet skal være noe vi alle kan føle eierskap til og være stolte av - man skal være stolt av å jobbe ved Ki!

 

Hanne Røberg-Larsen

Jeg stiller til valg som medlem av instituttstyret fordi jeg ønsker å bidra til å utvikle instituttet fremover. Jeg er nyansatt som førsteamanuensis, men kjenner instituttet godt gjennom 19 års tilhørighet. Jeg har vært ansatt som både lærling og forskningstekniker før jeg ble student ved KI og siden vært ansatt som stipendiat og postdoktor. 

Av tidligere styreerfaring har jeg sittet i hovedstyret til parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS, samt ledet et Ungstyre i samme forening. Jeg er også styremedlem i norsk kjemisk selskap – faggruppe for analytisk kjemi. 

Jeg brenner for at KI skal tilby studentene den beste kjemiutdannelsen i Norge, med undervisning av høy faglig og pedagogisk kvalitet. Jeg ønsker å være med å utvikle KI videre og bygge vår felles identitet før vi flytter inn i livsvitenskapsbygget.

Anja Olafsen Sjåstad

Anja Olafsen Sjåstad har god oversikt over forskning og undervisning ved KI, god bakgrunn utenfor UiO - fra SINTEF og REC, god erfaring fra søknader og næringslivssamarbeid, ledelse av prosjekter og deltakelse i sentere - og vil være en kompetent person som Styret vil ha stor glede av i kommende periode.

 

 

Ute Krengel

As long-term member of the board of our Department, I have unique insight into the proceedings of previous cases, including information that has not been written down. This knowledge will help me to ensure fair treatment of new cases, spot potential problems, and see to that old promises are kept. If you vote for me, you can be sure that all cases will be thoroughly reviewed. I am not shy to ask critical questions and most happy to find good compromises in collaboration with my colleagues for the best of our Department.

 

 

 

Teknisk adminstrative representanter til valg:

Elina Melteig

Elina Melteig jobber i administrasjonen og er tilknyttet Kjemisk institutt, Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi og Hylleraas-senteret.

Hun er også 1. vara til Fakultetstyret, og har erfaring som styreleder i Norsk Biologforening. Hun har vært ansatt ved Kjemisk institutt siden februar 2018. Hun er spesielt opptatt av arbeidsmiljø og internkommunikasjon. 

 

Kirsti Ales Dalseth

Jeg har vært ansatt ved Kjemisk institutt siden 2016, og har siden da ledet det studieadministrative arbeidet ved instituttet. Jeg har tidligere vært ansatt ved Institutt for informatikk og Institutt for arkeologi, kunsthistorie og klassiske språk.

Jeg takker for nominasjonen til styret ved Kjemisk institutt og stiller til valg som representant for teknisk-administrativt ansatte fordi jeg gjerne vil bidra til at vi som gruppe engasjerer oss i tiden frem mot innflyttingen i nytt bygg.

Jeg synes det er viktig at vi er aktive i diskusjonen om hvordan de teknisk-administrative tjenestene skal organiseres i det nye bygget. Jeg vil gjerne legge til rette for at vi skal ha gode diskusjoner rundt dette på vårt nivå, og på den måten representere gruppen vår i Styret.

Flyttingen vil påvirke hverdagen vår, og jeg tror prosessen blir både morsom og spennende hvis vi forbereder oss godt.

Morten Berntsen

Etter Oslo ingeniørhøgskole på teleteknisk linje for en liten evighet siden, startet jeg min karriere på Senter for Industriforskning (Sintef i dag) på petrokjemi (tror jeg det het) med ansvar for et PC-nettverk der oppe som sivilarbeider.  Etter den tid gikk ferden til Namdalen hvor jeg har jobbet innen flere forskjellige bransjer, lærer, it-konsulent, selger innen mobilmarkedet for bedrift, attføring mm.  28 år ble det i Namos før vi returnerte til Oslo i 2007 og endte her på KI.  Et lykkelig valg for min del!  

Jeg har som jobb å serve HELE instituttet, og det er det jeg tenker er viktigst.  Det å se instituttet som en helthet og å bidra til en VI tankegang.   Sammen kan vi bli enda bedre.

Behzad Foroughinejad

Bildet kan inneholde: mann.

