Refarat fra møte i Bachelorrådet

Referat fra møte i Bachelorrådet 27. februar 2017

Til stede:

Tom Lindstrøm, Knut Mørken, Kjell Arne Brekke, Helena Mathisen, Kristian Ranestad, Biljana Dragisic, Ida Scheel, Marius Aasan, Andreas Austeng, Kim Frøyshov, Nikolai Hansen

 

Saker under eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Sak 00/2017

Informasjon

0.1. Kristian informerer om omorganiseringen ved Matematisk institutt ifm. ny ledelse.

Dette er 1. møte i det nyopprettede Bachelorrådet. “Programrådsleder” - tittelen endres til

programleder” for henholdsvis MAEC og MAMI. Rådet skal møtes 2-3 ganger i semestret.
 

0.2. Forslag fra IFI ved Andreas: En studieadministrativt ansatt fra IFI stiller opp på

Bachelorrådsmøtene ved MI som observatør (uten stemmerett). Ingen innvendinger.

Sak 01/2017

Studiebarometer/Emneevaluering (utvalgte emner)
-gjennomgang og diskusjon. Vedlagt fulgte:TidsbruksoppsummeringMIT-statistikkMAEC-Statistikk og Emnegjennomføringstatistikk 

Oppsummering av tallene fra studiebarometret, emneevalueringen utført av Fagutvalget og programstatistikk som gir Bachelorrådet innblikk i nåværende situasjon.

Følgende spørsmål så Bachelorrådet statistikk på:

1.1. Hvilken del av undervisningen som studentene bruker/ hva er de fornøyde med/ hvilke undervisningsformer (nåværende) mener de man har mest utbytte av.

Bachelorrådet så på tallene fra emneevalueringene (oppsummert i “Tidsbruksoppsummering”, lagt ved). Punkter som ble tatt var at det kan se ut som studentene benytter seg hovedsakelig av forelesningene og at bruken av plenumsregning og gruppeundervisning blir mindre brukt og at det avtar mer jo mer avanserte emnene blir. Det ble også stilt spørsmål om podcasting bidrar til dårligere oppmøte, men dette er vanskelig å avgjøre.

1.2. Hvor mye tid som brukes på emner?

Se vedlagt oversikt “Tidsbrukoppsummering” for mer info om statistikk. Ut ifra statistikk virker det som at mange studenter bruker mindre enn 15 timer per emne, som er det anbefalte tidsforbruket (totalt anbefales det ca. 40-45 timer i uken for vanlig studieprogresjon). Av våre to bachelorprogrammer, er det MAEC som ikke tilfredsstiller helt denne anbefalingen. Dette skyldes kanskje at MAEC har en annen studentgruppe (når det gjelder alder, formål med programmet, arbeid/familie ved siden av) enn MIT.

1.3. Hvor mange av våre studenter begynner på/slutter/kommer gjennom våre 2 bachelorprogram? Se vedlagt statistikk “MIT-statistikk” og “MAEC-statistikk”.

1) Bachelorrådet er enige om at vi må holde øye med relevant statistikk i perioden fremover, særlig etter InterAct-revisjonen og særlig i forbindelse med Studiebarometret.

2) Ut ifra tallene virker det som at vi mister minst 1/3 etter første studieår. Et fokusmoment for oss må derfor være å minske frafallet.

3) Etter fire år har ca. 1/3 eller mindre oppnådd en bachelorgrader fra MI.

4) Bachelorrådet ønsker at utdanningsleder ber fakultetet om statistikk mtp. antall oppnådde fritt sammensatte bachelorgrader med 80-gruppe fra MI. Bachelorrådet konkluderer at vi må jobbe videre med utviklingen av våre programmer og at vi må ha et bevisst forhold til eventuelle nye tiltak som kan bedre statistikken.

Sak 02/2017

Programrådgiver
-mandat/forslag

Fakultetet har tidligere sendt ut et forslag på mandatbeskrivelse for eksterne programrådgivere. Fakultetet jobber foreløpig med en revisjon av denne, men oppfordrer til å oppnevne internasjonale rådgivere (hovedsakelig Skandinavia).

Bachelorrådet diskuterte følgende problemstillinger:

  • - Hvilken rolle skal vedkommende ha og hvordan skal de brukes?
  • - Oppnevner vi én eller flere rådgivere per program eller én komité felles for begge programmene?
  • - Ønsker vi rådgivere fra næringslivet og/eller andre læresteder (erfaringsdeling fra andre institusjoner kan være verdifullt). Utfordringen med å bruke rådgivere fra næringslivet er at de ofte vil treffe kun en liten andel av våre uteksaminerte studenter, da vi har mange forskjellige studieretninger og fagfelt som studentene kan velge. 

Problemstillingene ovenfor ble ikke avklart, men det trekkes frem at fortrukket form for rapportering fra eksterne rådgivere er deltagelse på 1 Bachelorrådsmøte i året i tillegg til en kort skriftlig oppsummering. Medlemmene av rådet bes komme med forslag på aktuelle personer til vervet.

Sak 03/2017

Eventuelt

Ingen saker under eventuelt

 

 

Kristian Ranestad   
Undervisningsleder
Helena Båserud Mathisen og Biljana Dragisic
Sekretærer 
Publisert 14. mars 2017 17:11 - Sist endret 16. nov. 2017 14:13