Referat fra møte i Bachelorrådet

Referat fra bachelorrådssmøte 4. desember 2017 kl. 10.00 på rom "Gates of Eden".

Tilstede:

Kristian Ranestad, Tom Lindstrøm, Knut Mørken, Ida Scheel, Kim Frøysov, Andreas Austeng, Jan Ubøe, Nikolai Hansen, Annika Rigenholt og Biljana Dragisic (sekretærer).

 

Saker under eventuelt

Ingen spørsmål til referat og innkalling.

15/2017

Oppfølging av de nye programmene. Knut Mørken innleder til diskusjon.

Oppsummering av "Utdanningskvalitet ved MN: Status og videre utvikling"-notatet ved Knut: "Noen tanker om utdanningskvalitet". 

I dette notatet stilles det noen spørsmål som ble drøftet i felleskap.

  • Av spørsmål som angår programmene er det spesielt to som har blitt diskutert:

1) Hvordan vurderer vi hvordan programmet fungerer for studentene? (målbare resultater fra studenter og arbeidsgivere)

Dette er en utfordrende problemstilling uten klare løsninger. Det ble blant annet, foreslått å opprette et studentorgan med klare linjer fra institutt, program, til kullnivå. Slike råd på kullnivå kan bistå med å få klarere "stemme" fra studenter mens de fortsatt er aktive på programmet.

2) Hvordan utvikler vi profesjonell kompetanse systematisk?

Under diskusjon ble det fremhevet at det er en balansegang mellom det formelle og det uformelle, og fordeler og ulemper med å ha formelle rammer rundt generisk kompetanse (dokumenterbare data på en side og altfor mye administrasjon og rigide rammer som kan ødelegge opplegget på den andre siden).
Eksempel på formaliserte tiltak er muntlig oblig i MAT1100. Det finnes også uformelle tiltak, men er vanskelige å dokumentere. 

Denne balansegangen jobbes mye med i emnekomiteer. 

I diskusjonen kom det også opp "samarbeidslæring" som tiltak til å få studenter til å snakke sammen om faget og formidle faget til hverandre (ingenting blir gjort på tavlen). Dette konseptet skifter også fokus fra forelesningen som undervisningsmetode til undervisningsmetode som i større grad aktiviserer studenter.

  • Av spørsmål som angår emner, ble det særlig diskutert: 

1) Hva er forkjellen på 1000-, 2000-, 3000-, 4000-, 5000-  og 9000-emnenivå?

Problemstillingen som kom frem er at differansene mellom nivåene kan være greit å definere innenfor ett studieprogram eller ett institutt. Med en gang tverrfaglige programmer kommer inn i bildet, eller programmer som bruker våre emner, blir nyanseringen i nivåene vanskelig(ere) å definere.

16/2017

Rapport fra programrådgiver Jan Ubøe. Diskusjonssak.

I denne diskusjonen ble det lagt spesiell vekt på oppgavetyper i eksamensoppgavesett.
I diskusjonen kom det også frem at eksamensoppgaver bør lages for både det kullet som tar eksamen men også for framtidige kull som bruker tidligere eksamensoppgaver i eksamensforberedelser.

Utfordringene med å forme eksamensoppgaver stiger dersom det er flere (forskjellige) målgrupper (med forskjellige forventninger, utgangspunkter og anvendelsesområder) som bruker emnet. For slike emner, kan emnet sees i sammenheng med andre emner som tas i samme semester, slik at man får en variasjon mellom teori-forkuserte oppgaver, anvendbare oppgaver og en blanding av de to.

17/2017 Ingen saker under eventuelt
Kristian Ranestad
Undervisningsleder
Annika Rigenholt og Biljana Dragisic
Sekretærer 
Publisert 5. des. 2017 15:42 - Sist endret 5. des. 2017 15:42