English version of this page

Valg av representanter til fakultetsstyret

I høst skal det gjennomføres valg av nye representanter til fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024. Nå kan ansatte og studenter foreslå kandidater. På grunn av få nominasjoner utvides nominasjonsfristen til 3. november.

Fakultetsstyret har ni medlemmer:

 • Dekan og prodekan: 2 personer (valget er gjennomført)
 • Fast vitenskapelig ansatte: 1 person
 • Midlertidig vitenskapelig ansatte: 1 person
 • Teknisk/administrativt ansatte: 1 person
 • Studenter: 2 personer (arrangerer eget valg)
 • Eksterne: 2 personer (blir oppnevnt senere)

Representanter fra de fast vitenskapelig ansatte, de midlertidig vitenskapelig ansatte, de teknisk/administrativt ansatte og fra studentene velges i separate grupper. For hver av gruppene skal det velges to vararepresentanter. Valgperioden for fast vitenskapelig ansatte og teknisk/administrativt ansatte er fire år. Valgperioden for midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter er ett år. 

Det er krav til kjønnsmessig balanse for representanter og vararepresentanter for studentene og for vararepresentantene til hver av ansatt-gruppene

Valg av dekan og prodekan ble gjennomført våren 2020. For perioden 2021 -2024 er Solveig Kristensen dekan og Bjørn Jamtveit prodekan. 

Eksterne representanter oppnevnes av universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret. 

Les mer om fakultetsstyret, mandatet og medlemmer

Hvem kan nominere og stemme ved valget?

Alle som har stemmerett kan fremme forslag på kandidater til fakultetsstyrevalget innen egen stemmerettsgruppe. Ansatte i minst halv stilling ved fakultetet og professor II ved fakultetet har stemmerett. For studentene er stemmerett betinget av at de er registrert ved fakultetet.   

Forslag på kandidater for fast og midlertidig ansatt vitenskapelig personale og teknisk/ administrativt personale sendes på e-post til valgstyrets sekretær Jarle Nygard innen 3. november kl. 12.00.

Forslag til kandidater skal være underskrevet av minst like mange som det antall kandidater forslaget inneholder. For hver kandidat bør det innleveres en presentasjon på inntil en A4 side. Presentasjonene vil bli gjort tilgjengelig elektronisk på fakultetets hjemmeside. 

Forslag til studentrepresentanter bes sendt til studentutvalget MNSU, som også står for den praktiske gjennomføringen av valget for studentene.

Tidsplan

 • 3. november kl. 12.00

  • Frist for å fremme forslag på kandidater
 • 5. november kl. 12.00

  • Kandidater presenteres på fakultetets nettsider
 • 5. november kl. 12.00

  • Elektronisk valg åpnes
 • 12. november kl. 12.00

  • Valget stenges
 • 12. november kl. 16.00

  • Kunngjøring av valgresultatet                   

Gjennomføring av valget

Valget av representanter for de ansatte gjennomføres som preferansevalg. Det benyttes UiOs løsning for elektronisk stemmegiving.

Reglement

Publisert 23. sep. 2020 09:29 - Sist endra 21. okt. 2020 09:24