 

 

 

 

 

Åremålsrepresentanter (valgt for ett år av gangen):

Frist for å nominere representanter for åremålsansatte er satt til kl. 16:00, fredag 4. des. 2020. Ønsker du å stille til valg eller å nominere noen ta kontakt med valgstyret v/kontorsjefen linev@kjemi.uio.no.

Stian Kogler

bilde av stian

Stian jobber som stipendiat ved forskningsgruppen for bioanalytisk kjemi ved Kjemisk Institutt. Både bacheloren og masteren hans er avlagt ved UiO og i den perioden var han studentrepresentant i fakultetsstyret. I tillegg har han lang erfaring med arbeid i diverse organisasjoner. Disse erfaringen vil han ta med seg inn i instituttstyret for å få gjennomslag for de midlertidig vitenskapelig ansatte.

Stipendiater og postdoc’er gjør hver eneste dag en uvurderlig og essensiell jobb for at instituttet skal kunne tilby undervisning av høy kvalitet og levere forskning i verdensklasse. Alle vet at omstendighetene rundt vår arbeidshverdag er spesielle i denne underlige tiden med pandemi. Stian er opptatt av dette og vil uten tvil gjøre det han kan for at våre stemmer som midlertidig ansatte blir hørt og hensyntatt.

Selv om det er oss midlertidig vitenskapelig ansatte Stian vil representere, er det mange store spørsmål som angår langt flere enn bare oss. Stian vil jobbe for alle ansatte og studenter ved vårt fakultet skal føle seg inkludert, for at rammene skal ligge til rette for at vi alle skal kunne yte vårt beste og for at alle skal være stolte av å jobbe og studere ved Kjemisk Institutt.

Victoria Ariel Bjørnestad

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, smil, øyenbryn, hake.Victoria er 28 år gammel og jobber som tverrfaglig stipendiat i Soft Matter gruppen under veiledning av Førsteamanuensis Reidar Lund og ved Hylleraas Senteret under veiledning av Professor Michele Cascella. Bakgrunnen hennes er en bachelor i biokjemi fra Institutt for Biovitenskap UiO etterfulgt av en master i kjemi ved vårt institutt. Hun påbegynte sin stipendiatstilling i august 2018 og vil være ferdig august 2022. Stillingen inkluderer 25 % undervisning, hvor Victoria så langt har undervist i biokjemi (KJM1140), syntese og karakterisering (KJM2500) og polymerer og makromolekyler (KJM-MENA5555). 

Under studiene har Victoria vært svært aktiv innen sin fagforening Naturviterne, hvor hun har jobbet både i lokallaget ved UiO og vært styremedlem i studentstyret nasjonalt. I perioden 2017-2018 var hun leder for Naturviterne Student og medlem av hovedstyret i Naturviterne. Der jobbet hun for å fremme studentenes faglige, sosiale og økonomiske interesser innad i fagforeningen og representerte Naturviterne på studentpolitiske arenaer. Victoria vil gjerne fortsette sitt engasjement innenfor arbeidsrettigheter og arbeidsmiljø ved å delta i instituttstyret på Kjemisk institutt. Her vil hun bruke det hun har av erfaring fra fagforeningsarbeidet for å bedre arbeidshverdagen og vilkårene for de midlertidig ansatte hun representerer. Mange av tiltakene Victoria vil kjempe for, slik som forbedring av miljø og sikkerhet på arbeidsplassen vil komme alle ansatte ved Kjemisk institutt til gode. 

Victoria er også opptatt av å bedre det sosiale miljøet for midlertidige ansatte på Kjemisk institutt og var i 2019 med å starte opp PhD-forum ved Kjemisk institutt sammen med Josefine Eilsø Nielsen og Hedda Johannessen. Hun startet også samarbeid med PhD-forum ved de andre naturvitenskapelige instituttene for sosiale og faglige arrangementer for midlertidig ansatte på tvers av instituttene. Tiltak for et godt sosialt miljøet på instituttet hvor nye ansatte raskt føler seg inkludert er spesielt viktig i disse dager, og Victoria vil fortsette sitt engasjement for dette i instituttstyret dersom hun blir valgt. 

 

Publisert 1. des. 2020 14:20 - Sist endret 10. aug. 2021 13:23