Ph.d.-programrådets og ph.d.-utvalgs mandat

 

 

 

Ph.d.-programrådets mandat

Programrådet er et rådgivende organ for ph.d.-utdanningen ved fakultetet. Rådet har ansvar for kvalitetssikring og strategisk videreutvikling av ph.d.-programmet, og fungerer som forum for aktiv dialog med og erfaringsutveksling mellom grunnenhetene. Programrådets leder er forskningsdekanen. Programrådet skal gi innspill på:

 • fastsettelse av opptakskrav
 • fastsettelse av rammene for opplæringsdelen
 • vurderingsformer, omfang og nivå på emner, spesialpensa og eksterne kurs
 • læringsmiljøet i programmet
 • forskerutdanningsmeldingen (FORM) (se rutiner for kvalitetssikring).

Programrådet har et overordnet ansvar for å sikre at grunnenhetenes mottak av nye ph.d.-kandidater skjer på en tilfredsstillende måte og for at kandidatene til enhver tid har tilfredsstillende oppfølging.

Ved eventuelle konflikter som måtte oppstå mellom kandidat og veiledere og/eller fagmiljø har grunnenheten ansvar for å løse konflikten på best mulig måte. Spesielt vanskelige saker kan fremmes for ph.d.-programrådets leder.

Sammensetning

 • Forskningsdekanen, som er ph.d.-programrådets leder
 • Ph.d.-utvalgslederne ved instituttene og Naturhistorisk museum
 • 2 representanter for ph.d.-kandidater som er tatt opp ved MN-fakultetet.

  Funksjonstiden for ph.d.-representantene er ett år, med mulighet for gjenoppnevnelse én gang

Ph.d.-utvalgs mandat

Ph.d.-utvalget er grunnenhetens faglig rådgivende organ som skal sørge for at ph.d.-programmet ved grunnenheten forvaltes i henhold til gjeldende retningslinjer og forskrifter.     

Ph.d.-utvalget har ansvar for:

 • rutiner for mottak og integrering av ph.d.-kandidater i grunnenhetens fagmiljøer
 • vurdering av den faglige delen i alle søknader knyttet til ph.d.-utdanningen i samsvar med faglige prioriteringer og krav til kvalitet
 • rutiner for oppfølging av doktorgradsutdanningen for hver enkelt kandidat
 • rutiner for tilfredsstillende fremdriftsrapportering der både veiledere og ph.d.-kandidater kan rapportere fritt
 • å løse eventuelle konflikter mellom kandidat og veiledere og/eller fagmiljø
 • å bidra til fakultetets årlige forskerutdanningsmelding med oversikt over årets aktiviteter, strategiske valg og utfordringer i samarbeid med grunnenhetens ledelse.

Sammensetning

Ph.d.-utvalget oppnevnes av instituttet. Ph.d.-utvalget skal ha en sammensetning hvor ulike fagretninger er representert med vitenskapelig ansatte, og det skal minst bestå av:

 • 1 Ph.d.-utvalgsleder
 • 1 vitenskapelig representant fra grunnenheten

 • 1 representant for ph.d.-kandidatene.

   

   

   

 

 

Publisert 23. feb. 2011 17:13 - Sist endra 8. feb. 2022 15:24