English version of this page

Forskningssentre for miljøvennlig energi

MN-fakultetet deltar i tre forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). FME-statusen tildeles for en periode på åtte år.

Ordningen med Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) ble vedtatt iverksatt av Forskningsrådet i 2008. Formålet med ordningen er å etablere tidsbegrensede forsknings­sentre kjennetegnet ved en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet. Et FME skal heve kvaliteten av norsk forskning og fremskaffe anvendbar kunnskap og løsninger innen temaområdet.


Sentre med deltakere fra MN-fakultetet

The Norwegian Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology (Solar United)

The centre is a consortium that aims at further developing the strong Norwegian photovoltaic industry, and producing substantial contributions towards making solar energy a significant renewable energy source. The nodes of this consortium are IFE, NTNU, SINTEF and UiO, together with the Norwegian photovoltaic industry.
Prosjektperiode: 2017-2025

Norwegian CCS Research Centre (NCCS)

NCCS vil bidra til at CCS kan implementeres raskere, ved å arbeide tett sammen med industrien med forskning på de største hindringene for at CCS skal bli en realitet i Norge, Europa og verden.
Prosjektperiode: 2016 - 2024

MoZEES - Mobility Zero Emission Energy Systems

Hovedformålet med MoZEES er å bidra til utvikling av nye batteri- og hydrogen-materialer, -komponenter og -systemer for eksisterende og framtidige applikasjoner innen transportsektoren (vei, bane og sjø).
Prosjektperiode: 2016-2024


Avsluttede sentre hvor MN deltok

SUCCESS Centre - SUbsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy

SUbsurface CO2 storage – Critical Elements and Superior Strategy (SUCCESS) fokuserer fire viktige områder knyttet til CO2-lagring: CO2-gassens oppførsel i reservoaret, forseglingsegenskaper, monitorering og konsekvens for havmiljø ved lekkasjer. SUCCESS har syv samarbeidspartnere og ledes av Arvid Nøttvedt ved Christian Michelsen instituttet.
Prosjektperiode: 2009-2018

BIGCCS Centre – International CCS Research Centre

BIGCCS Centre – International CCS Research Centre omfatter temamessig hele CO2-kjeden, og skal med langsiktig og grunnleggende forskning bidra til å virkeliggjøre fullskala CO2-håndtering fra kraftproduksjon og industrielle prosesser. Lik vekt er lagt på betydningen av fangst og transport/lagring. BIGCCS har rundt 20 samarbeidspartnere og ledes av Mona Jacobsen Mølnvik ved SINTEF energiforskning.
Prosjektperiode: 2009-2017

The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology

The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology samler de viktigste miljøene innenfor norsk solcelleforskning og solcelleindustri. Hovedmålet til senteret er å gi både nåværende og fremtidige aktører i den norske solcelleindustrien tilgang til verdensledende teknologisk og vitenskapelig ekspertise. Senteret ledes av Erik Stensrud Marstein ved Institutt for energiteknikk.
Prosjektperiode: 2009-2017


Se også

Publisert 13. mars 2011 09:47 - Sist endret 28. sep. 2021 15:07