Referat av møte i Bachelorrådet

Torsdag 8. Februar i "Gates of Eden", Ullevål, Sognsveien 77 B. Kl. 10.00-11.00.

Tilstede: 

Kim Frøyshov, Nikolai B. Hansen, Runar Ile, Kent-Andre Mardal, Kristian Ranestad, Ida Scheel, Knut Mørken, Andreas Austeng, Arne Tobias xx og Edvard Aksnes (MFU), Biljana Dragisic og Annika Rigenholt (sekretærer).

Meldt forfall: Tom Lindstrøm.

Referat

 

Godkjenning av innkalling og referat

 

Saker under eventuelt

 

  Innkalling og referat - ingen innvendinger

18/1

Høstens undervisning: Gjennomgang av semesterrapporter, emnegjennomføringsstatistikk og studentevalueringer.

Statistikken: 

Nøkkeltall - hvor mange består/stryker i emnet?

Første semester:

MAT1100:
H17: bestått: 442, stryk 20%,
H16: bestått 439, stryk 23%
H15: bestått 427, stryk 27%

MAT-INF1100:
H17: bestått 229, stryk 12%,
H16: bestått 282, stryk 12%
H15: bestått 266, stryk 18%

Diskusjon handlet også om oppgavetyper studentene øver seg på i løpet av semestret (prøveeksamen, obliger) sammenlignet med eksamensoppgaver.

Tredje semester:

STK1110:
H17: bestått 53, stryk 28%
H16: bestått 56, stryk 28% 
H15: bestått 46, stryk 25%

MAT1120:
H17: bestått 261, stryk 27%
H16: bestått 242, stryk 38%
H15: bestått 230, stryk 32%

MAT1140:
H17: bestått 18, stryk 65%,
H16: bestått 46, stryk 23%
H15: bestått 39, stryk 26%

MAT2700:
H17: bestått 19, stryk 37%
H16: bestått 36, stryk 18% 
H15: bestått 34, stryk 15%

Gjennomføringsstatistikken på de fleste bacheloremner varier ikke så mye sammenliknet med tidligere år. Unntakene er MAT1140 og MAT2700.
Instituttet er oppmerksom på dette: for MAT1140 har instituttet gjennomført et evalueringsmøte med fagansatte knyttet til emnet høsten 2016 og høsten 2017 samt utdanningsleder. Som tiltak er det bestemt at det skal skrives ny lærebok, og pensum skal justeres.

Spørsmål fra ekstern programrådsgiver, Runar Ile; Studentevaluering - hvordan bestemmes hvilke emner som evalueres av fagutvalget? Det er ikke systematisk. Utdanningsleder foreslår emner til Fagutvalget og Fagutvalget velger evt. ut flere emner.

Alle emner har to tillitsvalgte. De skal gjennomføre emneevaluering midt i semesteret. Det skjedde ikke H17 i MAT1140, men tillitsvalgte kom med tilbakemeldinger.

"Peer-evaluation" foreslås som mulig tiltak for å få tips og øke egen bevissthet i forhold til egen forelesnisngsmåte, spesielt for ferske forelesere.

Utfra svarene i Fagutvalgets undersøkelse leser vi at studentene i MAT2700 bruker lite tid på emnet og det antas at dette er noe av grunnen for den høye strykprosenten H17. Det er dessverre lav svarprosent på undersøkelsen, så litt vanskelig å lese konkret ut av det.

Undervisningsformer ble diskutert: alle kommenterer at få studenter møter på plenumsregninger, litt fler møter på grupper. Forelesninger er mest besøkt.

For å få et større innblikk i hvordan studentene bruker undervisningen skal det gjennomføres intervjuer med studenter - hva bruker de tid på? Verdt å tenke gjennom: Tar andre emner mye tid? Hvilke emner tas samtidig? Kan man se noe utfra det?

Ekstern programrådgiver, Runar Ile, påpekte at vi bruker mer tid på negative tilbakemeldinger i forbindelse med undervisningen enn på positive.

18/2

Eventuelt

 

 

   
Kristian Ranestad
Leder
Biljana Dragisic, Annika Rigenholt
Sekretær

 

Publisert 16. feb. 2018 15:13 - Sist endret 7. sep. 2018 12:56