Fostering European Drought Research and Science-Policy Interfacing (DROUGHT-R&SPI)

En vesentlig reduksjon av tilgjengelig ferskvann, eller tørke, har betydelige sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser som vil kunne bli ytterligere forverret i et fremtidig klima. Det er derfor et behov for bedre kunnskap om hva som forårsaker tørke og dens effekter, men også å utarbeide overordnende planer for avbøtende tiltak.

Lav vannføring ved Pont du Gard, Gardon-elven, i august 2003 (foto: Henny van Lanen).

Forskningsprosjektet DROUGHT-R&SPI har som målsetning å gjøre Europa bedre rustet til å takle tørkeepisoder gjennom økt kunnskap. Prosjektet med støtte fra EU i 3 år, startet høsten 2011 og skal øke kunnskapen om hva som forårsaker tørke, gjenkjenne tidlige signaler på tørke og utarbeide planer for håndtering av konsekvensene av tørke. For prosjektet er det viktig å koble slike planer lokalt og regionalt og innenfor EU med kunnskap på tvers av skala og sektor (e.g. vannforsyning, jordbruk, energi).

Tørkeepisoder er, i motsetning til flom, forårsaket av store, globale klimadrivere. Varsler av tørke må derfor ta i betraktning storskala mekanismer som foregår over lang tid. Det er 12 partnere fra 9 land i Europa som bringer inn ulik kompetanse  og knytter naturvitenskaplig kunnskap direkte til strategier og planer for bedre forvaltning av tørke lokalt, regionalt og for hele Europa. Prosjektet er inndelt i fem arbeidspakker hvor Universitetet i Oslo leder arbeidspakken om tørke som naturkatastrofe. Her vil man utføre en historisk analyse av store tørkeepisoder over hele Europa. Analysen vil forhåpentlig kunne identifisere følsomme tørkeregioner  og si noe om konsekvenser og klimaeffekter over tid. Videre vil de storskala klimadriverne undersøkes, og indikatorer og metoder for tidlig varsling og overvåkning av tørke søkes identifisert.

Les mer om prosjektet på engelsk her.

Emneord: Hydrologi, Tørke, Klimaendringer
Publisert 22. nov. 2011 23:02 - Sist endret 5. okt. 2016 15:02