The dynamic response of Arctic glaciers to global warming (GLACIODYN) (avsluttet)

Hvordan reagerer breene i Arktis på de globale klimaendringene?

Klimaendringer vil påvirke isbreene i arktis. Forandringer i utbredelsen av isbreer vil påvirke havnivået, og vil påvirke tilførsselen av sediment og ferskvann til fjorder og bukter.

Tittel: The dynamic response of Arctic glaciers to global warming, GLACIODYN

Glaciodyn logo

Prosjektet Glaciodyn var et av flere under det internasjonale polaråret (2007-2008), og har utført flere studier av  utvalgte breer i Arktis siden.

Prosjektet fokuser på noen utvalgte breer;
1) Austfonna, en stor iskappe på Nordaustlandet, Svalbard
2) Kronebreen, en kalvende bre i Kongsfjorden, Svalbard
3) Langfjordjøkelen, en liten iskappe i Finnmark
4) Engabreen, en utløper fra Svartisen i Nordland.

I 2008 ble det gjennomført feltekspedisjoner til alle disse breene.
På Austfonna var det seks personer, inkludert en samarbeidspartner fra Russland og en fra Spania, i april-mai. De arbeidet ut fra en teltleir på toppen av fonna og målte snøfordeling over hele breen med radar, høydeprofiler med GPS-profiler, istykkelser med radar, hastighetsmålinger med GPS og monterte Automatiske meteorologiske målestasjoner.

Ved Kronebreen i Kongsfjorden er det mye fokus på prosesser med kalving av isfjell. Her ble det også utført feltarbeid i april-mai med montering av automatiske kameraer, radar og hastighetsmålinger på breen. Fem personer deltok i over tre uker.

På de norske breene ble det utført tilsvarende målinger som på Svalbard med måling av volumendringer (massebalanse), bredynamikk og innsamlet meteorologiske data som grunnlag for modellering av utviklingen.
Ved Engabreen blir smeltevannet samlet opp i et tunnelsystem i 620 m høyde under 200 m tjukk is i brefallet. Her det bygd et unikt laboratorium der de subglasiale prosessene kan studeres. Her studeres koblingen mellom brebevegelser og vann, noe som er viktig for å forstå hvordan isbreene dynamisk kan reagere på klimaendringer.

Prosjektet er en del av det internasjonale IPY-prosjektet Glaciodyn som skal foreta studier av en rekke utvalgte breer i Arktis. Det samarbeides direkte med russiske og polske forskere i felt på Svalbard, og forskere fra Nederland, England, USA og Canada er involvert i tolkning av data og modelleringene. Den norske del av prosjektet blir ledet av Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo, og blir gjennomført i samarbeid med Universitets-senteret på Svalbard (UNIS), Norut-IT, Norsk Polarinstitutt, Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Glaciodyn - avsluttes vinteren 2011.

Les mer om prosjektet på engelsk.

Emneord: Kryosfære
Publisert 22. nov. 2010 13:03 - Sist endret 1. apr. 2022 14:57