IMPEL - Interactive engagement and motivation in physics learning

Logo som ser ut som et skovlhjul. Teksten IMPEL - Interactive engagement and motivation in physics learning

Om prosjektet

IMPEL-prosjektet forsker på studenters motivasjon og læring i fysikk på universitetsnivå. Vi ser på studenters utvikling av motivasjon, faglig identitet og syn på læring i møte med både tradisjonelle, beregningsorienterte og mer interaktive undervisningsformer. Målet er å forbedre fysikkutdanningen slik at den best mulig møter både studentenes og samfunnets behov.

Mål

Prosjektet skal bidra til bedre fysikkutdanning på universitetsnivå gjennom å framskaffe kunnskap om

 • studenters utvikling av motivasjon og syn på læring de to første årene av studiet
 • studenters utvikling av faglig identitet de to første årene av studiet
 • studenters erfaringer med interaktive og beregningsorienterte undervisningsformer i fysikk (i en skandinavisk kontekst)
 • Læringsassistenters erfaringer og utvikling gjennom Læringsassistentprogrammet for gruppeundervisning
 • gruppelæreres erfaringer med læringsassistentprogrammet for gruppeundervisning
 • studenters erfaringer med beregningsorientert undervisning
 • underviseres erfaringer med en læringskultur i endring, spesielt omlegging fra tradisjonelle til mer interaktive undervisningsformer

Kunnskap framskaffet i prosjektet vil informere utvikling av undervisning, læringsressurser og studieprogrammer i fysikk. Resultatene vil bidra til at et bredt spekter av fysikkstudenter får bruke og videreutvikle sin motivasjon til både å lære fysikk og å bli en fysiker for sin egen, universitetets og samfunnets glede og nytte.

Aktiviteter og resultater

Andre hovedrunde med datainnsamling gjennomføres i april 2021 blant første- og andreårsstudenter i fysikk ved UiT, NTNU, NMBU, UiB og UiO. 

Første hovedrunde med datainnsamling ble gjennomført blant førsteårsstudenter i fysikk høsten 2019 og våren 2020 ved universitetene UiT, NTNU, NMBU, UiB og UiO. Vårsemesteret 2020 ble det også samlet inn fokusgruppedata blant studenter på emnet FYSMEK1110 ved UiO. Fokusgruppene ble gjennomført i januar og i mai, slik at dataene spenner over både normalsituasjon og fjernundervisning under koronapandemien 2020. 

IMPEL gjennomførte i mai 2019 en pilotundersøkelse blant studenter i emnet FYSMEK 1110. I undersøkelsen ble alle studentene invitert til å svare på et spørreskjema som måler deres motivasjon for å lære fysikk og hvordan denne henger sammen med ulike former for undervisning. Data fra pilotundersøkelsen ble brukt til å forbedre og validere instrumentet til ny datainnsamling våren 2020.

Forskning på Læringsassistentprogrammet startet høsten 2018 med spørreskjemaundersøkelse og fokusgruppeintervjuer blant læringsassistentene som underviste på emner som deltar i ordningen. Våren 2020 ble datainnsamlingen utvidet til også å inkludere observasjoner av gruppeundervisning i de aktuelle emnene, som var FYSMEK1110 Mekanikk, FYS2130 Svingninger og bølger og FYS2140 Kvantefysikk.

I august 2019 deltar IMPEL på konferansen ESERA 2019 (European Science Education Research Association) med resultater fra forskningen på Læringsassistentprogrammet.

Bakgrunn

Bakgrunnen for IMPEL-prosjektet er at

 • fysikkundervisning på universitetsnivå er i endring fra tradisjonelle til mer interaktive og beregningsorienterte undervisningsformer
 • studenters motivasjon og faglige identitet er nært knyttet til læring og gjennomføring i fysikk, men det finnes lite forskning på hvordan motivasjon og faglige identitet utvikler seg i møte med interaktive og beregningsorienterte undervisningsformer
 • tidligere fagdidaktisk forskning peker på at tradisjonell undervisning og læringskultur i fysikk ikke klarer å møte bredden av fysikkstudenters motivasjon og faglige identiteter
 • det finnes veldig lite forskning på bruk av interaktive undervisningsformer i fysikk i høyere utdanning i skandinavisk kontekst

Metoder

IMPEL benytter både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Ulike aspekter ved studenters motivasjon og syn på læring måles over tid ved hjelp av spørreskjema og analyseres ved bruk av statistiske, psykometriske metoder og verktøy. I tillegg undersøkes studenters erfaringer, motivasjon og faglige identitet gjennom gjentatte kvalitative dybdeintervjuer. Gruppelæreres erfaringer med læringsassistentprogrammet studeres ved hjelp av spørreskjemaer, observasjoner og fokusgruppeintervjuer. Teoretiske perspektiver fra motivasjonsteori, sosialpsykologi, sosiologi og fysikkdidaktikk brukes for å analysere og tolke dataene.  

Samarbeid

IMPEL ledes fra Seksjon for fysikkdidaktikk og samarbeider med CCSE - Centre for Computing in Science Education. Spesielt er IMPEL involvert i forskning knyttet til Læringsassistentprogrammet ved UiO, som ledes av postdoc. Tor Ole Odden ved CCSE. IMPEL samarbeider med aktuelle institutter ved følgende universiteter: Norges arktiske universitet UiT, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU og Universitetet i Bergen UiB. 

 

 

 

Publisert 14. mai 2019 14:47 - Sist endret 4. feb. 2022 18:29