Referat fra møte i Bachelorrådet

Torsdag 13. desember, kl. 10.00–11.00, Abels utsikt (12. et.), N. H. Abels hus

Tilstede: 

Nikolai B. Hansen, Runar Ile, Kim Frøyshov, Kristian Ranestad, Tom Lindstrøm, Ella Wolff Kristensen, Jan Ubøe, Vegard Enerstvedt, Paul Aleksander Maugesten og Biljana Dragisic (sekretærer), Anders Rygh Swensen (for Ida Scheel), Knut Mørken

Meldt forfall: Kent-Andre Mardal, Kjell Arne Brekke, Andreas Austeng

Referat

 

Godkjenning av innkalling og referat

Godkjent

 

Saker under eventuelt

Orientering om studiekvalitetsrapporten

18/10

Vedtakssak: Endringer i studieretningen Statistikk og Data Science for MAMI

Vedtaksforslag: Endre utviklingssemester til 6. semester for studieretningen Statistikk og Data Science.

På grunn av at emner ved IFI har endret semester for undervisning er det nå ikke mulig å gjennomføre studiet på normert tid med utviklingssemester i 5. semester. 

En ting som ikke kom med i innkallingen at det gjøres et valg mellom IN2090 eller INF3100, som etter revisjonen av emner ikke er et reelt valg ettersom IN2090 er et obligatorisk forkunnskapskrav for INF3100. Det foreslås derfor at vedtektsforslaget utvides til også å omfatte følgende endring i emnevalg: INF3100 tas bort som et mulig valg av fordypningsemne. Merk at emnet fortsatt kan tas som valgfritt emne for de som ønsker det etter å ha tatt IN2090. Dette bør med når arbeidet med utvikslingssemesteret fortsetter.

Vedtaket følges opp på følgende måte: 

 • Studentene på studieretningen varsles, og det legges til rette for overgangsordning for de som har planlagt studier slik som det har stått på programsidene frem til nå. 
 • Oppbyggingsnettsiden og programstrukturen i våre systemer oppdateres.

Vedtak: Utviklingssemesteret endres til 6. semester for studieretningen Statistikk og Data Science, og INF3100 tas bort som et mulig valg av fordypningsemne.

18/11

Vedtakssak: vitnemålstekster på MAMI

Vedtaksforslag: vedlagte forslag vedtas.
 
Knut orienterer: Behov for å opprette vitnemålstekster for det nye programmet. Tatt utgangspunkt i tekstene for MIT og tilpasset dem til MAMI. Tekst i fet skrift er den delen som gjelder spesifikt studiereting.
 
Diskusjon: 
 • Hvilken tidsbøyning skal siste del om læringsutbytte ha? Slik det er nå med "skal få" fokuserer tekstene på fremtiden, ville det vært bedre og med fortid "har fått/har"? Preteritum i teksten er naturlig ettersom studenten er ferdig med utdanningen. 
 • Målgruppen for tekstene blir tatt opp, arbeidsgivere er opptatte av hva studentene har lært. Ikke minst bør generisk kunnskap komme tydelig frem hvis næringslivet skal lese disse tekstene. Fremtidsperspektivet er kanskje rettet mer mot universitetet selv?
 • Ville punkter gjort det enklere å lese?
 • Det er en forskjell på intendert og oppnådd læringsutbytte, er dette en distinksjon som denne teksten bør gjenspeile?
 • Forslag til å revidere en av tekstene og se på det da. F.eks. adjektivene som beskriver kompetansen kan/bør vurderes. 
 • Fagmiljøene for studieretningene kan/bør også involveres.
 • Det er en veiledning på ansatt-sidene for UiO som spesifiserer hva vitnemålstekstene skal inneholde og til en viss grad hvordan de skal utformes.
 • Problemstillingene som blir tatt opp i denne diskusjonen er også aktuelle for vitnemålstekstene til MAEC.

Det foreslås at vedtaksforslaget godkjennes og at vi benytter oss av tekstene som vi har fått inn frem til vi får en ny diskusjon på fakultetsnivå angående disse tekstene. Det vil meste sannsynlig komme snarlig ettersom MAMI ikke er det eneste nye programmet etter InterAct. Da vil man også kunne gjennomgå tekstene til MAEC.

Vedtak: forslaget godkjennes.

18/12

Vedtakssak: Engelske navn på to studieretninger på MAMI

Vedtaksforslag: innsendte navn vedtas

Fagmiljøene har diskutert mulige navn og kommet med følgende forslag:

Studieretningsnavn norsk Studiereningsnavn engelsk
Mekanikk og teknologi Mechanics
Beregningsorientert informatikk

Computational Informatics

Vedtak: forslagene vedtas.

18/13

Diskusjonssak: Kryptografi som studieretning på MAMI

Bakgrunn: ITS som har tatt initiativ. Det lages et nytt masterprogram i datasikkerhet (potensielt bachelor også) på IFI i samarbeid med ITS. I dette arbeidet tok de kontakt med oss for å diskutere mulig opprettelse av emner i kryptografi. Vi har historisk sett hatt noen emner i kryptografi og studenter som har skrevet oppgaver innenfor fagområdet. Forslag til løp er lagt ved.

Diskusjon: 

 • Utvide eksiterende studieretninger på MAMI, eller opprette en egen studieretning?
  • Argumenter for å lage en egen studieretning er profilering. Et annet argument er at man kan bestemme fordypningsemner fritt fra starten av.
  • Argumenter mot kan være at vi allerede har mange studieretninger, og at studentgrunnlaget kan være lite for en så spesifikk retning. Kan vurderes om det kan passe som en spesialisering istedenfor egen studieretning.
 • Krav om hvilke emner som må tas for å sikre opptak til masterprogram, bør tas med Masterrådet i neste revidering av forslaget.
 • Forslag om vedtak er tenkt fremstilt på neste bachelorrådsmøte.
 • Er navnet på studieretningen, "Kryptografi", for spesifikt ettersom nåværende forslag ikke inneholder emner i kryptografi?
 • Behov for å ta ut grafteori og tallteori fra MAT1140 ved opprettelse av emne i diskret matematikk, så det ikke kommer dobbelt opp.
 • Hvem er målgruppen for studieretningen?
18/14

Orienteringssak: Honoursprogrammet

Utsettes til neste møte. 

18/15

Diskusjonssak: Mentorordning

Kort orientering. Kristian har fått med to studenter som skal diskutere dette videre. Diskusjonen tas opp igjen på et senere møte.

18/16

Eventuelt

Orientering om studiekvalitetsrapporten

 • Studiekvalitetesrapporten fra fakultetet er klar, Kristian sender ut til alle for gjennomlesing.
Kristian Ranestad
Leder
Biljana Dragisic og Paul A. Maugesten
Sekretærer
Publisert 14. des. 2018 08:18 - Sist endret 14. des. 2018 08:18